ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2070 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΕ 0511 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 640Ρ465ΧΘ7-ΒΑΥ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2067 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 0215 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΘΠ465ΧΘ7-622 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 230 Ολοκλήρωση Πράξης " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 431305 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 750Α465ΧΘ7-ΝΝΥ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 228 3η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ" με κωδικό MIS 445928 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΛΜΘ465ΧΘ7-ΓΙΣ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2071 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΕ 0512 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΚΩΧ465ΧΘ7-ΧΑΩ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2066 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 0211 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64Κ9465ΧΘ7-ΥΘ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2072 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΕ 0561 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΑ8465ΧΘ7-29Ο | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2092 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 1329 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΖ8Β465ΧΘ7-Α1Η | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2090 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 1121 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΧΘ7-Ζ2Τ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2585 Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 (α΄ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω86Ψ465ΧΘ7-ΘΥΒ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 2585 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 217 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω207465ΧΘ7-9ΘΚ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2091 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 1231 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Γ4Ι465ΧΘ7-ΤΕΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2074 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 0717 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩ4Η465ΧΘ7-18Ε | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2093 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 1512 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΖΞ465ΧΘ7-Ε6Μ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2089 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 1111 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61ΩΦ465ΧΘ7-ΡΗΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1 751 752 753 754 755 803
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ