ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Θεσμικό πλαίσιο – Χρήσιμα έγγραφα


Έγγραφο 33205/05-04-2024 – Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Μητρώο Πολιτών

Απόφαση 29842/07-04-2024 (Β’ 2071) – απαιτούμενες προσαρμογές στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» – προσθήκη νέων προτύπων ληξιαρχικών πράξεων

Εγκύκλιος 240/2024 – εφαρμογή του ν.5089/2024 – Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις

Απόφαση 17075/22-02-2024 (Β’1389)- Ρύθμιση θεμάτων κτήσης δημοτικότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 5089/2024 (Α΄ 27)

Απόφαση 15796/21-02-2024 (Β΄1258) – Αποτύπωση των στοιχείων γονέων και συζύγων επί των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και γάμου – απαιτούμενες προσαρμογές στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» – προσθήκη νέων προτύπων ληξιαρχικών πράξεων

Απόφαση 15764/21-02-2024 (Β΄1258) – Προσθήκη πεδίου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στο υποσύστημα δημοτολογίου του Μητρώου Πολιτών

Απόφαση 15808/21-02-2024 (Β΄1258) – Τροποποίηση περιεχομένου εκδιδόμενων πιστοποιητικών από τα Δημοτολόγια

Νόμος 5089/2024 – Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα σε άλλες διατάξεις

Διευκρινίσεις περί της υπ’ αριθ. πρωτ. 90294/29.12.2022 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 6870 Β΄)

Παράταση έκδοσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

Εγκύκλιος 70/2023 – Νέες διατάξεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο, εκκρεμείς υποθέσεις Μητρώων Αρρένων και λοιπά θέματα

ΦΕΚ 6870 Τεύχος Β 29-12-2022 – Αριθμ. 90294

Απόφαση 90294/27-12-2022 “Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο”

Εγκύκλιος 762/2022 – Διατάξεις περί κατάργησης υποχρέωσης τήρησης βιβλίων Μητρώων Αρρένων

ΚΥΑ Στρατολογίας – Αξιοποίηση του Μητρώου Πολιτών για την άντληση στοιχείων απαραίτητων για τη στράτευση των Ελλήνων πολιτών

Εγκύκλιος 759/2022 – Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο

Εγκύκλιος 193/2022 – Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης

Εγκύκλιος 100/2022 – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στο Μητρώο Πολιτών

Εγκύκλιος 697/2021 – Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών»

Εγκύκλιος 208/2020 για τη χορήγηση πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Εγκύκλιος 185/2020 για το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Εγκύκλιος 73/2020 για το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Εγκύκλιος 34/2020 για τη δημιουργία εγγυτέρων συγγενών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο  Πολιτών»

ΥΑ 4813/21-1-2020  περί Ανάκλησης  απόφασης υποδιαίρεσης ληξιαρχείων

Εγκύκλιος 251/2020 Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων

Εγκύκλιος 9/2020 για ανάκληση απόφασης υποδιαίρεσης ληξιαρχείων

Εγκύκλιος 8/2020 οδηγίες προς Ληξιαρχεία για  την ψηφιακή δήλωση γέννησης

Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία “Μητρώο Πολιτών” του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ  107 Α’), για προσθήκη πεδίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στο υποσύστημα Δημοτολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’)

Περί ιθαγένειας, δημοτολογικής τακτοποίησης και αδηλώτων

Ληξίαρχοι της νέας δημοτικής περιόδου

Εγκύκλιος 92/2019 [Οδηγίες για λειτουργία Ληξιαρχείων των υπό σύσταση Δήμων]

Εγκύκλιος 94/2019 [Απαραίτητες μεταβολές στο Μητρώο Πολιτών και οδηγίες για τη λειτουργία των υποσυστημάτων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Ληξιαρχείου των καταργούμενων και υπό σύσταση Δήμων]

Υ.Α. 37430/2020 «Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου καταβολής των προστίμων του άρθρου 49 του ν. 344/1976(Α΄143)»

Υ.Α. 31293/2019 [Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν.4555/2018 (Α’133)]

Εγκύκλιος 50/2019 [Διατάξεις του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (Α΄133)]

Εγκύκλιος 9/2019 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018

Έγγραφο 37971/17-5-2019 Οδηγίες για αντιμετώπιση «μεταπτωμένων» πράξεων

Εγκύκλιος 28/2018 (θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών)

Έκθεση βάπτισης και ονοματοδοσίας

Έκθεση ονοματοδοσίας και βάπτισης