ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

27.04.2017 Αρ. Πρ. 16 Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 58114/22.12.2016 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής <Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28.03.2017 Αρ. Πρ. 13 Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 58114/22.12.2016 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής <Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει>
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15.02.2017 Αρ. Πρ. 7 Οδηγίες για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικής άδειας διαμονής με την μορφή του αυτοτελούς εγγράφου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
23.12.2016 Αρ. Πρ. 26 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13A του ν.4251/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15.06.2016 Αρ. Πρ. 11 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 Α του ν.4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.02.2016 Αρ. Πρ. 5 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.12.2015 Αρ. Πρ. 42 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4332/2015- Ορθή Επανάληψη
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.11.2015 Αρ. Πρ. 40 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 106/2007 όπως τροποποιήθηκε &microε το άρθρο 42 του ν.4071/2012 σχετικά με την <Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των &microελών των οικογενειών τους>
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.08.2015 Αρ. Πρ. 28 Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4332/2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.08.2014 Αρ. Πρ. 41301 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4251/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.05.2014 Αρ. Πρ. 33 Εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17.04.2014 Αρ. Πρ. 12 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του ήτοι των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
27.01.2014 Αρ. Πρ. 02 Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
22.01.2014 Αρ. Πρ. 01 Παράταση ισχύος αδειών διαμονής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.08.2013 Αρ. Πρ. 14 Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων υπηκόων Κροατίας μετά την είσοδο της στην Ε.Ε. (01/7/2013)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ