ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

14.01.2005 Αρ.2 Επιβολή ανταποδοτικών τελών απο τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
22.12.2004 Αρ.57 Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
22.12.2004 Αρ.57 Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004)
Εγκύκλιος
21.12.2004 Αρ.56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.12.2004 Αρ.56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) “Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Εγκύκλιος
13.12.2004 Αρ.114 Προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές την ανταλλαγή μαθητών την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.12.2004 Αρ.54 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 2 21 παράγραφος 1 22 παράγραφοι 7 8 και 9 27 28 29 33 και 35 παράγραφοι 2 6 10 και 12 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’195). «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.05.2004 Αρ.Ν 3274 Κατάρτιση και τήρηση Εθνικού Δημοτολογίου
Εγκύκλιος
29.04.2004 Αρ.81 Τίτλος παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.04.2004 Αρ.38 Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.04.2004 Αρ.82 Σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.03.2004 Αρ.491 Θέσπιση προγράμματος χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου (ΑΙΝΕΙΑΣ)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
2004 Αρ.3353 ΣτΕ 2004_3353
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.2166 ΣτΕ 2004_2166
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.1557 ΣτΕ 2004_1557
Δικαστική Απόφαση
1 246 247 248 249 250 252