ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

08.10.2013 Αρ. Πρ. 40313 Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013, (ΣΑΤΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
08.10.2013 Αρ. Πρ. 40246 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Σεπτέμβριο 2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
04.10.2013 Αρ. Πρ. 39738 Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
04.10.2013 Αρ. Πρ. 39737 Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
03.10.2013 Αρ. Πρ. 38871 Επιχορήγηση Δήμων από ΚΑΠ 2013 ποσού 112.988.331,31 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, για Ιούλιο – Αύγουστο 2013

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
03.10.2013 Αρ. Πρ. 39014 Επιχορήγηση Περιφερειών από τους ΚΑΠ έτους 2013 ποσού 5.574.124,00€, προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, μηνός Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
02.10.2013 Αρ. Πρ. 38900 Τροποποίηση της αριθ. 36610/19-9-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
26.09.2013 Αρ. Πρ. 38560 Ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού καθώς & Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ & ΕΥΑΘ ΑΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
20.09.2013 Αρ. Πρ. 37734 Επιχορήγηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
20.09.2013 Αρ. Πρ. 37736 Επιχορήγηση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με ποσό ύψους 500.000,00 €, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2013, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών της
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
19.09.2013 Αρ. Πρ. 36610 Τροποποίηση της αριθ. 10755/20-3-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
13.09.2013 Αρ. Πρ. 43574 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα ( 80%) τοις εκατό
ΦΕΚ: B 2360ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06.09.2013 Αρ. Πρ. 35703 Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Αύγουστο 2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
05.09.2013 Αρ. Πρ. 34712 Κατανομή μηνός Αυγούστου, συνολικού ποσού 7.419.421,20€, εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2013, προς κάλυψη δαπανών των Περιφερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
05.09.2013 Αρ. Πρ. 34709 Επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κ ΑΠ έτους 2013 με συνολικό ποσό 5.449.769,66€, προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος, για το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
1 61 62 63 64 65 86
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ