ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

22.12.2004 Αρ. Πρ. 57 Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004)
21.12.2004 Αρ. Πρ. 56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.12.2004 Αρ. Πρ. 56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) “Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
13.12.2004 Αρ. Πρ. 114 Προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές την ανταλλαγή μαθητών την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.12.2004 Αρ. Πρ. 54 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 2 21 παράγραφος 1 22 παράγραφοι 7 8 και 9 27 28 29 33 και 35 παράγραφοι 2 6 10 και 12 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’195). «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.05.2004 Αρ. Πρ. Ν 3274 Κατάρτιση και τήρηση Εθνικού Δημοτολογίου
29.04.2004 Αρ. Πρ. 81 Τίτλος παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.04.2004 Αρ. Πρ. 38 Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.04.2004 Αρ. Πρ. 82 Σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.03.2004 Αρ. Πρ. 491 Θέσπιση προγράμματος χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου (ΑΙΝΕΙΑΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.11.2003 Αρ. Πρ. 109 Νομικό καθεστώς επι μακρόν διαμενόντων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
22.09.2003 Αρ. Πρ. 86 Δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
13.06.2002 Αρ. Πρ. 1030 Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.10.1999 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα του Τάμπερε (1999-2004)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1 101 102 103
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ