ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 23 Αύγουστος 2019

Θεσμικό πλαίσιο – Χρήσιμα έγγραφα

Υ.Α. 31293/2019 [Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν.4555/2018 (Α’133)]

Εγκύκλιος 50/2019 [Διατάξεις του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (Α΄133)]

Εγκύκλιος 9/2019 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018

Εγκύκλιος 28/2018 (θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών)

Έκθεση βάπτισης και ονοματοδοσίας

Έκθεση ονοματοδοσίας και βάπτισης