ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

25.04.2017 Αρ. Πρ. - Μεταταξη υπαλληλου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60ΞΒ465ΧΘ7-Ζ7Χ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

25.04.2017 Αρ. Πρ. 12348 Παράτασης απόσπασης του Λεωνίδα Μπιστιντζάνου, υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ι6Θ465ΧΘ7-7ΙΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.04.2017 Αρ. Πρ. 12347 Παράτασης απόσπασης του Λεωνίδα Μπιστιντζάνου, υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Β1Ν465ΧΘ7-ΗΣΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.04.2017 Αρ. Πρ. 11963 Μισθοδοσία δώδεκα υπαλλήλων που μετατάσσονται / μεταφέρονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Β19465ΧΘ7-7ΥΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.04.2017 Αρ. Πρ. 11962 Μισθοδοσία δώδεκα υπαλλήλων που μετατάσσονται / μεταφέρονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝΟ6465ΧΘ7-ΠΓΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.04.2017 Αρ. Πρ. 11961 Μισθοδοσία δώδεκα υπαλλήλων που μετατάσσονται / μεταφέρονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΘΧ465ΧΘ7-Υ5Τ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.04.2017 Αρ. Πρ. 11960 Μισθοδοσία δώδεκα υπαλλήλων που μετατάσσονται / μεταφέρονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΜΩ465ΧΘ7-2ΝΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.04.2017 Αρ. Πρ. 11959 Μισθοδοσία δώδεκα υπαλλήλων που μετατάσσονται / μεταφέρονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 75Υ2465ΧΘ7-ΩΑΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.04.2017 Αρ. Πρ. 11958 Μισθοδοσία δώδεκα υπαλλήλων που μετατάσσονται / μεταφέρονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣΦ5465ΧΘ7-9Α8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.04.2017 Αρ. Πρ. 11957 Μισθοδοσία δώδεκα υπαλλήλων που μετατάσσονται / μεταφέρονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞ8Ε465ΧΘ7-84Π | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

24.04.2017 Αρ. Πρ. 11893 Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων για την τακτοποίηση προκαταβολών οικονομικού έτους 2016 που χορηγήθηκαν σε ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού έναντι της Κρατικής Επιχορήγησης έτους 2016.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 642Α465ΧΘ7-25Δ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.04.2017 Αρ. Πρ. 11381 75η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Δ09465ΧΘ7-67Ξ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

24.04.2017 Αρ. Πρ. 11356 74η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΜΨ465ΧΘ7-ΥΦΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

24.04.2017 Αρ. Πρ. 12495 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των υπαλλήλων σε νέες εκδόσεις και λειτουργίες, για τον χειρισμό του λογισμικού διαχείρισης Οικονομικού, Μισθοδοσίας και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ψ7Ρ465ΧΘ7-39Ω | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

24.04.2017 Αρ. Πρ. 12494 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης Οικονομικού, Μισθοδοσίας και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΚΟ465ΧΘ7-76Α | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1 1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 2.078
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ