ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

29.01.2009 Αρ. Πρ. 5520 Τροποποίηση εκλογικής νομοθεσίας αναφορικά με τους νέους εκλογείς
29.01.2009 Αρ. Πρ. 73945 Διορισμός συνταξιούχου σε θέση επιστημονικού συνεργάτη ΟΤΑ.
28.01.2009 Αρ. Πρ. 5141 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.01.2009 Αρ. Πρ. 4544 Διευκρινίσεις ως προς την αναγνώριση των εκλογέων και τον τρόπο υποβολής της αίτησης ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009
22.01.2009 Αρ. Πρ. 4247 Δυνατότητα Ελλήνων εκλογέων – κατοίκων χωρών της Ε.Ε. να ψηφίσουν τους υποψήφιους ευρωβουλευτές της χώρας διαμονής τους
22.01.2009 Αρ. Πρ. 4249 Αρμοδιότητες διπλωματικών αρχών στις όμορες με την Ε.Ε. χώρες ενόψει των προσεχών ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009
22.01.2009 Αρ. Πρ. 4520 Υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ από τους Έλληνες εκλογείς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009
22.01.2009 Αρ. Πρ. 4248 Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επίτιμων προξενείων αναφορικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στο εξωτερικό) τον Ιούνιο 2009
16.01.2009 Αρ. Πρ. 3 Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2008.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14.01.2009 Αρ. Πρ. 2 Αποδοχή της αρ.580/2008 γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο του άρθρου 31 παρ. 5 του Ν.3316/2005 για την τροποποίηση μελέτης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
09.01.2009 Αρ. Πρ. 1282 Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του νόμου 3731/19.12.2008 (Φ.Ε.Κ. 263/τ.Α΄/23.12.2008).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
09.01.2009 Αρ. Πρ. 1 Λήξη θητείας προϊσταμένων οργανικών μονάδων Δημοτικής Αστυνομίας.
09.01.2009 Αρ. Πρ. 1 Λήξη θητείας προϊσταμένων οργανικών μονάδων Δημοτικής Αστυνομίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
31.12.2008 Αρ. Πρ. 49 Δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξαρτητοποιηθέντων ή διαγραφέντων δημοτικών συμβούλων (άρθρο 94 παρ.4 και 5 ΚΔΚ).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.12.2008 Αρ. Πρ. 48 Αρμόδια όργανα ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με Απευθείας Ανάθεση Διαγωνισμό (Τακτικό ή Πρόχειρο) και με Διαπραγμάτευση.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 62 63 64 65
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ