ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

03.05.2007 Αρ. 185 Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού

Αρχείο

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ