ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Ανακοινώσεις - Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση των δράσεων που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, σταθερή επιδίωξη της χώρας μας αποτελεί η ελεύθερη, ισότιμη και ενεργός συμμετοχή των πολιτών των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και στον δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός προσανατολισμός μας προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή και παρουσία τους στο πεδίο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθετώντας πλήρως την αρχή της ισότητας και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών της, καλεί τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις αυτοδιοικητικές  εκλογές (δημοτικές και περιφερειακές).

Τη θεσμική βάση για την άσκηση των ανωτέρω θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποτελούν η Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε 94/80/ΕΚ περί της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις τοπικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, καθώς και η Οδηγία 93/109/ΕΚ περί της άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ.133/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν.2196/94 αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ελλάδα στις ευρωεκλογές/ αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορούν να συμβουλευτούν τις ενότητες «Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές» και «Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» του δικτυακού μας τόπου. Επίσης μπορούν να απευθύνονται στο δήμο όπου διαμένουν  και στα τηλέφωνα του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών) 213 1361252, 213 1361130 και 213 1361128, καθώς και στα e-mail: e.atmatzidou@ypes.gr , g.papakosta@ypes.gr  και th.garoufalis@ypes.gr.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ


Ποιοι έχουν το  δικαίωμα να εκλέγουν

Το δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι πολίτες της Ένωσης που:

 • Διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας κατά το έτος της εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους αυτού). Στις προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2024, θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2007.
 • Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα και στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο όπου διαμένουν, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο) και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εγγραφής.

Στην περίπτωση που οι πολίτες της Ένωσης ενδιαφέρονται να ψηφίσουν πολιτικά κόμματα και υποψηφίους της χώρας τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Εκλόγιμοι στις ευρωεκλογές μπορούν να είναι επίσης και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα της εκλογής και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη χώρα τους και το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα.

Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, θα πρέπει να κατατεθούν στην πρόταση των υποψηφίων, καταρχήν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους Έλληνες υποψηφίους, δηλαδή:

 •  Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, την ιδιότητα και ακριβή διεύθυνση
 •  Έγγραφη αποδοχή της υποψηφιότητας

1. Υπεύθυνη δήλωση  με την οποία θα δηλώνουν:

 • Ότι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου (αναφέρεται ο δήμος) όπου κατοικούν
 • Ότι δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα
 • Ότι δεν υφίσταται τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 2 του Ν. 4255/2014  (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
 • Ως υπηρετούντες στο δημόσιο δεν έχουν ανειλημμένη υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα
 • Δεν αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους ως υποψήφιοι σε συνδυασμό-πρόταση άλλου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων

2. Υπεύθυνη δήλωση  όπου θα προσδιορίζεται:

 • Η ιθαγένεια, η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η τελευταία διεύθυνση κατοικίας στο κράτος μέλος καταγωγής και η διεύθυνση κατοικίας τους στην Ελλάδα
 • Ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής του, κατόπιν απόφασης δικαστικής ή διοικητικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία αυτή απόφαση μπορεί να προσβληθεί με ένδικο μέσο
 • Ο εκλογικός κατάλογος του δήμου ή κοινότητας ή περιφέρειας στον οποίο είναι γραμμένοι τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής τους
 • Ότι δεν είναι υποψήφιοι για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος – μέλος αλλά και ούτε στην Ελλάδα σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων
 • Ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους

3. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (διαβατηρίου ή ταυτότητας)

Το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εξακριβώσει ότι ο υποψήφιος πολίτης της Ένωσης δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής του, θα κοινοποιήσει τη σχετική δήλωση υποψηφιότητας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, για να λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/109/ΕΚ όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες από το κράτος μέλος καταγωγής ακυρώνουν το περιεχόμενο της δήλωσης υποψηφιότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψουν την υποψηφιότητα ή την εκλογή ή την άσκηση των καθηκόντων του.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται:

 • Στο Δήμο όπου διαμένουν
 • Στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και στα τηλέφωνα: 213 1361252, 213 1361130 και 213 1361128 καθώς και στα e-mail: e.atmatzidou@ypes.gr, g.papakosta@ypes.gr  και th.garoufalis@ypes.gr
 • Στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα