ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

07.03.2023 Αρ. Πρ. 19165 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 19.3.2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.03.2023
07.03.2023 Αρ. Πρ. 21442 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δεκατριών (13) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων 12.000 Btu/h το καθένα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών)
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.03.2023
24.02.2023 Αρ. Πρ. 15897 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών γενικής καθαριότητας, κατόπιν επισκευαστικών εργασιών του 5ου και 6ου ορόφου του κτηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.03.2023
24.02.2023 Αρ. Πρ. 3376 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς εξοπλισμού επίπλων και αρχειακού υλικού από τα κτίρια του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τομέας Εσωτερικών)
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.03.2023
22.02.2023 Αρ. Πρ. 14469 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια έξι (6) FUSER MAINTENANCE KIT LEXMARK 41X2251 HIGH YIELD, για την απρόσκοπτη λειτουργία των εκλογικών εκτυπωτών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.02.2023
20.02.2023 Αρ. Πρ. 13648 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια της ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής “e-Compliance GDPR” για τις ανάγκες συμμόρφωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με το Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται (ΕΕ 2016/679, ΓΚΠΔ/GDPR), ετήσιας χρονικής διάρκειας οικ. έτους 2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.02.2023
17.02.2023 Αρ. Πρ. 12844 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς Έντυπου – Ενημερωτικού Υλικού προς τις Διπλωματικές αρχές της χώρας
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.02.2023
10.02.2023 Αρ. Πρ. 10662 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.02.2023
10.02.2023 Αρ. Πρ. 10679 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων, επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών για την διενέργεια των επικείμενων Εξετάσεων κτήσης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, με δικαίωμα προαίρεσης για την κάλυψη και των δεύτερων, εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023, αντίστοιχων εξετάσεων
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.02.2023
09.02.2023 Αρ. Πρ. 10279 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης
Ημερομηνία Διενέργειας: 14.02.2023
09.02.2023 Αρ. Πρ. 10283 Απόφαση παράτασης, της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, καθώς και την παράταση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, για την με αριθμό πρωτ.: 6143/25-01-2023 διακήρυξη (23PROC012036755) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 172867,1 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης
Ημερομηνία Διενέργειας: 17.02.2023
07.02.2023 Αρ. Πρ. 9672 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 183531), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.02.2023
25.01.2023 Αρ. Πρ. 6143 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την διακήρυξη 1/2023 με αριθμό πρωτ.: 6143/25-01-2023 (23PROC012036755) με α/α συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ 172867 της διακήρυξης τροποποιήθηκε λόγω διόρθωσης σε α/α 172867,1 συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ και στο νέο α/α του συστήματος θα πρέπει να μπουν για την ηλεκτρονική κατάθεση των εγγράφων οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς.

-- Αρχείο-- Απόφαση παράτασης, της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, καθώς και την παράταση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
Ημερομηνία Διενέργειας: 17.02.2023
11.01.2023 Αρ. Πρ. 2407 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εφημερίδων για τις ανάγκες του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, οικ.έτους 2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.01.2023
23.12.2022 Αρ. Πρ. 177565 Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠ.ΔΑ), επί της οδού Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, επί των οδών Φιλοξένους 2 & Σπινθάρου, Νέος Κόσμος, για δύο (2) έτη (χρονικό διάστημα 20.6.2023 19.6.2025), με δικαίωμα προαίρεσης (παράτασης) για ένα (1) επιπλέον έτος».
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.02.2023
1 2 3 4 5 32
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ