ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Ο πίνακας των κυριοτέρων προθεσμιών και αντίστοιχων ενεργειών που αναφέρονται ειδικά στη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, των τυχών επαναληπτικών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 (Ψηφοφορία στην Ελλάδα), αναρτήθηκε με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (πδ.38/2019 ΦΕΚ 64 Α΄ 24-04-2019) περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το με Α.Π. 31862/24-04-2019 έγγραφό μας).

ΠΙΝΑΚΑΣ

Κυριότερες  προθεσμίες και ενέργειες 

για τη διενέργεια των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου

2019

24 Απριλίου 2019 Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το π δ με το οποίο ορίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας και η διάρκειά της, από την οποία αρχίζει η προεκλογική περίοδος (άρθρο 1 παρ.3 του ν. 4255/2014)
26 Απριλίου 2019 Λήγει η προθεσμία (μεθεπόμενη ημέρα από την προκήρυξη των εκλογών) για την υποβολή δηλώσεων των στρατιωτικών κ.λπ. στους προϊσταμένους  ή διοικητές τους, για την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους
29 Απριλίου 2019 Λήγει η προθεσμία των 5 ημερών, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, για την αποστολή των καταστάσεων στρατιωτικών κ.λπ. στον πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής Περιφέρειας (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4255/2014 και άρθρο 27 παρ. 5 του πδ/τος 26/2012)
30 Απριλίου 2019 Λήγει η προθεσμία των 6 ημερών, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, για την παραλαβή των αντιγράφων υπευθύνων δηλώσεων του «άρθρου πέμπτου» του ν.2196/1994 των υποψηφίων πολιτών κρατών-μελών και της αποστολής τους στο κ- μ καταγωγής τους
2 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 3 ημερών μετά την αποστολή στον Πρόεδρο Πρωτοδικών, για την άσκηση ένστασης κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών κ.λπ. (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4255/2014 και το άρθρο 27 παρ. 5 του πδ/τος 26/2012)
3 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 9 ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τη δήλωση του ονόματος και του εμβλήματος των κομμάτων και τη δήλωση συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 3 παρ.1 του ν. 4255/2014 και άρθρο 37 παρ.1, 2 του πδ/τος 26/2012)
4 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 10 ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας από τον

Περιφερειάρχη Αττικής και τους Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών και την αποστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014 και άρθρα 55 παρ. 2 και  68 παρ. 6 εδαφ. α΄ του πδ/τος 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4239/2014 καθώς και άρθρα 6 και 114 του ν. 3852/2010 του πδ/τος 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου 10  παρ. 4  του ν. 4239/2014 καθώς και άρθρα 27 του ν. 4555/2018 και 118 του ν. 4604/2019)

6 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 12 ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, για την υποβολή δηλώσεων των συνδυασμών των υποψηφίων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 3 παρ. 7 του ν.4255/2014 και άρθρο 34 παρ. 5 του πδ/τος 26/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10  παρ. 4  του ν. 4239/2014)
9 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 15 ημερών από την προκήρυξη των εκλογών, για την κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών (τακτικών και αναπληρωματικών) και των αναπληρωματικών, από το οικείο Πρωτοδικείο (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014 και άρθρο 58 παρ. 3 του πδ/τος 26/2012)
11 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία υποβολής παραιτήσεων των υποψηφίων που έχουν κώλυμα εκλογιμότητας (άρθρο 2 παρ.2 του ν. 4255/2014 και  άρθρο 30 παρ. 1 του πδ/τος 26/2012)
12 Μαΐου 2019 Γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, δηλαδή τη δέκατη τέταρτη ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014) και ακολούθως εκδίδεται η προκήρυξη από το Υπουργείο Εσωτερικών για τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης του προαναφερθέντος δικαστηρίου (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014)
15 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 10 ημερών πριν από την ψηφοφορία, για την τροποποίηση από τον Υπουργό Εσωτερικών των περί καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας αποφάσεων των Αντιπεριφερειαρχών περιφερειακής ενότητας έδρας νομών και την αποστολή προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πίνακα των συσταθέντων  εκλογικών τμημάτων (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014  και άρθρο 55 παρ. 3 του πδ/τος 26/2012)
17 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 8 ημερών πριν από την ψηφοφορία, κατά την οποία υποχρεούνται τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων να παραδώσουν επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων στον  Αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4255/2014 και άρθρο 71 του πδ/τος 26/2012)
17 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 8 ημερών πριν από την ψηφοφορία, για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014 και άρθρο 36 παρ.1 του πδ/τος 26/2012)
18 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία, που είναι η επόμενη μέρα από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης προθεσμίας, για την ανακήρυξη από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου υποψηφίων προταθέντων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014 και άρθρο 36 παρ. 2 του πδ/τος 26/2012)
20 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 5 ημερών πριν από την ψηφοφορία κατά την οποία οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον διορισμό τους (άρθρο 5παρ. 3 του ν. 4255/2014 και άρθρο 68 παρ. 13 του πδ/τος 26/2012)
20 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 5 ημερών πριν από την ψηφοφορία, για τη γνωστοποίηση, με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας έδρας νομού, στους δήμους, των αποφάσεων καθορισμού των εκλογικών τμημάτων (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014 και άρθρο 55 παρ. 4 του πδ/τος 26/2012).
21 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία που ορίζεται μέχρι την πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, για τη δημοσίευση από τους Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομού της προκήρυξης του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς υποψηφίων (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014 και άρθρο 39 του πδ/τος 26/2012)
22 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 3 ημερών πριν από την ψηφοφορία, για τη δημοσίευση του προγράμματος ψηφοφορίας από τις δημοτικές αρχές (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014 και άρθρο 56 του πδ/τος 26/2012)
23 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 2 ημερών πριν από την ψηφοφορία, για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωματικών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο του προορισμού τους (άρθρο 5 ν. 4255/2014 και άρθρο 68 του πδ/τος 26/2012)
25 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία που ορίζεται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας μέσα στην οποία είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η αλλαγή καταστήματος ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτού που αρχικά ορίστηκε δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανώτερης βίας (άρθρο 55 παρ. 5 του πδ/τος 26/2012)
26 Μαΐου 2019 Ημερομηνία Εκλογών