ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

13.05.2015 Αρ. Πρ. COM(2015)240 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
27.06.2014 Αρ. Πρ. EUCO 79/14 Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα επόμενα έτη στον τομέα της ελευθερίας της ασφάλειας και της δικαιοσύνης/Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 26/27 Ιουνίου 2014 Κεφάλαιο Ι
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.03.2014 Αρ. Πρ. COM(2014)154 Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη – Ανακοίνωση της E. Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
26.10.2012 Αρ. Πρ. - Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ Άρθρο 79 (ενοποιημένη απόδοση)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.05.2011 Αρ. Πρ. COM(2011)248 Ανακοίνωση για τη Μετανάστευση
04.05.2010 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2009-2014)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20.04.2010 Αρ. Πρ. COM(2010)171 Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.06.2009 Αρ. Πρ. COM(2009)266 Μέθοδος παρακολούθησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
15.10.2008 Αρ. Πρ. - Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (Οκτώβριος 2008)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
17.06.2008 Αρ. Πρ. COM(2008)359 Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές ενέργειες και μέσα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.12.2006 Αρ. Πρ. - Συνθήκη ΕΚ Άρθρα 63.3 (α) και 4
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.12.2005 Αρ. Πρ. COM(2005)669 Σχέδιο Πολιτικής για τη Νόμιμη Μετανάστευση (2006-2009)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
12.08.2005 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα της Χάγης – Σχέδιο Δράσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.05.2005 Αρ. Πρ. COM(2005)184 Πρόγραμμα της Χάγης – Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.03.2005 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα της Χάγης (2005-2009)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ