ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

27.01.2009 Αρ. 4 Υπογραφή συμπληρωματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Αρχείο

21.01.2009 Αρ. 917 Kαθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ βαθμού που εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα.

Αρχείο

16.01.2009 Αρ. 2904 Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ.

Αρχείο

19.12.2008 Αρ. 163 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.

Αρχείο

16.12.2008 Αρ. 160 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.

Αρχείο

12.12.2008 Αρ. 159 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Αρχείο

03.07.2008 Αρ. 53 Συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έτους 2007.

Αρχείο

1 5 6 7
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ