ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 40782 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (SITE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ92Ε465ΦΘΕ-223 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41392 Ανακαλούμε τη δαπάνη ύψους διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €) η οποία έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εγκρίσεων της Υ..Δ.Ε. με αριθμό καταχώρησης 117531 σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07 140. - ΚΑΕ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΑΥ465ΧΘ7-Χ7Η | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41254 δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι ευρώ ( 20,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-140. - Κ.Α.Ε 0721- οικ. έτους 2016 για έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης της Κασσιανή

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ949465ΧΘ7-ΞΞΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41253 δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ ( 299,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-140. - Κ.Α.Ε 0719- οικ. έτους 2016 για έξοδα μετακίνησης εκτό

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΟΙ465ΧΘ7-ΟΒΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41422 δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων δεκαεννέα Ευρώ ( 319,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-140. - Κ.Α.Ε 0716- οικ. έτους 2016 για έξοδα μετακίνησης εκτός έδ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΞΜΒ465ΧΘ7-ΣΒΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41423 δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων δεκαεννέα Ευρώ ( 319,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-140. - Κ.Α.Ε 0716- οικ. έτους 2016 για έξοδα μετακίνησης εκτός έδ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΓ3465ΧΘ7-77Σ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41252 δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων δεκαεννέα Ευρώ ( 319,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-140. - Κ.Α.Ε 0716- οικ. έτους 2016 για έξοδα μετακίνησης εκτός έδ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Η4Λ465ΧΘ7-Λ60 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41585 δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων εκατόν δέκα έξι ευρώ ( 1.116,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-140. - Κ.Α.Ε 1111- οικ. έτους 2016 για για την προμήθεια θερμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7086465ΧΘ7-3ΙΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 505 «Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που υπηρετεί στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών – πρώην Υ.Μ.Α.Θ. για το μήνα Δεκέμβριο 2016»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΨΝ465ΧΘ7-Ι19 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41494 249η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ψ7Ε465ΧΘ7-ΧΑ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41037 244η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω9ΨΒ465ΧΘ7-23Υ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41419 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΙΒ465ΧΘ7-6ΟΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41584 Εγκρίνουμε την ανάληψη υποχρέωσης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0826 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) του Ειδικού Φορέα 49-110 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οικονομικού έτους 20

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΒΖΖ465ΧΘ7-ΗΟΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41739 Απευθείας ανάθεση δαπάνης για την προμήθεια σφραγίδων- πινακίδων για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜΔΚ465ΧΘ7-ΜΞΔ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41604 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΕ 355/2

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΑΟ465ΧΘ7-ΔΗΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1,442 1,443 1,444 1,445 1,446 1,479
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ