ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
30.03.2007 Αρ. Πρ. 27 Ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου Αντιπροέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής των Συνδέσμων ΟΤΑ κατά τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 246 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ