ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

SEARCH PD - DECISIONS

07.08.2013 Αρ. Πρ. 29518 Έννομο συμφέρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
01.08.2013 Αρ. Πρ. 30762 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αρριανών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
01.08.2013 Αρ. Πρ. 31082 Κατανομή μηνός Ιουλίου, συνολικού ποσού 7.419.421,20€, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, προς κάλυψη δαπανών των Περιφερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
01.08.2013 Αρ. Πρ. 31079 Επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 με συνολικό ποσό 5.598.175,00€, προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για το μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
01.08.2013 Αρ. Πρ. 29760 Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 με ποσό 114.620.678,30 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάιο- Ιούνιο 2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
31.07.2013 Αρ. Πρ. 30844 Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
31.07.2013 Αρ. Πρ. 30842 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,οικονομικού έτους 2014 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
29.07.2013 Αρ. Πρ. 45247/12 Αποδοχή Γνωμοδότησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
24.07.2013 Αρ. Πρ. 30040 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» από το Παρατηρητήριο»

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
18.07.2013 Αρ. Πρ. 28911 Επιχορήγηση Περιφερειών από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
18.07.2013 Αρ. Πρ. 28907 Κατανομή ποσού 6.967.300,00 €, εσόδων από το Φόρο Ζύθου στους Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
18.07.2013 Αρ. Πρ. 28763 Κατανομή ποσού 9.955.280,00 €, εσόδων από τα Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
18.07.2013 Αρ. Πρ. 28910 Επιχορήγηση Δήμων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
18.07.2013 Αρ. Πρ. 28449 Κατανομή ποσού 7.965.640,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
11.07.2013 Αρ. Πρ. 27123 Συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων κάλυψης οικονομικής υποχρέωσης Ιανουαρίου – Απριλίου 2013

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
1 61 62 63
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ