ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

15.05.2014 Αρ. Πρ. 66 Σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.12.2011 Αρ. Πρ. 98 Σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.05.2011 Αρ. Πρ. 51 Τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
26.02.2011 Αρ. Πρ. 36 Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
18.06.2009 Αρ. Πρ. 52 Επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.05.2009 Αρ. Πρ. 50 Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
14.05.2008 Αρ. Πρ. 381 Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
18.04.2008 Αρ. Πρ. 380 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.07.2007 Αρ. Πρ. 862 Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
12.10.2005 Αρ. Πρ. 71 Ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
13.12.2004 Αρ. Πρ. 114 Προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές την ανταλλαγή μαθητών την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.04.2004 Αρ. Πρ. 81 Τίτλος παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.04.2004 Αρ. Πρ. 38 Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.04.2004 Αρ. Πρ. 82 Σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
25.11.2003 Αρ. Πρ. 109 Νομικό καθεστώς επι μακρόν διαμενόντων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ