ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

Διαδικτυακή Εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)

PDF | DOC | Διαδικτυακή Εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)

To Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδιο για τη διαρκή αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαδικασιών και προτύπων αυτο-αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ποιότητας & Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Καινοτομίας είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αυτο-αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, μέσω προτύπων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.), όπως είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).

Στην κατεύθυνση αυτή, η Υπηρεσία μας δημιούργησε διαδικτυακή εφαρμογή για το Κ.Π.Α., η οποία είναι προσβάσιμη στο δικτυακό τόπο http://e-quality.minadmin.gov.gr .

Εναλλακτικά, παρέχεται πρόσβαση διά μέσου του ιστοτόπου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr , επιλέγοντας τον αντίστοιχο «Χρήσιμο Σύνδεσμο».

Σκοπός της εφαρμογής είναι η διάδοση του Κ.Π.Α. στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου, καθώς και η διευκόλυνσή τους στη διαδικασία εφαρμογής του.

Ειδικότερα, με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιείται στις υπηρεσίες η έναρξη λειτουργίας της εν λόγω διαδικτυακής εφαρμογής και παρέχονται οδηγίες για την εκτέλεση των επιμέρους ενεργειών εφαρμογής του.