ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Σεπτέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

10.05.2006 Αρ.12 Εκπροσώπηση αλλοδαπών κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής
Εγκύκλιος
08.05.2006 Αρ.23494 Εφαρμογή διατάξεων για τη Δημοτική Αστυνομία του ν.3448/2006 (Α΄57)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
08.05.2006 Αρ.23494 Εφαρμογή διατάξεων για τη Δημοτική Αστυνομία του ν.3448/2006 (Α΄57)
Εγκύκλιος
28.04.2006 Αρ.7395 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών και στελεχών
ΠΔ - Απόφαση
25.04.2006 Αρ.11 Ενημέρωση φορέων δημόσιας διοίκησης για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
Εγκύκλιος
24.04.2006 Αρ.7393 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών μελών διοικητικών συμβουλίων
ΠΔ - Απόφαση
29.03.2006 Αρ.7 Ενημέρωση ΟΤΑ για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
Εγκύκλιος
29.03.2006 Αρ.5301 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/05 των εκπαιδευτικών
ΠΔ - Απόφαση
17.03.2006 Αρ.4415 Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05
ΠΔ - Απόφαση
10.03.2006 Αρ.... Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2006 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
01.03.2006 Αρ.6 Προθεσμίες υποβολής αίτησης για υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παρ. 10 και 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/2005
Εγκύκλιος
01.03.2006 Αρ.Π.Δ. 3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων, κλάδων προσωπικού, κλάδων επιλογής προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
ΠΔ - Απόφαση
28.02.2006 Αρ.2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π. 2292/18-1-2005).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.02.2006 Αρ.2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π.2292/18-1-2005).
Εγκύκλιος
22.02.2006 Αρ.5 Συμπλήρωση της εγκυκλίου 38/2005 για την εφαρμογή του ν. 3386/05
Εγκύκλιος
1 166