ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

29.12.2021 Αρ. Πρ. 96599 Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
29.12.2021 Αρ. Πρ. 96605 Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
29.12.2021 Αρ. Πρ. 96666 Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων
29.12.2021 Αρ. Πρ. 24035 Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 και άλλες διατάξεις
29.12.2021 Αρ. Πρ. 96665 «Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.12.2021 Αρ. Πρ. 95989 Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
22.12.2021 Αρ. Πρ. 23660 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (69η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
20.12.2021 Αρ. Πρ. 94156 Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Δ.
06.12.2021 Αρ. Πρ. 22678 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
03.12.2021 Αρ. Πρ. 89540 Οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
30.11.2021 Αρ. Πρ. 22242 Υπενθύμιση υποβολής καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα και εγγραφής δημοσίων οργανώσεων στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα.
23.11.2021 Αρ. Πρ. 21929 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
19.11.2021 Αρ. Πρ. 85741 Ορισμός Αντιδημάρχων
08.11.2021 Αρ. Πρ. 21100 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
01.11.2021 Αρ. Πρ. 81251 Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 2 3 4 5 6 102
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ