ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

04.04.2017 Αρ. 15380 Συμπλήρωση της 23443/7-9-2011 KYA για καθορισμό τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη

ΑρχείοΚΥΑ

13.03.2017 Αρ. 4872 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018

ΑρχείοΚΥΑ

10.03.2017 Αρ. 11134 Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης

ΑρχείοΚΥΑ

15.02.2017 Αρ. 2816 Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της έκδοσης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου

ΑρχείοΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

25.01.2017 Αρ. 4441 Ρύθμιση θεμάτων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4251/2014)

ΑρχείοΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

30.12.2016 Αρ. 58114 Ανακαθορισμός αρμοδίων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει

ΑρχείοΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

29.09.2016 Αρ. 43366 Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινής υπουργικής απόφασης

ΑρχείοΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

26.08.2016 Αρ. 11656/241 Τροποποίηση της με αριθμ. 24990/366/4.6.2015 ΚΥΑ με θέμα: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016

ΑρχείοΚΥΑ

27.06.2016 Αρ. 27265 Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014», όπως ισχύει

ΑρχείοΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

18.01.2016 Αρ. 123 Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ

ΑρχείοΚΥΑ

16.10.2015 Αρ. 68019 Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014»

ΑρχείοΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16.09.2015 Αρ. 61227 Παράταση ισχύος της με αριθμό 51738/2014 (2947 Β) κοινής υπουργικής απόφασης

ΑρχείοΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16.09.2015 Αρ. 61221 Καθορισμός κατηγορίας αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος, τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εξωτερικού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας

ΑρχείοΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

05.08.2015 Αρ. 53404 Απόφαση Καθορισμού λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ.1 του άρθρου 134 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, και αριθμ. 1699/τ.Β’/14-8-2015 ΦΕΚ

Απόφαση Καθορισμού λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ.1 του άρθρου 134 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, και αριθμ. 1699/τ.Β΄/14-8-2015 ΦΕΚΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

04.06.2015 Αρ. 24990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016

ΑρχείοΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ