ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Θεσμικό πλαίσιο – Χρήσιμα έγγραφα

Εγκύκλιος 697/2021 – Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών»

Εγκύκλιος 208/2020 για τη χορήγηση πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Εγκύκλιος 185/2020 για το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Εγκύκλιος 73/2020 για το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Εγκύκλιος 34/2020 για τη δημιουργία εγγυτέρων συγγενών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο  Πολιτών»

ΥΑ 4813/21-1-2020  περί Ανάκλησης  απόφασης υποδιαίρεσης ληξιαρχείων

Εγκύκλιος 251/2020 Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων

Εγκύκλιος 9/2020 για ανάκληση απόφασης υποδιαίρεσης ληξιαρχείων

Εγκύκλιος 8/2020 οδηγίες προς Ληξιαρχεία για  την ψηφιακή δήλωση γέννησης

Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία “Μητρώο Πολιτών” του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ  107 Α’), για προσθήκη πεδίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στο υποσύστημα Δημοτολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’)

Περί ιθαγένειας, δημοτολογικής τακτοποίησης και αδηλώτων

Ληξίαρχοι της νέας δημοτικής περιόδου

Εγκύκλιος 92/2019 [Οδηγίες για λειτουργία Ληξιαρχείων των υπό σύσταση Δήμων]

Εγκύκλιος 94/2019 [Απαραίτητες μεταβολές στο Μητρώο Πολιτών και οδηγίες για τη λειτουργία των υποσυστημάτων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Ληξιαρχείου των καταργούμενων και υπό σύσταση Δήμων]

Υ.Α. 37430/2020 «Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου καταβολής των προστίμων του άρθρου 49 του ν. 344/1976(Α΄143)»

Υ.Α. 31293/2019 [Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν.4555/2018 (Α’133)]

Εγκύκλιος 50/2019 [Διατάξεις του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (Α΄133)]

Εγκύκλιος 9/2019 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018

Εγκύκλιος 28/2018 (θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών)

Έκθεση βάπτισης και ονοματοδοσίας

Έκθεση ονοματοδοσίας και βάπτισης