ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 5799 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό πεντακόσια ευρώ (500,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07 630, ΚΑΕ 0869, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η αντι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΝΙΔ465ΧΘ7-1ΑΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 7730 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», με κωδικό ΟΠΣ 5001377 της ΣΑΕ 4551 (2016ΣΕ45510005)- του υποέργου 1 ‘Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης του Μηχανισμού –Δομής

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΚΕ465ΧΘ7-Χ11 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 3667 Ανάληψη ΕΦ 07-110 του ΚΑΕ 0875 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για την πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, όπως προκύπτουν από την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω6Ο8465ΧΘ7-ΤΘΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 7739 Δαπάνη σύναψης ετήσιας σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση έξι μηχανημάτων Xerox, τα οποία είναι τοποθετημένα στα κτήρια του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΞ3465ΧΘ7-ΦΣΕ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 7810 Ανάληψη ΕΦ 07 110, ΚΑΕ 1723, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξοπλισμού και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία του νέου συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης αλληλογραφίας (ΙΡΙΔΑ) στο ΥΠΕΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛΠΤ465ΧΘ7-ΖΙ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 4788 Έγκριση αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α' /31-7-2017) για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών πρόσωπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων της χωρικής της αρμοδιότητας προκειμένου να διενε

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩΡΕ465ΧΘ7-16Κ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 5802 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό πεντακόσια ευρώ (500,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07 630, ΚΑΕ 1699, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η αντι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΑΚ465ΧΘ7-Ψ7Δ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 5801 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό πεντακόσια ευρώ (500,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07 630, ΚΑΕ 1329, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η αντι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΦΕ465ΧΘ7-586 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 5800 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό πεντακόσια ευρώ (500,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07 630, ΚΑΕ 1329, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η αντι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΖΜ465ΧΘ7-ΟΥΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 5798 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό πεντακόσια ευρώ (500,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07 630, ΚΑΕ 0861, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η αντι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΘΜΠ465ΧΘ7-ΡΤΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 6291 Κατανομή ποσού 20.597.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20.03.2018 Αρ. Πρ. 6272 Δ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10595/31.3.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΨΦΑ465ΧΘ7-363 «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου», όπως ισχύει

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 680Ξ465ΧΘ7-9ΗΝ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20.03.2018 Αρ. Πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721/09-03-2018 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα "Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων"

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝ1Ν465ΧΘΨ-ΡΕΞ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.03.2018 Αρ. Πρ. 7538 Μερική ανάκληση ποσού 2.517,20 € στον ΚΑΕ 0869 Ειδικός Φορέας 07-110 οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΥΠΕΣ έως και 31-12-2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω0ΞΡ465ΧΘ7-90Σ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.03.2018 Αρ. Πρ. 8077 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Φεβρουαρίου 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒ7Π465ΧΘ7-ΣΑ7 | Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1.851 1.852 1.853 1.854 1.855 2.138
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ