ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40583 καταβολή εισφορών σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΚΔΔ465ΦΘΕ-Ξ9Ι | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40631 Έγκριση δέσμευσης για την καταβολή οικογενειακής παροχής Ε.Φ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Θ9Π465ΦΘΕ-ΙΡ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40579 για την καταβολή λοιπών ειδικών επιδομάτων στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΔΔ465ΦΘΕ-ΖΡΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40584 καταβολή εισφορών σε ΟΠΑΔ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΦ5Θ465ΦΘΕ-1Ν8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40630 Έγκριση δέσμευσης για την καταβολή του βασικού μισθού τακτικών υπαλλήλων Ε.Φ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΔΙ465ΦΘΕ-ΦΤΑ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40585 καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπέρ ΕΦΚΑ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΕΚ465ΦΘΕ-4ΒΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40577 καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ. οικονομικού έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ93Ξ465ΦΘΕ-0ΒΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40578 την καταβολή των μισθολογικών διαφορών βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΟΨ465ΦΘΕ-6Τ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40575 καταβολή του βασικού μισθού τακτικών υπαλλήλων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4Ν7465ΦΘΕ-ΕΩΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40092 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΒ5465ΦΘΕ-ΚΚΕ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 7460 / 19-12-2016 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου με Α/Α 1 «Αναβάθμιση και λειτουργία Βάσης δεδομένων των ωφελουμένων του δικτύου δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» της Πράξης «Αναβάθμιση και λειτουργία Βάσης Δεδομένων των ωφε

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒΤΒ465ΦΘΕ-ΤΚΤ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40895 Προμήθεια δώδεκα (12) κωδικών για δικαίωμα πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας στην πλατφόρμα «DOCMAN» για χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΩΒ465ΦΘΕ-8Χ5 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40034 Απόφαση ανάκλησης στον Ε.Φ 07-110 & ΚΑΕ 0871

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕ1Ω465ΦΘΕ-ΡΨΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω7ΛΟ465ΦΘΕ-Θ8Λ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40098 Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων των Υπουργείων Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής για το Δεκέμβριο έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Γ90465ΦΘΕ-ΤΕ8 | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1,565 1,566 1,567 1,568 1,569 1,595
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ