ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης


ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Άρθρο 36 παρ.6 του π.δ.26/2012
«Στην αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε υποψήφιο. Το παράβολο μπορεί να είναι είτε ατομικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο του συνδυασμού. Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατό να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.»

Άρθρο 3 παρ.5 της ΥΑ 26754/29.3.2023
«Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες συνυποβάλλουν τα ηλεκτρονικά παράβολα που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012. Τα ηλεκτρονικά παράβολα μπορεί να είναι είτε ατομικά, είτε ένα ή περισσότερα συγκεντρωτικά παράβολα που καλύπτουν το συνολικό ποσό του συνδυασμού και είναι άμεσα καταβλητέα.»


Απόδοση ΑΦΜ σε πολιτικό κόμμα, συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων

Για την απόδοση ΑΦΜ σε  πολιτικό κόμμα, συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων  ή τη μεταβολή στοιχείων σε υπάρχοντα ΑΦΜ ο νόμιμος εκπρόσωπος  υποβάλλει μέχρι την 24:00 της 5ης Ιουνίου 2023 συμπληρωμένη τη δήλωση -έντυπο Δ211 ( πατήστε εδώ  ) και απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας του (κινητό τηλέφωνο και e-mail),την ιδρυτική δήλωση του κόμματος/συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων/συνδυασμού ανεξαρτήτων υποψηφίων  που κατατέθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το καταστατικό ή την ιδρυτική διακήρυξη από την οποία  προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση  αυτού και η έδρα αυτού, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει «είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος του πολιτικού κόμματος / συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων / συνδυασμού ανεξάρτητων υποψηφίων με ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΧΧΧΧΧΧ και  ΕΔΡΑ :ΧΧΧΧΧΧ και επιθυμώ να λάβω ΑΦΜ » και  φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας . είτε αποστέλλοντας τα παραπάνω  για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία myAADElive της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση myaadelive@aade.gr, η οποία, μόλις παραλάβει το e-mail, αποστέλλει απαντητικό μήνυμα με σύνδεσμο για την άμεση επικοινωνία , μέσω βιντεοκλήσης,  του υποψηφίου με υπάλληλο της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το αίτημα, είτε σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής μέσω email  στην υπηρεσία myAADEive, να προσκομιστούν με φυσική παρουσία στην αρμόδια ΔΟΥ του υποψηφίου,  αφού προηγηθεί συνεννόηση με υπάλληλο στα τηλέφωνα 213 161 3187, 231 333 2217, 698 5185 381, 698 5185 209.


ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 • 1η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω σφάλματος στα στοιχεία του υποψηφίου που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ (TaxisNet).
  Ο υποψήφιος  επικοινωνεί με την υπηρεσία myAADElive της ΑΑΔΕ στα τηλέφωνα 213 161 3187, 231 333 2217, 698 5185 381,698 5185 209 και αιτείται την άμεση διόρθωση των στοιχείων του, θέτοντας στη διάθεση της υπηρεσίας  την αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο από τα οποία προκύπτει η ορθή αναγραφή των στοιχείων ταυτοποίησής του.
 • 2η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω πρόσφατης αλλαγής στοιχείων ταυτότητας, τα οποία δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία του υποψηφίου στους ισχύοντες εκλογικούς καταλόγους.
  Ο υποψήφιος υποβάλλει  μέχρι την 24:00 της 5ης Ιουνίου 2023 συμπληρωμένο το έντυπο – δήλωση – Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων ( πατήστε εδώ  ) και απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και e-mail), υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «Προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα ως βουλευτής, επιθυμώ τα στοιχεία του φορολογικού μου μητρώου να εναρμονιστούν με αυτά των εκλογικών καταλόγων τα οποία έχουν ως εξής:  και μετά το πέρας των εκλογών να επανέλθουν στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ σύμφωνα με την τελευταία εν ισχύ αστυνομική μου ταυτότητα»,  φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, είτε αποστέλλοντας τα παραπάνω  για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία myAADElive της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση myaadelive@aade.gr, η οποία, μόλις παραλάβει το e-mail, αποστέλλει απαντητικό μήνυμα με σύνδεσμο για την άμεση επικοινωνία , μέσω βιντεοκλήσης,  του υποψηφίου με υπάλληλο της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το αίτημα, είτε σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής μέσω email  στην υπηρεσία myAADElive, να προσκομιστούν με φυσική παρουσία στην αρμόδια ΔΟΥ  του υποψηφίου,  αφού προηγηθεί συνεννόηση με υπάλληλο στα τηλέφωνα 213 161 3187, 231 333 2217, 698 5185 381,698 5185 209.
 • 3η περίπτωση: Η ταυτοποίηση του υποψηφίου δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
  Ο υποψήφιος και ο  αρμόδιος του κόμματος που έχει εξουσιοδοτηθεί για την καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων στην πλατφόρμα  δήλωσης υποψηφιοτήτων μεταβαίνουν στο αρμόδιο γραφείο του Αρείου Πάγου (Λ. Αλεξάνδρας 121, 1ος όροφος, Διεύθυνση Πληροφορικής, Γραφείο 104, από 08:00 έως 18:00) έχοντας μαζί τους τα αναγκαία στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητα του υποψηφίου και την  ιδιότητα του αρμοδίου του κόμματος, αντίστοιχα. Τηλ. επικοινωνίας: 210 – 64 19 158

« Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων (CD) σε υποψηφίους »

Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα χορήγησης εκλογικών καταλόγων αποκλειστικά για εκλογική χρήση (παρ.4 άρθρο 23 του π.δ.26/2012) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής  https://catalogcopies.ypes.gov.gr/

Μπορείτε να αιτείσθε παράβολα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο : https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Οι τιμές των παράβολων έχουν καθοριστεί με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών [22556/4.4.2022], η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [1753 Β’ /11.4.2022]

Οι τιμές έχουν καθοριστεί ως εξής:

 • σαράντα (40) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Εκλογική Περιφέρεια, και
 • ογδόντα (80) ευρώ (€) για τους καταλόγους όλης της επικράτειας

Αφού εκδώσετε το παράβολο για τον Φορέα Υπουργείο Εσωτερικών, εισέρχεσθε σε οποιαδήποτε τράπεζα και μέσω web banking το πληρώνετε.

Κατόπιν εισέρχεσθε στην εφαρμογή https://catalogcopies.ypes.gov.gr/  και υποβάλλετε την Αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία δηλώνετε τον αριθμό παράβολου.
[ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογής Αντιγράφων καταλόγων ]

Οι αιτούντες παραλαμβάνουν αρχείο Microsoft Access


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου για την Ανακήρυξη συνδυασμών και των υποψηφίων αυτών, για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Η ονομασία των Εκλογικών Περιφερειών της χώρας, όπως αναγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που παραδόθηκαν από την ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται ουσιαστικά, κατά περιεχόμενο, πλήρως με τις χρησιμοποιούμενες στο Π.Δ. 8/2023 διατάξεις. Τυχόν δε ελάχιστες λεκτικές διαφοροποιήσεις (π.χ. “Εκλογική Περιφέρεια Άρτας” αντί “Εκλογική Περιφέρεια Νομού Άρτης”, “Εκλογική Περιφέρεια Καρδίτσας” αντί “Εκλογικής Περιφέρεια Νομού Καρδίτσης”), ουδόλως δύναται να επηρεάσει την εγκυρότητα συμμετοχής στις εκλογές οποιουδήποτε συνδυασμού που ανακηρύχθηκε κ.λπ., δεδομένου ότι η, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, διατύπωση δεν επιδρά στο κύρος της καταχώρισης στην ηλεκτρονική πύλη, της Ανακήρυξης των συνδυασμών και των υποψηφίων τους, καθώς και των ψηφοδελτίων που θα τυπωθούν.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2023, Το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου


.

Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών

1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.
 2. Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των Κεφαλαίων 1 6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.
 3. Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

H κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα των άρθρων 134, 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα.

Στην περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, στη σύνθεση του οποίου συμμετέχουν ο Πρόεδρος αυτού και όλα τα μέλη του, το οποίο λαμβάνει ή δύναται να ζητεί σχετική τεκμηρίωση από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή άλλες αρχές. Προς υποβοήθηση της κρίσης του, δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα με στοιχεία τεκμηρίωσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 34, έχουν:

 1. τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους στη Βουλή των Ελλήνων στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού,
 2. τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου σε περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου ή υποβολής υπομνημάτων με στοιχεία τεκμηρίωσης για τα οριζόμενα, καλεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο το ελεγχόμενο κόμμα, να λάβει γνώση και να υποβάλει υπόμνημα με τις απόψεις του.

2. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που γίνεται:

 1. αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από το αρμόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόμματος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται, από τον αρχηγό του κόμματος ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του κόμματος,
 2. αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, από το αρμόδιο κοινό όργανο του συνασπισμού ή από τα αρμόδια, κατά το καταστατικό όργανα των κομμάτων, αν δεν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του συνασπισμού, και
 3. αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, από εξουσιοδοτημένο υποψήφιο από όλους τους λοιπούς υποψηφίους του συνδυασμού.

Η δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν τον συνδυασμό. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν τον συνασπισμό και τα ονόματα των υποψηφίων και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των συνεργαζομένων ανεξάρτητων υποψηφίων. Στη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου, με εξαίρεση το όνομα του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, το οποίο προτάσσεται.

3. Η δήλωση αυτή κατατίθεται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων.


Παροχή πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων

 1. Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένοι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εκλογές, λαμβάνουν ειδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων.
 2. Εναλλακτικά, ως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αντίστοιχοι που έχουν τα κόμματα, οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων, οι συνασπισμοί ανεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι για την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 3. Το ανωτέρω ζεύγος όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης και η χρήση της εφαρμογής δήλωσης υποψηφιοτήτων δεσμεύουν τους φορείς της παραγράφου 1, καθώς και τους μεμονωμένους υποψηφίους για κάθε νόμιμη συνέπεια.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων.
 5. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 που καθορίζει τον χρόνο έναρξης λειτουργίας, οι δηλώσεις των υποψηφίων κατατίθενται από τα κόμματα, συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένους υποψήφιους, σε έντυπη μορφή, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αυτοπρόσωπη παρουσία των αρμοδίων για την κατάρτιση του συνδυασμού οργάνων, δικαστικό επιμελητή ή διά πληρεξουσίου εκπροσώπου.

Κατάρτιση συνδυασμών

 1. Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου καταρτίζει και υποβάλλει τους συνδυασμούς του. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καταργείται η δυνατότητα δήλωσης νέων υποψηφιοτήτων ή μεταβολής κατατεθεισών.
 2. Η υποβολή γίνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων του άρθρου 33 του παρόντος και είναι δεσμευτική για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
 3. Για κάθε έναν υποψήφιο, o υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι καταχωρίζουν:α) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την ιδιότητα και την πλήρη διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου βουλευτή, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Ειδικά για το τελευταίο στοιχείο, εφόσον δεν έχει εκδοθεί για τον υποψήφιο, μπορεί να αντικατασταθεί από τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του πληρεξουσίου του,β) την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος,γ) το έτος γέννησης, καθώς και την ημερομηνία για την περίπτωση των υποψηφίων που συμπληρώνουν το 25ο έτος της ηλικίας τουςδ) τον δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ο υποψήφιος.
 4. Τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου μπορούν να αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών.
 5. Κάθε υποψήφιος βουλευτής επικυρώνει την αίτηση δήλωση υποψηφιότητάς του μέσω της πύλης υποψηφιοτήτων, κάνοντας χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης στις εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση πληρεξουσίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η πληρεξουσιότητα. Η πληρεξουσιότητα, η οποία και αναρτάται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων για υποβολή υποψηφιότητας, πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη. Η επιβεβαίωση της υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι ο υποψήφιος δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχθηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Όποιος δηλώνει ψευδή στοιχεία, υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 6. Στην αίτηση δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε υποψήφιο. Το παράβολο μπορεί να είναι είτε ατομικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο του συνδυασμού. Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατό να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
 7. Μεμονωμένος υποψήφιος προτείνει την υποψηφιότητά του κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος.
 8. Κάθε υποψήφιος μπορεί να είναι υποψήφιος σε μία μόνο εκλογική περιφέρεια και να μετέχει μόνο σε έναν συνδυασμό κόμματος ή συνασπισμό κομμάτων ή να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος.Κατ’ εξαίρεση, ο αρχηγός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε έως τρεις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος.
 9. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων βουλευτών έως τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας προσαυξημένο:α) κατά δύο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από ένας έως και επτά βουλευτές,β) κατά τρεις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, καιγ) κατά τέσσερις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές.
 10. Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψήφιων Βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων από κάθε φύλο στο σύνολο της Επικράτειας, εξαιρουμένων των υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 33% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
 11. Όταν ένας από τους υποψηφίους συνδυασμού κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή ανεξαρτήτων πεθάνει μετά τη δήλωση για ανακήρυξη του συνδυασμού, είναι δυνατό για συμπλήρωσή του να προτείνουν άλλο υποψήφιο αυτοί, που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είναι αρμόδιοι για τη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού. Στην πρόταση που υποβάλλεται στην πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, περιέχονται τα στοιχεία του προτεινόμενου και επισυνάπτονται τα γραμμάτια και η δήλωση αποδοχής της υποψηφιότητας όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1 έως 6. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία και πέρα από τη προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατό να προταθεί άλλος υποψήφιος. Ο Άρειος Πάγος ανακηρύσσει αυτόν που προτάθηκε και επιφέρει την αναγκαία μεταβολή στον συνδυασμό μέχρι και την επόμενη ημέρα από την επίδοση της πρότασης της προηγούμενης παραγράφου.

Κωλύματα

Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου, υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται. Τα ανώτερα μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν.
Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Νόμος ορίζει τον τρόπο της αναπλήρωσής τους. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με την ιδιότητα του καθηγητή που εκλέχθηκε.
Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρμοδιότητά τους μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου:

 1. Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των σωματειακών, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
 2. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101 Α του Συντάγματος, καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές.
 3. Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
 4. Οι έμμισθοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της περίπτωσης α΄ που κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει. Υπάλληλοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είχαν ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής ως προς εκλογικές περιφέρειες άλλες από αυτήν της έδρας τους, μόνο εφόσον κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει.
 5. Οι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή αυτοτελών γενικών γραμματειών ή περιφερειών και όσοι ο νόμος εξομοιώνει με αυτούς.
  Δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας.
 6. Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, που έχουν κατά το νόμο αναλάβει υποχρέωση να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωσή τους.

Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας

Η παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος, αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υποψήφιος, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης αυτών.

Αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται και στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων.

Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της.

Εφόσον, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια αρχή οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψή της, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός που παραιτήθηκε ή αν πρόκειται για στρατιωτικούς, τον βαθμό και το όπλο ή την υπηρεσία στην οποία αυτός ανήκε, καθώς και τη χρονολογία της επίδοσης της παραίτησης.

Ο αξιωματικός, που σύμφωνα με τα παραπάνω παραιτήθηκε και δεν εκλέχτηκε βουλευτής, είναι δυνατόν οποτεδήποτε να ανακληθεί στην ενέργεια ως έφεδρος, ενώ αυτός που εκλέχτηκε βουλευτής δεν μπορεί να ανακληθεί στην ενέργεια, πριν από την έναρξη των εργασιών της Α΄ Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκριση αυτής.

Έφεδρος αξιωματικός σε ενέργεια θεωρείται αυτοδικαίως ότι απολύθηκε από τις τάξεις του Στρατού, από την ημέρα που υπέβαλε την υποψηφιότητα που προτάθηκε από εκλογείς. Εάν δεν εκλεγεί βουλευτής, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Εάν όμως εκλεγεί, δεν επιτρέπεται να κληθεί υπό τα όπλα πριν την έναρξη της Α΄ Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκρισή της. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου δικαστηρίου ανακοινώνει αμέσως στις προϊστάμενες αρχές του εφέδρου αξιωματικού και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την υποβολή από αυτόν ή αποδοχή υποψηφιότητας βουλευτή.

– αρχή –