ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

08.12.2016 Αρ. Πρ. 38028 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για την μετακίνηση της Σαΐνη Βασιλικής, μόνιμης υπαλλήλου του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ,στην Ολυμπία από 06 έως 08.12.2016 για να συμμετάσχει, ως μέλος τετραμελούς αντιπροσωπεί

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΚΠ2465ΦΘΕ-ΔΨ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

08.12.2016 Αρ. Πρ. 37903 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για την μετακίνηση της Ζωής Μαγουλά, Προϊσταμένης του Τμήματος Υλοποίησης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ, στην Ολυμπία από 06 έως 08.12.2016 για να συμμετάσχει, ως μέλος τετραμελούς αντιπροσωπείας,

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω58Λ465ΦΘΕ-ΗΗΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

08.12.2016 Αρ. Πρ. 38027 Δαπάνη μετακίνησης της Σαΐνη Βασιλικής, μόνιμης υπαλλήλου του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ,στην Ολυμπία από 06 έως 08.12.2016 για να συμμετάσχει, ως μέλος τετραμελούς αντιπροσωπείας, στο 19ο Διεθνές Φεστιβάλ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΚΧΨ465ΦΘΕ-ΛΥΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

08.12.2016 Αρ. Πρ. 37902 Δαπάνη μετακίνησης της Ζωής Μαγουλά, Προϊσταμένης του Τμήματος Υλοποίησης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ, στην Ολυμπία από 06 έως 08.12.2016 για να συμμετάσχει, ως μέλοςς τετραμελούς αντιπροσωπείας, στο 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜ3Ε465ΦΘΕ-ΠΦΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

08.12.2016 Αρ. Πρ. 37972 Δαπάνη μετακίνησης της Ευγενίας Σπαθαρά, εκπαιδευτικού, αποσπασμένη στην Γ.Γ. ΥΠ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με διάθεση στο Γραφείο ΓΓΙΦ ως εμπειρογνώμονας σε θέματα εκπαίδευσης,στην Ολυμπία από 06 έως 08.12.2016 για να συμμετάσχει, ως μέλος τετραμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 73ΚΡ465ΦΘΕ-4ΩΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 39290 Εγκρίνουμε την ανάληψη υποχρέωσης ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1121 (Προμήθεια βιβλίων και Συγγραμμάτων) του Ειδικού Φορέα 07-110 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2017, προκειμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΖΗ465ΦΘΕ-1ΛΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 39290 Εγκρίνουμε την ανάληψη υποχρέωσης ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0869 (Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού) του Ειδικού Φορέα 07-110 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών,

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ3Ω2465ΦΘΕ-5ΗΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 38738 204η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗ0Κ465ΦΘΕ-3ΤΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 38293 την προμήθεια τριών (3) DRUM UNIT SAMSUNG SCX-8128NA για την επισκευή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του ΥΠ.ΕΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 71ΠΥ465ΦΘΕ-ΛΗ9 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 2680 Συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης ΓΓΙΦ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6617465ΦΘΕ-Κ0Λ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 39200 Απόφαση ανάκλησης ΚΑΕ 0716 & Ε.Φ. 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΛ9Θ465ΦΘΕ-90Τ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 39201 Δαπάνη μετακίνησης των παρακάτω μελών-εκπροσώπων της ΓΓΙΦ στις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, στην Αθήνα, στις 5 & 06.12.2016 όπως απεικονίζονται στον συνημμένο πίνακα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 604Ν465ΦΘΕ-7ΧΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 36171 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου, προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠ90465ΦΘΕ-ΒΛΟ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 36858 192η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΝ3465ΦΘΕ-ΖΒΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

07.12.2016 Αρ. Πρ. 37461 194η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΒΣ465ΦΘΕ-ΥΝΣ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1,378 1,379 1,380 1,381 1,382 1,399
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ