ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 18 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

29.05.2017 Αρ. Πρ. 46 Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ"

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΥΦΖ465ΧΘ7-0ΞΞ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 46 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

29.05.2017 Αρ. Πρ. 17563 Τροποποίηση της Α.Π.812/12.1.2017 απόφασης συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και των Προσφυγών σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει, ως προς την υπό στοιχείο (10) Επιτ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69Λ7465ΧΘ7-2ΞΕ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 17163 εκτύπωση έντυπου υλικού, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης ημερίδας με το ΚΕΘΕΑ, στις 29/05/2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΑ6465ΧΘ7-ΑΜΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 14138 Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 14026 Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 14192 Διορισμός του Νικολάου Θεοδωρίδη του Αποστόλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΚΝ465ΧΘ7-ΝΔ2 | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 15870 Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 13912 Διορισμός του Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 13917 Διορισμός του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63ΚΓ465ΧΘ7-ΣΡΨ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 15869 Διορισμός του Σπυρίδωνος Κοκκινάκη του Χρήστου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠ2Δ465ΧΘ7-ΨΝΖ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 17607 Χρηματοδότηση του Δήμου Παξών Ν. Κέρκυρας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞΣΔ465ΧΘ7-ΚΘΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. - Περιλήψεις διορισμού διακριθέντων αθλητών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΙΝ8465ΧΘ7-ΡΥΒ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 15890 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 16266 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΣΓ465ΧΘ7-Υ4Κ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 16803 Τροποποίηση της υπ’αριθμ.6102/23.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφασής μας, σχετικά με την κατανομή ποσού σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΣ0465ΧΘ7-ΕΜ1 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2017 Αρ. Πρ. 36388/2016 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΤΤ465ΧΘ7-ΙΙΑ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.965 1.966 1.967 1.968 1.969 2.093
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ