ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

08.11.2023 Αρ. Πρ. 95808 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5056/2023 (Α΄ 163)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.08.2023 Αρ. Πρ. 65443 Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 850 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.04.2022 Αρ. Πρ. 25712 Νομική υποστήριξη αιρετών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.09.2021 Αρ. Πρ. 69471 Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.11.2020 Αρ. Πρ. 77440 Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid 19 και κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020
22.09.2020 Αρ. Πρ. 60249 Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
20.08.2019 Αρ. Πρ. 85 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΑΔΑ: 9ΝΧ5465ΧΘ7-ΝΥ3
20.08.2019 Αρ. Πρ. 84 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2
06.02.2017 Αρ. Πρ. 3948 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
16.03.2016 Αρ. Πρ. 09 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α΄21) σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
22.02.2016 Αρ. Πρ. 5420 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
25.02.2015 Αρ. Πρ. 7057 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.03.2014 Αρ. Πρ. 6652 Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.01.2014 Αρ. Πρ. 3259 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2014 στους ΟΤΑ α΄&nbsp& β΄ βαθμού&nbsp& τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
31.12.2013 Αρ. Πρ. 52510 Άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ