ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

07.08.2013 Αρ. 29518 Έννομο συμφέρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

16.11.2009 Αρ. 70560 Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2010 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»

ΑρχείοΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

30.07.2009 Αρ. 48165 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931) για τον καθορισμό των προϋποθέσεων κατασκευής και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων

Αρχείο

11.05.2009 Αρ. 28492 Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων

Αρχείο

19.03.2008 Αρ. 17552 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρχείο

29.06.2007 Αρ. 36526 Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Αρχείο

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ