ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Εφαρμογή του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway)

PDF | DOC | Εφαρμογή του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway) – Ορισμός εκπροσώπων

Σας γνωρίζουμε ότι από 11 Δεκεμβρίου 2018 είναι σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων .

Ο εν λόγω Κανονισμός συνιστά βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, διευκολύνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μετακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης και να πραγματοποιούν συναλλαγές, να εγκαθίστανται και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διασυνοριακά.

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα ενσωματωθεί στην υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη «Your Europe» (https://europa.eu/youreurope/) και θα είναι προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η διαδικτυακή πύλη «Your Europe» θα διατηρήσει την ονομασία της, αλλά θα διευρυνθεί για να συμπεριλάβει και τις υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Για την υλοποίηση του Κανονισμού αυτού, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, εθνικά και τοπικά, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο.

Στη χώρα μας, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δια της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, συνιστά τον αρμόδιο εθνικό συντονιστή για την υλοποίησή του.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη έχει τους ακόλουθους τρεις (3) πυλώνες:

Ι) Πληροφορία

Οι χρήστες θα μπορούν, μέσω της Πύλης, να αναζητούν και να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που προβλέπονται από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

ΙΙ) Διαδικασίες

Οι χρήστες θα ενημερώνονται λεπτομερώς για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού καθώς και για τα βήματα που πρέπει να κάνουν μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα on-line διαδικασιών.

III) Υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων

Οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της χώρας τους όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά την αναζήτησή τους, όταν έχουν απορίες ή όταν δυσκολεύονται με μία διαδικασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπάρχουν τρεις (3) διαφορετικές χρονικές περίοδοι εφαρμογής του Κανονισμού:

• Για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υποστήριξης, η προθεσμία είναι δύο (2) έτη, δηλαδή, μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2020.
• Οι τοπικές αρχές των χωρών έχουν ακόμη δύο (2) έτη για να οργανώσουν τις υπηρεσίες πληροφόρησης, δηλαδή, μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2022.
• Η προθεσμία για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτές οι διασυνοριακοί χρήστες και για την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» (only-once principle), είναι πέντε (5) έτη, δηλαδή, μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2023.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Ο Κανονισμός προβλέπει τα ακόλουθα:

Ευρεσιμότητα (Findability): Όλες οι πληροφορίες, οι διαδικασίες ή οι υπηρεσίες παροχής βοήθειας πρέπει να βρίσκονται εύκολα. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών συντονιστών, πρέπει να δώσουν συνδέσμους (links) προς:

– Ιστοτόπους με πληροφορίες για τους κανόνες της ενιαίας αγοράς
– Ιστοτόπους με πληροφορίες για τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό και πρόσβαση σε αυτές αν παρέχονται στο διαδίκτυο, και προαιρετικά
– Ιστοτόπους εθνικών υπηρεσιών παροχής βοήθειας.

Όλες αυτές οι ιστοσελίδες θα αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό αποθετήριο που θα διαχειρίζονται οι εθνικοί συντονιστές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα νέο εργαλείο αναζήτησης που θα αναζητεί αποτελέσματα μόνο με βάση τους συνδέσμους του αποθετηρίου. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές.

Διαθέσιμες Γλώσσες (Available languages): Για να μπορούν οι χρήστες άλλων χωρών να καταλαβαίνουν τις πληροφορίες, αυτές πρέπει να παρέχονται και στα αγγλικά. Σημειώνεται ότι οι χώρες έχουν τη δυνατότητα μετάφρασης κειμένων, μέσω ειδικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντός των ορίων του προϋπολογισμού.

Υψηλά Ποιοτικά Κριτήρια (High Quality Information): Οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης θα βασίζονται σε ποιοτικά πρότυπα. Ειδικότερα:

 Πληροφορία: Οι εθνικές ιστοσελίδες πρέπει, καταρχάς, να καλύπτουν όλους τους εθνικούς κανόνες για τις θεματικές περιοχές του Παραρτήματος Ι. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες, καλά δομημένες, εύχρηστες και να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων.
 Διαδικασίες: Για κάθε διαδικασία που εμπίπτει στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με το εάν αυτή παρέχεται on-line ή όχι. Η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται στους χρήστες πριν από την ταυτοποίησή τους για την έναρξη της διαδικασίας. Ειδικότερα, για κάθε διαδικασία θα πρέπει να αναφέρονται:
 Βήματα εκτέλεσης (procedural steps)
 Χρόνος διεκπεραίωσης (timing)
 Απαραίτητα δικαιολογητικά (evidence needed)
 Διαθέσιμες γλώσσες (available languages)
 Δυνατότητα έφεσης (how to appeal)
 Στοιχεία επικοινωνίας (contact details)
 Δυνατότητα ταυτοποίησης και ψηφιακής υπογραφής (how to identify and sign)
 Κόστος και τρόποι πληρωμής (cost and how to pay)
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό πρέπει να είναι προσβάσιμες σε εθνικούς και διασυνοριακούς χρήστες με παρόμοιο τρόπο. Για παράδειγμα, η συμπλήρωση εντύπων, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή η πληρωμή τελών πρέπει να λειτουργεί με όμοιο τρόπο για εθνικούς και διασυνοριακούς χρήστες.
Σε ό,τι αφορά τις είκοσι μία (21) διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού, αυτές θα πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά fully on-line εθνικά και διασυνοριακά έως το Δεκέμβριο 2023. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να ολοκληρώνουν όλα τα στάδια της διαδικασίας ηλεκτρονικά, όπως π.χ. την ταυτοποίησή τους, την αποστολή εγγράφων και υπογραφή αιτήσεων. Τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών θα πρέπει να παρέχονται ψηφιακά.

Κατ’ εξαίρεση τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητούν αυτοπρόσωπη παρουσία του χρήστη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας υγείας ή της καταπολέμησης της απάτης. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη-μέλη καταχωρούν τις ιστοσελίδες σε ειδικό αποθετήριο, προσβάσιμο από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη-μέλη, όπου εξηγούν τους λόγους και τις περιστάσεις κατά τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί η φυσική παρουσία του χρήστη για τα διαδικαστικά βήματα καθώς και τους λόγους και τις περιστάσεις κατά τα οποία είναι αναγκαία η φυσική παράδοση.

 Διασυνοριακή Εφαρμογή της Αρχής «Μόνον Άπαξ» (Only-Once Principle): Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι πληροφορίες που κατέχουν σε ηλεκτρονική μορφή οι δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της Ε.Ε. μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Για να λειτουργήσει αυτό, θα δημιουργηθεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα τεχνικό σύστημα για τη μεταφορά στοιχείων από χώρα σε χώρα όταν το ζητούν οι χρήστες. Η αρχή αυτή θα εφαρμοστεί όχι μόνο στις 21 διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού αλλά και σε αυτές που προβλέπονται στις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και συγκεκριμένα:
1. Της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
2. Της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
3. Των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
Οι προδιαγραφές για την εφαρμογή της αρχής «Μόνον Άπαξ» θα καθοριστούν σε εφαρμοστική διάταξη (implementing act) έως τα μέσα του έτους 2021.

 Υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων: Οι υπηρεσίες υποστήριξης έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της ΕΕ και θα υπάρχουν στην Πύλη όταν αυτή αρχίσει να λειτουργεί. Μπορούν να προστεθούν και άλλες τέτοιες υπηρεσίες στις οποίες θα δοθεί πρόσβαση μέσω της Πύλης. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχουν:

o Ακριβή περιγραφή της βοήθειας που προσφέρουν
o Στοιχεία Επικοινωνίας
o Χρόνο ολοκλήρωσης
o Κόστος και τρόπους πληρωμής
o Διαθέσιμες γλώσσες
Επιπλέον, πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια ποιότητας:

1. Διεκπεραίωση της υπηρεσίας σε εύλογο χρονικό διάστημα
2. Ενημέρωση του χρήστη αν υπάρχει παράταση προθεσμίας
3. Εύκολος τρόπος πληρωμής παραβόλων (και για διασυνοριακούς χρήστες)

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ

Όλες οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και θα φέρουν το επίσημο σήμα ποιότητας της Πύλης θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που θέτει ο Κανονισμός.

Οι ίδιοι οι χρήστες θα κρίνουν εάν πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας της Πύλης. Για το σκοπό αυτό, θα υπάρχουν δύο επιλογές με τις οποίες θα μπορούν οι χρήστες να δηλώσουν τη γνώμη τους:

Επιλογή 1: Ένα Εργαλείο διατύπωσης σχολίων ή ανατροφοδότησης (feedback tool) που θα σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ιστοσελίδες της Πύλης.
Επιλογή 2: Υφιστάμενα εργαλεία Ανατροφοδότησης (existing feedback tools) που διαθέτουν οι χώρες για τις ιστοσελίδες τους αρκεί αυτά να παράγουν συγκρίσιμα δεδομένα.
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκεντρώνει ανώνυμα δεδομένα χρηστών για όλες τις ιστοσελίδες της Πύλης. Τα αποτελέσματα θα αποτυπώνονται σε έναν πίνακα εργαλείων (dashboard). Με τον τρόπο αυτό θα αποτυπώνονται τα κενά και τα προβλήματα για να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης.

Ένας άλλος στόχος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι να εκτιμηθεί πόσο εύκολα μπορούν πολίτες και επιχειρήσεις να ζήσουν και να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν δύο είδη πληροφοριών:
Πρώτον: Όλες οι συμμετέχουσες υπηρεσίες υποστήριξης θα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν συγκεντρωτικά πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που διαχειρίζονται.
Δεύτερον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει εύχρηστο εργαλείο σχολιασμού των εμποδίων που συναντούν οι χρήστες, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις σχετικές ιστοσελίδες της Πύλης.

Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις παραπάνω πηγές θα παρουσιάζονται στον προαναφερόμενο πίνακα εργαλείων καθώς και σε δημόσιο ιστότοπο.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιοι φορείς, παρακαλούνται, αρχικά, να προβούν στα ακόλουθα βήματα:

ΒΗΜΑ 1Ο : Να ανατρέξουν στα 3 συνημμένα Παραρτήματα της εγκυκλίου (Παράρτημα Ι: Πληροφορία, Παράρτημα ΙΙ: Διαδικασίες, Παράρτημα ΙΙΙ: Υπηρεσίες Υποστήριξης)

ΒΗΜΑ 2Ο : Να συμπληρώσουν στα συνημμένα αρχεία excel τα στοιχεία της οργανικής τους μονάδας σε όσες θεματικές ενότητες των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ έχουν αρμοδιότητα,

ΒΗΜΑ 3Ο : Να ορίσουν έναν εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας το/τα σχετικό/ά πεδίο/α στα αρχεία excel, ο οποίος θα συνεργάζεται με την υπηρεσία μας για την υλοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού.

Επισημαίνεται ότι οι φορείς που έχουν ήδη δηλώσει αρμοδιότητα και εκπροσώπηση για τις θεματικές ενότητες της υφιστάμενης πύλης “Your Europe”, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.14/οικ.49169/21-12-2018 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6Ζ6Β465ΧΘΨ-Ε2Ο) με θέμα: «Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής – Ορισμός εκπροσώπων», και με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί κατά το τρέχον έτος για την καταχώριση περιεχομένου σε αυτές, ορίζονται αυτόματα και υπόχρεοι στις θεματικές ενότητες του Παραρτήματος Ι του παρόντος Κανονισμού.
Ωστόσο, παρακαλούνται και οι εν λόγω φορείς να μας αποστείλουν συμπληρωμένους τους σχετικούς πίνακες όπως και οι λοιποί φορείς, κατά τα ανωτέρω, προς επιβεβαίωση της αρμοδιότητάς τους αλλά και επειδή ενδέχεται εμπλοκή τους και σε λοιπές θεματικές ενότητες των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού.

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων βημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν το συμπληρωμένο αρχείο excel με τις θεματικές ενότητες των συνημμένων Παραρτημάτων έως τις 15 Ιουλίου 2019, στο e-mail: youreurope@ydmed.gov.gr.

Για τον καλύτερο συντονισμό των οφειλόμενων ενε
ργειών της χώρας μας, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως ορισμένος εθνικός συντονιστής, προσβλέπει στη στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες σας και θα παρέχει κάθε περαιτέρω ενημέρωση και διαρκή καθοδήγηση στα θέματα εφαρμογής του Κανονισμού αυτού. Ειδικότερα, στο ανωτέρω πλαίσιο, θα γίνει χρήση διαδικτυακής συνεργατικής πλατφόρμας για την τακτική ενημέρωση των εμπλεκομένων, για την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, προβλημάτων καθώς και για την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται σε όλους δημόσιους φορείς του Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι έχουν κριθεί αρμόδιοι για την υλοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού και παρακαλούνται, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να γνωστοποιήσουν την εν λόγω εγκύκλιο και σε τυχόν άλλους συναρμόδιους φορείς, που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν.

Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο http://www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης /Απλούστευση διαδικασιών.

Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου η χώρα μας να είναι συνεπής σε κοινοτική νομοθεσία και παραμένουμε για το σκοπό αυτό στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση ή συμπληρωματική πληροφορία.