ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 38540 Κατανομή ποσού 3.000.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2016, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΦΕ465ΦΘΕ-14Ν | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 37396 Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63ΩΠ465ΦΘΕ-Μ9Υ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 37690 Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΗΦ465ΦΘΕ-Σ3Ρ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 38520 Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού ύψους 213.875.000,00 €, έτους 2016, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3756/2009

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΡΒ7465ΦΘΕ-19Θ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 37632 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝΜ5465ΦΘΕ-ΜΛΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 36941 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΑΚΙ465ΦΘΕ-7ΛΟ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 38231 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩΚ6465ΦΘΕ-ΛΜΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 37480 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Μ36465ΦΘΕ-ΡΣΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 38448 Κατανομή ποσού 67.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΒΑΦ465ΦΘΕ-ΟΛΜ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 37423 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ (TONER) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Ι.Φ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜΦ9465ΦΘΕ-ΟΕ8 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.11.2016 Αρ. Πρ. - Περίληψη μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΞΑ465ΦΘΕ-ΤΝΡ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 36979 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 37961 Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 2.000.000,00€ στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, για το έτος 2016.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΘΣ6465ΦΘΕ-ΒΧΤ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 37961 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

30.11.2016 Αρ. Πρ. 38024 AΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ 30-11-2016 ΣΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟΨ6465ΦΘΕ-ΙΑΚ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

29.11.2016 Αρ. Πρ. 36162 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ι3Ν465ΦΘΕ-Ρ57 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

29.11.2016 Αρ. Πρ. 36898 Παροχή υπηρεσιών λογισμικού μισθοδοσίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΙ4465ΦΘΕ-Ψ2Τ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1 1,270 1,271 1,272 1,273 1,274 1,284
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ