ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

19.05.2023 Αρ. 44857 Τροποποίηση της υπ. αρ. 32256/12.4.2023 (ΑΔΑ: 9ΥΔΩ46ΜΤΛ6-Σ7Β) «Συγκρότηση των Α και Γ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

19.05.2023 Αρ. 44856 Τροποποίηση της υπ. αρ. 11171/13.2.2023 (ΑΔΑ: ΨΚΣΣ46ΜΤΛ6-Γ5Δ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

21.04.2023 Αρ. 33964 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

13.04.2023 Αρ. 32256 Συγκρότηση των Α΄ και Γ΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

13.04.2023 Αρ. 32254 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

30.03.2023 Αρ. 26728 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

30.03.2023 Αρ. 26727 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

21.03.2023 Αρ. 22420 Σύσταση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

13.03.2023 Αρ. 20722 Α΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10319/9.2.2023 (ΑΔΑ: 620Ρ46ΜΤΛ6-9ΚΗ) Απόφασης «Συγκρότηση Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

16.02.2023 Αρ. 12171 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

14.02.2023 Αρ. 11171 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

10.02.2023 Αρ. 10319 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

10.02.2023 Αρ. 10318 Συγκρότηση του Β΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

08.02.2023 Αρ. 9688 Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

08.02.2023 Αρ. 9687 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

1 2 3 9
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ