ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Προσκλήσεις-Τεχνικά Δελτία ΙΙ

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση
6η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙI
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση
6η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IΙI
«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
1η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση
6η Τροποποίηση

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

CHECΚ LIST ΓΑΚ αρθ.56 τοπικές υποδομές 

CHECΚ LIST ΓΑΚ αρθ.55 αθλ-ψυχαγ υποδομές

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση
6η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VI
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση
6η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής,βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΕΑ
  Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».    
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ X
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙ
«Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»
Τροποποίηση ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 1η Τροποποίηση  
  Επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνας του Ν. Αττικής από Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ- ΣΑΕ 055 ( 2017ΣΕ05500010 ́ ́Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων)    
  Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπων οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΠΟΦΑΣΗ 50125/ 06-08-2020)    
  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»
   
  Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό    
  Συμπληρωματική έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό    
  Επιχορήγηση των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων (Ν. Ιωαννίνων) και Κεντρικών Τζουμέρκων (Ν. Άρτας) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ- ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 ΄΄Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων΄΄)    
  2η Τροποποίηση της με αριθμό 50125/6-8-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο : «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ    
  1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ    
  Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους.    
  Επιχορήγηση του Δ. Σαμοθράκης (Ν. Έβρου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας & προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού»    
  Επιχορήγηση του Δήμου Αγίου Νικολάου (Ν. Λασιθίου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Ηλεκτροδότηση και Υδροδότηση της Νήσου Σπιναλόγκας»    
  Δικαιολογητικά απόδοσης του υπολοίπου 50% της υπ΄αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»    
  Επιχορήγηση του Δ. Παύλου Μελά (Ν. Θεσσαλονίκης) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Λειτουργική αποκατάσταση δημοτικών κτισμάτων Δήμου Παύλου Μελά», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»    
  Επιχορήγηση του Δ. Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αστική ανάπλαση και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»