ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 4511 Χρηματοδότηση του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Σ2Ν465ΧΘ7-ΜΛΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 4553 Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων ΙΔΟΧ στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΤΗΧ465ΧΘ7-6Α8 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 4510 Χρηματοδότηση του Δήμου Ναυπακτίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Λ56465ΧΘ7-ΨΙΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 4508 Χρηματοδότηση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Ν. Καρδίτσας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΡΣ465ΧΘ7-Γ13 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 243 Δημοσίευση περιλήψεων τεσσάρων (4) αποσπάσεων υπαλλήλων στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ι8Ο465ΧΘ7-4ΜΑ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 4507 Χρηματοδότηση του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩ6Ψ465ΧΘ7-1ΔΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 4506 Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ρ2Ω465ΧΘ7-6ΜΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 4505 Χρηματοδότηση του Δήμου Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩΡΙ465ΧΘ7-Β97 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 4509 Χρηματοδότηση του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΔΓ465ΧΘ7-Κ25 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 3935 Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Λ2Φ465ΧΘ7-ΣΗΘ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

09.02.2017 Αρ. Πρ. 631 09-02-2017 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΠΒΜ465ΧΘ7-Α3Γ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

09.02.2017 Αρ. Πρ. 602 08-02-2017 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΑΡΨ465ΧΘ7-Χ1Μ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

09.02.2017 Αρ. Πρ. 601 08-02-2017 Αντικατάσταση του εύκαµπτου φλατζωτού αντικραδασµικού του συλλέκτη του Πυροσβεστικού Συγκροτήµατος λόγω φθοράς.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒΣ2465ΧΘ7-ΩΡΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

09.02.2017 Αρ. Πρ. 600 08-02-2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΦΛΑΤΖΩΤΟΥ ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΟΥ Π.Σ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ44Φ465ΧΘ7-ΤΘ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

09.02.2017 Αρ. Πρ. 598 8-02-2017 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΙΗ465ΧΘ7-ΗΙΟ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

1 1.903 1.904 1.905 1.906 1.907 1.971
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ