ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

15.12.2020 Αρ. Πρ. 88180 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Ραντεβού για τις ανάγκες του Ειδικού Ληξιαρχείου, της Κεντρικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και όποιας άλλης υπηρεσίας έχει συναλλαγές με πολίτες (π.χ. Γ.Γ. Ιθαγένειας, πολιτικά γραφεία, κλπ ) του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.12.2020
15.12.2020 Αρ. Πρ. 88250 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των Data Center του ΥΠΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.12.2020
14.12.2020 Αρ. Πρ. 87635 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση (επικοινωνιακός σχεδιασμός – παραγωγή επικοινωνιακού και εντύπου υλικού) της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας.
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.12.2020
14.12.2020 Αρ. Πρ. 87641 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση (δράσεις και υπηρεσίες της καμπάνιας ενημέρωσης) της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.12.2020
26.11.2020 Αρ. Πρ. 81968 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας και ανανέωσης λογισμικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.12.2020
26.11.2020 Αρ. Πρ. 81989 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση αλλαγής στο “Μητρώο Πολιτών” όσον αφορά στη διαδικασία ένταξης νέων εκλογέων, βάσει του άρθρου 45 του Ν.4648/2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.12.2020
23.11.2020 Αρ. Πρ. 80771 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (17.000 λίτρων) για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.11.2020
20.11.2020 Αρ. Πρ. 80046 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών επισκευής τεσσάρων (4) Πυράντοχων θυρών των DATA CENTER που βρίσκονται σε κτίρια του ΥΠ.ΕΣ και προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.11.2020
13.11.2020 Αρ. Πρ. 77683 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για εργασίες διαρρύθμισης του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 19.11.2020
13.11.2020 Αρ. Πρ. 19037 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής επισκευαστικών εργασιών, καθώς και της προμήθειας των υλικών των επισκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Εσωτερικών) από 1-01-2021 έως 31-12-2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.11.2020
04.11.2020 Αρ. Πρ. 74611 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανανέωση οχτώ (8) αδειών λογισμικού “Veeam Availability Suite for VMware” για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.11.2020
04.11.2020 Αρ. Πρ. 75191 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων στα κτίρια του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.11.2020
02.11.2020 Αρ. Πρ. 72581 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ανανέωσης αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager 14 per user Renewal basic 12 months GOV BAND A (730 αδειών χρήσης) για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.11.2020
02.11.2020 Αρ. Πρ. 72628 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την ανανέωση συνδρομής χρήσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ωρών πρόσβασης στην online πλατφόρμα νομικής πληροφόρησης «ΝΟΜΟΣ»
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.11.2020
02.11.2020 Αρ. Πρ. 72865 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών επισκευής τεσσάρων (4) Πυράντοχων θυρών των DATA CENTER που βρίσκονται σε κτίρια του ΥΠ.ΕΣ και προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.11.2020
1 2 3 4 5 23
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ