ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

24.04.2023 Αρ. Πρ. 34909 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 191729), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων, για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.04.2023
24.04.2023 Αρ. Πρ. 34941 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 191718) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εκλογικών φακέλων, ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.04.2023
24.04.2023 Αρ. Πρ. 34925 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 25.000 εκλογικών σάκων με δυνατότητα προσαύξησης 10%, ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.04.2023
20.04.2023 Αρ. Πρ. 33771 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του ΙΡ τηλεφωνικού κέντρου του ΥΠ.ΕΣ. λόγω της μετακόμισης του Ειδικού Ληξιαρχείου και της επέκτασης των υπηρεσιών τηλεφωνίας από το κτίριο επί της οδού Μητροπόλεως 60 στο κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.04.2023
19.04.2023 Αρ. Πρ. 33451 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, ανά τμήμα ή στο σύνολό του, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι ο ανωτέρω Διαγωνισμός στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έχει πλέον α/α  191151,1, λόγω τροποποίησης και με αυτό τον αριθμό να τον αναζητάτε ως οικονομικοί φορείς για να καταθέσετε  την οικονομική προσφορά σας.

Αρχείο
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.04.2023
19.04.2023 Αρ. Πρ. 33497 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 191208) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και την παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.04.2023
19.04.2023 Αρ. Πρ. 33599 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την ανανέωση συνδρομής χρήσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ωρών πρόσβασης στην online πλατφόρμα νομικής πληροφόρησης «ΝΟΜΟΣ»
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.04.2023
10.04.2023 Αρ. Πρ. 31233 Απόφαση μετάθεσης, της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών με αριθμό πρωτ.: 30153/06-04-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 189768) για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτήριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης για ένα (1) μήνα (23PROC012459132)
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.04.2023
07.04.2023 Αρ. Πρ. 30756 Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών της υπ’ αριθ. 29862/6-4-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 189174), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξακοσίων (600) ανθρωποωρών συντήρησης και τεχνική υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής του ΥΠ.ΕΣ. (23PROC012457570)
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.04.2023
06.04.2023 Αρ. Πρ. 29862 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 189174), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή εξακοσίων (600) ανθρωποωρών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.04.2023
06.04.2023 Αρ. Πρ. 30153 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 189768) για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτήριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης για ένα (1) μήνα
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.04.2023
31.03.2023 Αρ. Πρ. 27579 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΥΠ.ΕΣ. εν όψει των επικείμενων εθνικών εκλογών (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 15η Ιουλίου 2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.04.2023
30.03.2023 Αρ. Πρ. 27548 Ανάκληση της με αρ. πρωτ.: 23246/20-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012333379) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών)
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.03.2023
21.03.2023 Αρ. Πρ. 4912 Πρόσκληση για κατάθεση τεχνοοικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ), επί της οδού Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.03.2023
20.03.2023 Αρ. Πρ. 23246 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών διάρκειας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης για ενάμιση (1,5) μήνα
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.03.2023
1 2 3 4 32
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ