ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

20.10.2005 Αρ. 43497 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((43497 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).

Αρχείο

20.10.2005 Αρ. 49746 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((49746 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).

Αρχείο

1 70 71 72
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ