ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 21 Σεπτέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

30.12.2010 Αρ.74754 Περιεχόμενο δομή τρόπος υποβολής όργανα και διαδικασία κατάρτισης παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών&nbspΠρογραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού
Εγκύκλιος
30.12.2010 Αρ.60 Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 <Πρόγραμμα Καλλικράτης>).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.12.2010 Αρ.55 Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.12.2010 Αρ.54 Οργανισμοί Περιφερειών ν.3852/2010 (Α΄ 87)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.12.2010 Αρ.49 Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.12.2010 Αρ.74445 Καθορισμός της διαδικασίας του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
29.12.2010 Αρ.74447 Καθορισμός εξόδων κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
29.12.2010 Αρ.74449 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
29.12.2010 Αρ.74446 Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Περιφερειών που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α΄)
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
29.12.2010 Αρ. Πρόσκληση – Προκήρυξη για μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που εδρεύουν στον Πειραιά
Προκήρυξη
28.12.2010 Αρ.50 Διετή προγράμματα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.12.2010 Αρ.51 Διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.12.2010 Αρ.45 Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
28.12.2010 Αρ.53 Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων στις αιρετές Περιφέρειες.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.12.2010 Αρ.52 Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 161 162 163 164 165 166