ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

24.07.2008 Αρ. 47267 Συγκρότηση των οργάνων των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, αρμοδιότητες, λειτουργία, οικονομική διοίκηση και έλεγχος αυτών.

Αρχείο

04.02.2008 Αρ. 6896 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Αρχείο

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ