ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

19.06.2012 Αρ. Πρ. 41 Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του ν.3907/11
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28.03.2012 Αρ. Πρ. 12 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4018/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
01.03.2012 Αρ. Πρ. 6 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του ν. 4018/11(ΦΕΚ 215 Α΄) <Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:B44ΡΝ-ΗΤΟ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.07.2011 Αρ. Πρ. 37 Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών-Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν. 3907/ 2011.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15.02.2011 Αρ. Πρ. 18 Εφαρμογή των διατάξεων του 380/2008/ΕΚ του Συμβουλίου για την καθιέρωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου και σταδιακή ανάπτυξη των καταστημάτων μιας στάσης () (ΑΔΑ: 4ΑΛΥΚ-Ι)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
03.02.2011 Αρ. Πρ. 17 Προσμέτρηση των αναγνωρισμένων από το ΙΚΑ ημερών εργασίας κατόπιν καταγγελίας του εργαζομένου στον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία υπηκόου τρίτης χώρας (ΑΔΑ: 4ΑΛΕΚ-Φ )
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.05.2010 Αρ. Πρ. 6 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και&nbsp εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
03.04.2009 Αρ. Πρ. 15 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
11.04.2008 Αρ. Πρ. 21 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007)
28.02.2008 Αρ. Πρ. 10 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/21.6.2007) σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους»
07.01.2008 Αρ. Πρ. 1 Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ