ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 18 Νοέμβριος 2019

Προσκλήσεις-Τεχνικά Δελτία ΙΙ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙI
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IΙI
«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
1η Τροποποίηση ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
1η Τροποποίηση  

2η Τροποποίηση

3η Τροποποίηση

4η Τροποποίηση

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

CHECΚ LIST ΓΑΚ αρθ.56 τοπικές υποδομές 

CHECΚ LIST ΓΑΚ αρθ.55 αθλ-ψυχαγ υποδομές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
1η Τροποποίηση

2η Τροποποίηση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VI
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»
1η Τροποποίηση

2η Τροποποίηση

3η Τροποποίηση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής,βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων»
1η Τροποποίηση

2η Τροποποίηση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες της χώρας
1η Τροποποίηση

2η Τροποποίηση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες
1η Τροποποίηση ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΕΑ
Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ X
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
1η Τροποποίηση ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙ
«Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει
του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ