ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
Elections
Ημερομηνία
12-02-2024 ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 1040 Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 για λογαριασμό εκλογέων από τις αρμόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές
12-02-2024 ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 1037 Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, του τρόπου πιστοποίησης του εκλογέα, ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12)
26-01-2024 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5083
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ A’ – Aρ.Φυλ. 12
Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
02-03-2023
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5027
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ A’ – Aρ.Φυλ. 48
Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
09-07-2022
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4954
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ A’ – Aρ.Φυλ. 136
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις.
01-03-2022
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ A’ – Aρ.Φυλ. 39
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους.
11-04-2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4255
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ A’ – Aρ.Φυλ. 89
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.