ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.01.2009 Αρ. Πρ. 1768 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/A’/23.12.09)
ΦΕΚ: 144 Β
21.01.2009 Αρ. Πρ. 1356 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί”Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05″
ΦΕΚ: 114 Β
21.01.2009 Αρ. Πρ. 917 Kαθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ βαθμού που εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα.
16.01.2009 Αρ. Πρ. 2904 Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ.
16.01.2009 Αρ. Πρ. 933 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει
ΦΕΚ: 53 Β
07.01.2009 Αρ. Πρ. 2527 Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
ΦΕΚ: 83 B'
30.12.2008 Αρ. Πρ. 79767 Περιεχόμενο και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων ΟΤΑ.
19.12.2008 Αρ. Πρ. 163 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.
19.12.2008 Αρ. Πρ. 78142 Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009
16.12.2008 Αρ. Πρ. 160 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.
12.12.2008 Αρ. Πρ. 159 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
11.12.2008 Αρ. Πρ. 27846 Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 12311/08/03.06.2008 (ΦΕΚ 1063/Β΄) κ.υ.α. «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών»
ΦΕΚ: 263 Β
14.11.2008 Αρ. Πρ. 70765 Εκπαίδευση των επιτυχόντων στο διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
14.10.2008 Αρ. Πρ. 22468 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε θυγατρικές εταιρείες, εγκαταστημένες σε τρίτη χώρα, της μητρικής ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ”
ΦΕΚ: 2191 B
14.10.2008 Αρ. Πρ. 22467 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων
ΦΕΚ: 2208 B
1 89 90 91 92 93 96
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ