ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

PDF | DOC | Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.

Σχετ.: οι αριθ.12972/10.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9), ΔΟΜ/Φ.21/οικ.27741/28.8.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ) και ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ.772/4.1.2018 (ΑΔΑ: 7Δ654645ΧΘΨ-90Ε) εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων της υπηρεσίας μας, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των φορέων της Διοίκησης να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της στοχοθεσίας έτους 2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Αρμόδιες Διευθύνσεις/Τμήματα για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών είναι οι οργανικές μονάδες στις οποίες έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες, βάσει του οργανισμού εκάστου φορέα, άλλως οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ξεκινά εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου κάθε έτους, με τη γνωστοποίηση και κατανομή των προτεινόμενων στρατηγικών στόχων του φορέα για το επόμενο έτος, ενώ η απόφαση των στρατηγικών στόχων εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπουργό εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου.

Παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των διαδοχικών σταδίων, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4369/2016 και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού της στοχοθεσίας το αργότερο έως το τέλος του 2018, προκειμένου από το νέο έτος να ξεκινήσει εγκαίρως η υλοποίηση και παρακολούθηση της στοχοθεσίας.

Οι οργανικές μονάδες των Υπουργείων που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» ή ελλείψει αυτών οι Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών παρακαλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα τις λοιπές οργανικές μονάδες του φορέα, καθώς και τυχόν άλλους φορείς που εποπτεύουν, κοινοποιώντας τους την παρούσα εγκύκλιο.

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα, καθώς και οι προηγούμενες σχετικές εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση – Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης / Ποιότητα και Αποδοτικότητα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.