ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024
ΕΠΑ ΥΠΕΣΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Οδηγός Επικοινωνίας για το Πρόγραμμα Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
Οδηγός Επικοινωνίας Σχεδίου Ελλάδα 2.0
Υπόδειγμα επικοινωνίας Οδικής Ασφάλειας 1
Υπόδειγμα επικοινωνίας Οδικής Ασφάλειας 2

Αποφάσεις Ένταξης
5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (24685-22/03/2023)
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (22145-15/03/2023)
3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (20107-09/03/2023)
2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (89519-23/12/2022)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ των Περιφερειών (84454-12/12/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
– 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
– Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας”
– Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα Ι)
– Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (Δ1_Ε1_ΤΔΕ)
– Λίστα ελέγχου πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα ΙΙΙ)
– Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Παράρτημα IV)
– Υπόδειγμα Διαχειριστικής Ικανότητας (Παράρτημα V)