ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 1783 Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗ3Θ465ΦΘΕ-Θ00 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40232 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω1Ζ3465ΦΘΕ-ΩΨ0 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40828 Κατανομή συνολικού ποσού 5.010.664,51 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ έτους 2016, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΗΨ465ΦΘΕ-05Ε | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40233 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩ5Ν465ΦΘΕ-ΒΗΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 39918 232η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΡΦΜ465ΦΘΕ-ΣΛΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40825 Κατανομή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, ως αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους της Χώρας που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΛΑΕ465ΦΘΕ-6ΩΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.12.2016 Αρ. Πρ. 40703 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21 | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.12.2016 Αρ. Πρ. 40748 Επιχορήγηση των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας με συνολικό ποσό 200.000,00 €, από μεταβιβασθείσα πίστωση, για τη μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων σε νόμιμους χώρους διάθεσης άλλων νομών, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΙΧΠ465ΦΘΕ-1Ν2 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.12.2016 Αρ. Πρ. 40749 Επιχορήγηση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με ποσό 20.000,00 € από μεταβιβασθείσα πίστωση για την κάλυψη δαπανών προς αντιμετώπιση άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 21-10-16 και 22-10-16 στον Δήμο.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΑΖ465ΦΘΕ-ΖΦΟ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.12.2016 Αρ. Πρ. 39312 Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω9ΝΕ465ΦΘΕ-ΜΓΩ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.12.2016 Αρ. Πρ. 39314 Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΥΤ465ΦΘΕ-0Μ8 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.12.2016 Αρ. Πρ. 1797 Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας 2016 (Υποπρόγραμμα Β), χρηματοδοτούμενου από αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 76ΜΨ465ΦΘΕ-Δ23 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

16.12.2016 Αρ. Πρ. 39453 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΣΟΧ465ΦΘΕ-2ΧΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.12.2016 Αρ. Πρ. 39190 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΕ4465ΦΘΕ-ΥΚΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.12.2016 Αρ. Πρ. 39313 Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πέλλας» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω6ΘΗ465ΦΘΕ-ΡΨ8 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1,566 1,567 1,568 1,569 1,570 1,595
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ