ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

04.07.2011 Αρ. Πρ. 31340 Δημοσίευση ν. 3979/2011 («Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 138). Οικονομικά θέματα των Δήμων.
15.06.2011 Αρ. Πρ. 28246 Αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων
07.06.2011 Αρ. Πρ. 27234 Καταβολή εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς των αιρετών α’ και β’ βαθμού.
05.05.2011 Αρ. Πρ. 21437 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
18.04.2011 Αρ. Πρ. 19132 Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Γενικών Γραμματειών Περιφερειών, των οποίων τα αυτοκίνητα περιέρχονται στην κυριότητα των νέων Περιφερειών, των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της Χώρας
18.04.2011 Αρ. Πρ. 19131 Θέσπιση νέου ένδικου βοηθήματος ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
14.04.2011 Αρ. Πρ. 18812 Θέματα λειτουργίας επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, υπό το καθεστώς ρυθμίσεων του ν. 3900/10
01.04.2011 Αρ. Πρ. 16007 Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και σχολικών επιτροπών δήμων
14.03.2011 Αρ. Πρ. 2689 Επισημάνσεις αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των προστίμων για παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.
14.12.2010 Αρ. Πρ. 71444 Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ
18.11.2010 Αρ. Πρ. 127080 Περί του υποστατού των θρησκευτικών γάμων, οι οποίοι τελέστηκαν στην Αλβανία μέχρι και το έτος 1967
04.11.2010 Αρ. Πρ. 57256 Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή
1 31 32 33
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ