ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13.02.2017 Αρ. Πρ. 4621 1η κατανομή χρηματοδότησης της ΣΑΕ 355/2 έτους 2017 (Τύπος 1).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΞ5465ΧΘ7-ΛΟΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 669 - 10/02/2017 Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 22.12.2016, Γραμμάτια Προείσπραξης,Ένσημα,Μεγαρόσημο για κατάθεση,Μεγαρόσημο για αντίγραφο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6ΑΨ465ΧΘ7-Α3Λ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 670 - 10/02/2017 Γραμμάτιο Προκαταβολής για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω200465ΧΘ7-ΘΤΒ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 671 - 10/02/2017 Γραμμάτιο για παράσταση στο Εφετείο, Μεγαρόσημα Παράστασης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω328465ΧΘ7-0Ξ5 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 4593 1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60Σ6465ΧΘ7-7Κ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 42018 3η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ν5Τ465ΧΘ7-9Ο9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 619 Πληρωμή τιμολογίων στο πρόγραμμα Coprocom - Erasmus

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨΘΛ465ΧΘ7-ΗΓ3 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 698 - 10/02/2017 Εκτυπωτής ΧΕΡΟΧ 3345. Για τις ανάγκες της γραµµατείας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Φ2Α465ΧΘ7-Υ1Ξ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 40834/16 4η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω5ΤΤ465ΧΘ7-4ΒΘ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 700 - 10/02/2017 Προµήθεια και εργασίες αντικατάστασης εξωτερικών και εσωτερικών µονάδων συστήµατος κλιµατισµού, τύπου αντλίας θερµότητας απ ευθείας εκτόνωσης, µεταβλητού όγκου ψυκτικού µέσου (Heat Pump, Variable Refrigerant Volume Inverter) για το ισόγειο του κτιρίου της

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ26Γ465ΧΘ7-Ζ9Ζ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 1004 12η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡ42465ΧΘ7-1ΚΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 702 - 10/02/2017 Εξόφληση τιμολογίου για προβολή και διαφήμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟ02465ΧΘ7-ΕΙ0 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 664 - 10/02/2017 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΕΧ465ΧΘ7-Φ2Α | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 648 - 10/02/2017 Εξόφληση Τιμολογίων προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜΚΓ465ΧΘ7-1Ν5 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

10.02.2017 Αρ. Πρ. 652 - 10/02/2017 Εξόφληση Τιμολογίων για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016 - Εθνικοί Πόροι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΚΣΜ465ΧΘ7-ΗΙΟ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

1 1.851 1.852 1.853 1.854 1.855 1.920
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ