ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

20.05.2024 Αρ. Πρ. 42358 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.05.2024
02.05.2024 Αρ. Πρ. 8676 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εκτυπωτή
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.05.2024
02.05.2024 Αρ. Πρ. 39700 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια: α) γραφικής ύλης για τη λειτουργία των επιτροπών υποδοχής και διαλογής της Επιστολικής Ψήφου και β) σφραγίδων και καρτών διαπίστευσης όλων των εμπλεκόμενων της Επιστολικής Ψήφου, ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, στο χώρο του Εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου, όπου θα στεγαστούν οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και οι Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου
Ημερομηνία Διενέργειας: 08.05.2024
02.05.2024 Αρ. Πρ. 39875 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής., «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, παρακολούθησης και διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.06.2024
30.04.2024 Αρ. Πρ. 39096 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 349147) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφορικής ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, στο χώρο του Εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου, όπου θα στεγαστούν οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και οι Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.05.2024
26.04.2024 Αρ. Πρ. 38519 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση έργου – μελέτης βελτιστοποίησης και επικαιροποίησης της υφιστάμενης μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου (Data Protection Impact Analysis – DPIA) που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. για το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της επιστολικής ψήφου
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.04.2024
24.04.2024 Αρ. Πρ. 8149 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.05.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36584 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση έργου – μελέτης βελτιστοποίησης και επικαιροποίησης της υφιστάμενης μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου (Data Protection Impact Analysis – DPIA) που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. για το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της επιστολικής ψήφου
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36644 Πρόσκληση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 347260), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την μεταφορά πάσης φύσεως εκλογικού υλικού για τις ανάγκες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ)
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36642 Πρόσκληση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 347149), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την διενέργεια των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.(ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36629 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 26.000 εκλογικών σάκων με δυνατότητα προσαύξησης 10%, ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36641 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 347209), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν ενόψει των επικείμενων εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36667 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 349096), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών στους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου Περιστερίου στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη συγκέντρωση και καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων, ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.04.2024
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36326 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 349140), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.04.2024
13.04.2024 Αρ. Πρ. 35180 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 348869,1), για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για το έργο παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει την αποστολή, παραλαβή και παράδοση του εκλογικού υλικού στα προκαθορισμένα σημεία, προκειμένου να υλοποιηθεί η εκλογική διαδικασία της επιστολικής ψήφου, εν όψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.04.2024
1 2 3 4 40
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ