ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

14.03.2024 Αρ. 25143 ΣΤ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

07.02.2024 Αρ. 11119 Ε΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

14.12.2023 Αρ. 107399 Δ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

28.11.2023 Αρ. 102161 Τροποποίηση της υπ. αρ. 12171/15.2.2023 (ΑΔΑ: 65ΚΞ46ΜΤΛ6-ΤΔ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

28.11.2023 Αρ. 102138 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

28.11.2023 Αρ. 102124 Τροποποίηση της υπ. αρ. 32254/12.4.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ5Ο46ΜΤΛ6-Ο9Κ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

08.11.2023 Αρ. 94528 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10319/9.2.2023 (ΑΔΑ: 620Ρ46ΜΤΛ6-9ΚΗ «Συγκρότηση των Α και Β κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

08.11.2023 Αρ. 94526 Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

08.11.2023 Αρ. 94522 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 32256/12.4.2023 (ΑΔΑ:9ΥΔΩ46ΜΤΛ6-Σ7Β) «Συγκρότηση των Α και Γ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

08.11.2023 Αρ. 94520 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 26727/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΒΕ146ΜΤΛ6-5ΙΤ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

27.10.2023 Αρ. 91862 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 11171/13.2.2023 (Α∆Α: ΨΚΣΣ46ΜΤΛ6-Γ5∆) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

09.06.2023 Αρ. 50804 Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β , Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

02.06.2023 Αρ. 48617 Τροποποίηση της υπ. αρ. 26728/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΤ7Μ46ΜΤΛ6-ΡΝΧ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Υπουργικής Απόφασης

19.05.2023 Αρ. 44857 Τροποποίηση της υπ. αρ. 32256/12.4.2023 (ΑΔΑ: 9ΥΔΩ46ΜΤΛ6-Σ7Β) «Συγκρότηση των Α και Γ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

19.05.2023 Αρ. 44856 Τροποποίηση της υπ. αρ. 11171/13.2.2023 (ΑΔΑ: ΨΚΣΣ46ΜΤΛ6-Γ5Δ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

1 2 3 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ