ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

13.05.2015 Αρ. Πρ. COM(2015)240 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.06.2009 Αρ. Πρ. COM(2009)266 Μέθοδος παρακολούθησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
15.10.2008 Αρ. Πρ. - Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (Οκτώβριος 2008)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.12.2006 Αρ. Πρ. - Συνθήκη ΕΚ Άρθρα 63.3 (α) και 4
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.12.2005 Αρ. Πρ. COM(2005)669 Σχέδιο Πολιτικής για τη Νόμιμη Μετανάστευση (2006-2009)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
12.08.2005 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα της Χάγης – Σχέδιο Δράσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.05.2005 Αρ. Πρ. COM(2005)184 Πρόγραμμα της Χάγης – Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.03.2005 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα της Χάγης (2005-2009)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.10.1999 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα του Τάμπερε (1999-2004)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ