ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024
ΕΠΑ ΥΠΕΣ

Υπουργείο

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Εργασίες σε ΕΕΛ θεωρούνται κύριο Υποέργο, που σημαίνει Π/Υ άνω των 500.000 € (προ ΦΠΑ). Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες ερωτήσεις, μη κύρια υποέργα, που δύναται να είναι < 500.000 €, θεωρούνται τα ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Αγορά γης, τα οποία και πρέπει να υποβληθούν ως διακριτά υποέργα.
Το μοναδιαίο όριο των 2.000 €/ικ αφορά συνολικά σε δίκτυα (εσωτερικά & εξωτερικά) και ΕΕΛ μαζί.

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Εφόσον πρόκειται για τμήμα ενός ενιαίου σχολικού συγκροτήματος και αφορά αποκλειστικά τους εκεί μαθητές, είναι καταρχήν επιλέξιμο (εφόσον εκπληρώνονται και οι λοιπές απαιτήσεις της πρόσκλησης όπως η σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).
Παρακαλούμε κατά την υποβολή του έργου, μεταξύ των άλλων, να περιλαμβάνεται στο memory stick και ο πλήρης φάκελος του έργου και της διαγωνιστικής διαδικασίας από τον πρώην ΟΣΚ (ΚΤ.Υπ).

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Τα ανενεργά κτίρια εντάσσονται στην ομάδα Α2. Τα γραφεία προφανώς θα εξυπηρετούν υπηρεσίες του δήμου, οπότε ως δημαρχιακό κτίριο αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στην ομάδα Β (Ανέγερση ή επέκταση). Επίσης, ανάλογα με την κατηγορία πρέπει να εκπληρώνεται το σύνολο των προϋποθέσεων.

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Ο κινητός εξοπλισμός, πχ εργαστηριακά όργανα, δεν είναι επιλέξιμος, πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και επιπλέον να αναλύεται ο τρόπος προμήθειας αυτού (πχ από ιδίους πόρους, από κάποιο πρόγραμμα Υπουργείου, δωρεά από ιδιώτες). Επίσης, επειδή πρόκειται για Σχολή, θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική γνωμοδότηση/αλληλογραφία με το αρμόδιο/-α Υπουργεία (πχ Εκπαίδευσης, Αγροτικής Ανάπτυξης).

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Ο εξοπλισμός καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δεν περιλαμβάνονται στο μοναδιαίο κόστος. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργo και χρήζει σχετικής αιτιολόγησης και προσδιορισμού της δαπάνης (π.χ. επιτροπή διερεύνησης τιμών).

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους. Αντίστοιχα μνημεία μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ή/και ως «διατηρητέα». Γενικότερα ο ορισμός σχετίζεται με την χρονολογία χαρακτηρισμού (πριν ή μετά το 2002 – έκδοση του Ν.3028). Ανακεφαλαιώνοντας, για παρεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο ή/και διατηρητέο απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (του Υπουργείου που έκανε τον χαρακτηρισμό – ΥΠΕΝ, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.λ.π.) Για τις χωρικές αρμοδιότητες προτείνεται ο σύνδεσμος (link):http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382 Επίσης: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από το Υπουργείου Πολιτισμού: listedmonuments.culture.gr

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Εφόσον η εργολαβία αφορά σε νέο κτίριο (ανέγερση), αυτό δεν είναι επιλέξιμο. Επιλέξιμα νέα κτίρια (ανέγερση) είναι αυστηρά μόνο σχολεία και δημαρχεία. Εργολαβία κτιρίου, με σκοπό την επανάχρηση αυτού (υπήρχε παλαιότερα άλλη χρήση), που είναι σε εξέλιξη, είναι καταρχήν επιλέξιμη.

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Βλέπε Ερώτηση-Απάντηση α/α 14, δεν αρκεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στην εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη χρειάζεται να αναλύονται/περιγράφονται και οι τυχόν δομικές επεμβάσεις και η συμφωνία επ' αυτών.

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Η ανέγερση είναι επιλέξιμη στις κατηγορίες Β και Γ μόνο.

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Το εν λόγω μοναδιαίο κόστος είναι προ ΦΠΑ και περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα. Δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό και περιβάλλοντα χώρο το εν λόγω μοναδιαίο όριο. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξέχωρο υποέργο στα σχολεία και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων (επανάχρηση κτιρίων και δημαρχεία) θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης.

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Εφόσον οι δύο εγκαταστάσεις είναι σε διαφορετικά οικόπεδα – διαφορετικές τοποθεσίες, δεν μπορούν να υποβληθούν ως ένα υποέργο, που σημαίνει ότι είναι δυνατή η ένταξη ενός μόνο παιδικού σταθμού.

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Συχνές Ερωτήσεις Ι

Ύδρευση

Δεν υπάρχει ποσόστωση καθώς και στις 2 Προσκλήσεις, για διαχείριση αστικών λυμάτων και υδρεύσεις, η αξιολόγηση είναι άμεση μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων ποσών (μία αίτηση ανά Δήμο ή ΔΕΥΑ για κάθε πρόσκληση).

Ύδρευση

Όχι και για τα δύο ερωτήματα.

Ύδρευση

Όπως επισημαίνεται στην Πρόσκληση, υποβάλλεται μία (1) αίτηση ένταξης με συνολικό ανώτατο προϋπολογισμό 3.000.000 €. Μπορούν να υπάρξουν διάφοροι συνδυασμοί τους οποίους δύναται να ακολουθήσει ένας δυνητικός δικαιούχος, ενδεικτικά:
- να υποβάλει μία (1) αίτηση ένταξης που να περιλαμβάνει 2 υποέργα, 1 υποέργο της Ομάδας Α και ένα υποέργο της Ομάδας Β, με συνολικό ανώτατο προϋπολογισμό (άθροισμα των δύο υποέργων) ίσο με 3.000.000 €.
- να υποβάλλει μία (1) αίτηση που να περιλαμβάνει 2 υποέργα της Ομάδας Α, εφόσον είχε υποβάλει δύο (2) αιτήσεις στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (και δεν εντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους), υπό την προϋπόθεση η αίτηση να μην ξεπερνά συνολικά τα 3 εκ €.

Ύδρευση

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση (προτεινόμενη πράξη) σε κάθε Πρόσκληση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα.

Ύδρευση

Οι Μελέτες θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Ύδρευση

Η Ομάδα Α της παρούσας πρόσκλησης αφορά σε έργα αξιολογημένα από τις Διαχειριστικές Αρχές (μεταξύ των οποίων και του ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ώριμα τόσο μελετητικά όσο και διαχειριστικά. Στόχος είναι η άμεση ένταξη και έναρξη υλοποίησης των εν λόγω έργων (που απορρίφθηκαν λόγω συγκεκριμένων διαθέσιμων πόρων) και η εκπλήρωση των στόχων του Φιλόδημου. Στο πλαίσιο αυτό, δεν δύναται το έργο με π/υ 2,5 εκ € να υποβληθεί στην Ομάδα Α. Είτε θα υποβληθεί ως δύο υποέργα στο πλαίσιο που αναφέρεται (το έργο του 1,5 εκ € στην Α και του 1 εκ.€ στη Β Ομάδα) ή θα υποβληθεί το συνολικό έργο των 2,5 εκ € στην Ομάδα Β. Η απόφασή σας θα πρέπει να συνεκτιμήσει τις πιθανότητες ένταξης που συγκεντρώνει η κάθε Ομάδα (Α και Β) της Πρόσκλησης.

Ύδρευση

Η αίτηση θα είναι μία και θα περιλαμβάνει ένα Τεχνικό Δελτίο με όλα τα υποέργα που αιτήστε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1 (Ύδρευση): Εργολαβίες, Αρχαιολογίες, ΟΚΩ κτλ. Επίσης, αποτελεί δική σας επιλογή εάν τα δύο έργα, εφόσον είναι ομοειδή και αντίστοιχης ωριμότητας, αποτελέσουν ένα ενιαίο έργο (οπότε και ένα υποέργο εργολαβία και ένα υποέργο Αρχαιολογία).

Ύδρευση

- Το κοινό έργο (αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης) δύναται να επιμεριστεί βάσει των παροχών/εξυπηρετούμενων κατοίκων, και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο που θα προκύπτει «πιστώνεται» σε κάθε Δήμο (λογιστικά στο πλαίσιο του ορίου των 3 εκ € ανά Δήμο).
- Στην περίπτωση που για κάποιο Δήμο ο συνολικός π/υ των έργων που του αντιστοιχούν ξεπεράσει τα 3 εκ €, οφείλει να αποδείξει την κάλυψη του επιπλέον ποσού (εξεύρεση πόρων), με λήψη και απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
- Στην απαιτούμενη Προγραμματική Συμφωνία θα πρέπει να είναι πλήρως ξεκαθαρισμένα και συμφωνημένα όλα τα παραπάνω σημεία, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δύο μερών.

Ύδρευση

Η ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί δυνητικό δικαιούχο της Πρόσκλησης (όπως εξάλλου και η ΕΥΑΘ). Η εν λόγω Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε ύδρευση.

Ύδρευση

Οι Προϋπολογισμοί των εργολαβιών είναι προ ΦΠΑ, σε αυτούς περιλαμβάνονται ΓΕ & ΟΕ, καθώς και απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Ο ανώτερος χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός του συνόλου των υποέργων της αίτησης είναι 3.000.000 € (προ ΦΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν υποέργα με ΦΠΑ (πχ προμήθεια, Αρχαιολογία) ο συνολικός χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός με ΦΠΑ μπορεί να ξεπεράσει τα 3.000.000 € μόνο ως προς το ποσό που αφορά στο ΦΠΑ αυτό.

Ύδρευση

Είτε θα πρέπει να συντάξει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια είτε να περιγράψει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε παρόμοια έργα.

Ύδρευση

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου).

Ύδρευση

Ο κάθε Δικαιούχος υποβάλει μία μόνο αίτηση (ένα τεχνικό δελτίο) που περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα. Το ένα υποέργο μπορεί να είναι το έργο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και θα ανήκει στην Ομάδα Α. Για το άλλο υποέργο (που έχει κατατεθεί στο ΠΕΠ) χρειάζεται επίσημο έγγραφο από την οικεία ΕΥΔΕΠ το οποίο θα ξεκαθαρίζει τα εξής δύο σημεία που τίθενται στην Πρόσκληση Ύδρευσης του Φιλόδημου:
- Εφόσον η αίτηση που υποβλήθηκε στο ΠΕΠ αξιολογήθηκε αλλά δεν ήταν εφικτό να ενταχθεί λόγω διαχειριστικών αιτίων (π.χ. υπερδέσμευση κλπ), τότε και το έργο αυτό θα υποβληθεί στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης Ύδρευσης του Φιλόδημου.
- Εφόσον όμως η αίτηση που υποβλήθηκε στο ΠΕΠ είναι σε ονοματισμένη πρόσκληση, και επίκειται η ένταξή της, δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα του Φιλόδημου.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών, Ειδικών Αναπτυξιακών) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά.

Ύδρευση

Εφόσον πρόκειται για επικαιροποίηση τιμολογίων και μόνο, το έργο ανήκει στην Ομάδα Α, εάν όμως όχι, το έργο που περιγράφεται ανήκει στην Ομάδα Β.
Εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση της οροφής των 3 εκ.€ στην αίτηση, το σύνολο των υποέργων καλύπτονται από το Πρόγραμμα (εφόσον βεβαίως τηρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης).

Ύδρευση

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης. Από το Δήμο σας θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ΔΣ αποδοχής της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).
Για τον επιμερισμό του κόστους του διαδημοτικού έργου (ώστε να τηρείται το όριο χρηματοδότησης των 3 εκ.€ ανά Δήμο/ΔΕΥΑ) παρακαλώ ανατρέξτε σε προηγούμενη ερώτηση.

Ύδρευση

Κύριο υποέργο λογίζεται εκείνο που π.χ. αφορά στη κατασκευή ενός δικτύου, μίας δεξαμενής ή μιας προμήθειας διαρροών, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πάνω από 300 χιλ.€ (προ ΦΠΑ). Υποέργα που αφορούν σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Απαλλοτρίωση κτλ δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Το σύνολο των υποέργων υποβάλονται με μία αίτηση, και ένα τεχνικό δελτίο, και το ποσό χρηματοδότησης είναι έως 3.000.000 € (προ ΦΠΑ).

Ύδρευση

Το φυσικό αντικείμενο που περιγράφετε είναι στους στόχους και στο πεδίο της Πρόσκλησης (εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της Πρόσκλησης). Μπορεί να υποβληθεί αίτηση ένταξης, που θα περιλαμβάνει τα δύο υποέργα που περιγράφετε, τηρώντας τους περιορισμούς κατώτατου π/υ υποέργου (300 χιλ.€ προ ΦΠΑ), με ανώτατο χρηματοδοτούμενο π/υ αίτησης τα 3 εκ.€ (προ ΦΠΑ).

Ύδρευση

Εφόσον ο αιτούμενος πυ είναι άνω των 3 εκ.€ (προ ΦΠΑ), θα πρέπει κατά την αίτηση της πράξης το επιπλέον ποσό των 3 εκ.€ να αποδεικνύεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο και να υπάρχει η σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω χρηματοδότηση (δανειοδότηση) θα ανέρχεται στα 3 εκ.€. Σε περίπτωση που π.χ. οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλουν το συνολικό κόστος της πράξης, σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος οφείλει να καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό των 3 εκ.€. Στην περίπτωση που τα αρχικά αιτούμενα υποέργα υλοποιηθούν καλώς και ο συνολικός πυ είναι κάτω των 3 εκ.€, τότε ο δικαιούχος δεν συμμετέχει με ιδίους πόρους επ’ αυτού του πυ.

Ύδρευση

Θα πρέπει να κατατεθεί μία μόνο αίτηση, που θα περιλαμβάνει τα δύο έργα (δύο υποέργα ενός τεχνικού δελτίου). Την αίτηση θα υποβάλλει είτε η ΔΕΥΑ είτε ο Δήμος με την ανάλογη Προγραμματική Συμφωνία.
Εφόσον ο αιτούμενος π/υ είναι άνω των 3 εκ € (προ ΦΠΑ), θα πρέπει κατά την αίτηση της πράξης το επιπλέον ποσό των 3 εκ € να αποδεικνύεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο και να υπάρχει και η σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων εργολαβιών ύδρευσης/αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου.
Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ αναγράφεται και είναι επιλέξιμος όταν Κύριος του έργου είναι Δήμος, όταν Κύριος του έργου είναι ΔΕΥΑ δεν είναι επιλέξιμος χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα. Για τη διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών παραπέμπουμε στο Άρθρο 8 της ΚΥΑ 13022/2018 (ΦΕΚ 1377/Β/24-4-2018).

Ύδρευση

Α) Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφο της αίτησής τους (και των συνημμένων αυτής) στα Προγράμματα που υπέβαλαν και που αναφέρονται στην ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης (ήτοι ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού, ΠΕΠ) και επιπρόσθετα ότι προκύπτει σε σχέση με τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα της Ομάδας Β (όπως αναλυτικά καταγράφονται στην Πρόσκληση) προκειμένου, όπως αναφέρει η Πρόσκληση, να υποστηρίξουν την πρότασή τους στο επίπεδο της σκοπιμότητας (π.χ. τεκμηρίωση με τα στοιχεία των ΣΔΛΑΠ), ωριμότητας, αδειοδοτήσεων, τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος εφόσον απαιτείται, τεκμηρίωση προμήθειας, επάρκειας κλπ.
Β) Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο Δικαιούχος θα πρέπει είτε να διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να συντάξει συνοπτικό έγγραφο που να περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται (με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε υλοποίηση και παρακολούθηση παρόμοιων έργων), είτε, τέλος, να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια.

Ύδρευση

Η ΔΕΥΑ (με αρμοδιότητα έργων ύδρευσης και αποχέτευσης) θα πρέπει είτε να διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να συντάξει συνοπτικό έγγραφο που να περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται (με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε υλοποίηση και παρακολούθηση παρόμοιων έργων), είτε, τέλος, να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιλόδημος δεν υπάρχει συγκεκριμένο υπόδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα Προγραμματικής Συμφωνίας του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010
Ο κάθε Δικαιούχος υποβάλει μία μόνο αίτηση (ένα τεχνικό δελτίο) που περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα. Για το υποέργο που έχει κατατεθεί στο ΠΕΠ χρειάζεται επίσημο έγγραφο από την οικεία ΕΥΔΕΠ το οποίο θα ξεκαθαρίζει τα εξής δύο σημεία που τίθενται στην Πρόσκληση Ύδρευσης του Φιλόδημου:
- Εφόσον η αίτηση που υποβλήθηκε στο ΠΕΠ αξιολογήθηκε αλλά δεν ήταν εφικτό να ενταχθεί λόγω διαχειριστικών αιτίων (π.χ. υπερδέσμευση κλπ), τότε το έργο αυτό θα υποβληθεί στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης Ύδρευσης του Φιλόδημου.
- Εφόσον όμως η αίτηση που υποβλήθηκε στο ΠΕΠ είναι σε ονοματισμένη πρόσκληση, και επίκειται η ένταξή της, δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα του Φιλόδημου.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών, Ειδικών Αναπτυξιακών) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά.

Ύδρευση

Σε ποια Ομάδα (Α-Β) ανήκει το κάθε υποέργο θα δηλώνεται στην Αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου, ενώ θα ελέγχεται και από τη φύση του έργου κατά την Αξιολόγηση της Πράξης.
Τα μέλη της Επιτροπής Διαπίστωσης τιμών δύναται να είναι στελέχη του Φορέα τα οποία ορίζονται με κλήρωση και σχετική Απόφαση με αντικείμενο εργασίας την συγκέντρωση προσφορών από τουλάχιστον δύο (2) προμηθευτές του αιτούμενου εξοπλισμού. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η τεκμηρίωση της αιτούμενης δαπάνης, η διασφάλιση της ρεαλιστικότητας του αιτούμενου ποσού.

Ύδρευση

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου. Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ αναγράφεται.
Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία αυτό θα είναι ξεχωριστό, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου). Εφόσον δεν προσδιορίζεται το εν λόγω ποσό ο Δικαιούχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου και επανεξετάζεται η πράξη βάσει των αλλαγών που ενδεχομένως προκύπτουν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Ύδρευση

α. Μπορεί να υποβληθεί το Σχέδιο Προγραμματικής που είχε υποβληθεί και στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τις σχετικές αναφορές στο παρόν Πρόγραμμα του Φιλόδημου.
β. Όχι εφόσον από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο εν λόγω έλεγχος (διερεύνηση τιμών και τεκμηρίωση Π/Υ) ήταν θετικός. Στον Φιλόδημο υποβάλετε εντύπως την πρωτότυπη αίτηση αρμοδίως υπογεγραμμένη και σε ένα cd/dvd/memory stick όλα τα έγγραφα του φακέλου.
γ. Θα σας δοθούν σαφής οδηγίες κατά την ένταξη για τις απαραίτητες Πινακίδες έργου και τις ανακοινώσεις στο διαδίκτυο.
δ. Ο ΦΠΑ για την προμήθεια δεν είναι επιλέξιμος (κύριος του έργου η ΔΕΥΑ).

Ύδρευση

Όχι, απορρίπτεται μόνο το υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται (συνάφεια και λειτουργικότητα) άλλα υποέργα της Πρότασης.

Ύδρευση

α) Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ογκομετρικών υδρομέτρων με την προσθήκη της δυνατότητας μεταφοράς πληροφοριών είναι εν γένει επιλέξιμη καθώς συνιστά δράση η οποία θα βοηθήσει το Φορέα λειτουργίας να υπολογίσει σε πρώτο χρόνο τις καταναλώσεις νερού και να αρχίσει να έχει εικόνα του ισοζυγίου νερού στην περιοχή/ζώνη του δικτύου ύδρευσης.
β) Στην ειδική περίπτωση αυτή (όπως θα τεκμηριωθεί αναλόγως από τον Δικαιούχο), θα θεωρηθεί επιλέξιμη η τοποθέτηση νέου ογκομετρικού υδρομέτρου κατόπιν βεβαίωσης του Δικαιούχου ότι το υδρόμετρο αυτό δεν θα χρεωθεί και στον κάτοχό του, συνεπώς δεν θα διπλο-πληρωθεί.

Ύδρευση

Το κοινό έργο του Συνδέσμου ύδρευσης δύναται να επιμεριστεί βάσει των παροχών/εξυπηρετούμενων κατοίκων, και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο που θα προκύπτει «πιστώνεται» σε κάθε Δήμο (χωρικά όρια) και προσμετράται έτσι στο πλαίσιο του ορίου των 3 εκ €.
Όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση, υπερβάσεις του ορίου των 3,0 εκ € δικαιολογούνται σε παρεμβάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων στο πλαίσιο μίας ολιστικής υιοθέτησης έργων / προμηθειών σε επίπεδο νήσου ή εν γένει μίας ευρύτερης περιοχής που χαρακτηρίζεται από αρνητικό υδατικό ισοζύγιο.

Ύδρευση

Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν αναγράφονται στο άνω αριστερά τμήμα των Προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι. Η κωδικοποίηση αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο είναι υπό κατασκευή και θα ακολουθήσει μελλοντική ενημέρωση.

Ύδρευση

α) Για το πλάνο δημοσιότητας θα υπάρξει ενημέρωση κατά την ένταξη.
β) Την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα την πραγματοποιήσει η αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων με τις διαδικασίες που ακολουθεί. Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμο.
γ) Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφο της αίτησής τους (και των συνημμένων αυτής) στα Προγράμματα που υπέβαλαν και που αναφέρονται στην ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης (ήτοι ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού, ΠΕΠ) και επιπρόσθετα ότι προκύπτει σε σχέση με τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα της Ομάδας Β (όπως αναλυτικά καταγράφονται στην Πρόσκληση) προκειμένου, όπως αναφέρει η Πρόσκληση, να υποστηρίξουν την πρότασή τους στο επίπεδο της σκοπιμότητας (π.χ. τεκμηρίωση με τα στοιχεία των ΣΔΛΑΠ), ωριμότητας, αδειοδοτήσεων, τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος εφόσον απαιτείται, τεκμηρίωση προμήθειας, επάρκειας κλπ.

Ύδρευση

Εδώ καταθέτει και υπογράφει το Τεχνικό Δελτίο ο Δήμος που έχει επάρκεια και αποδέχεται να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Δικαιούχος ο Δήμος. Φορέας Υλοποίησης επίσης ο Δήμος. Φορέας της Πρότασης είναι η ΔΕΥΑ η οποία έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου, ωστόσο, αυτή την αρμοδιότητα, εν προκειμένω, την εκχωρεί (μέσω της Προγραμματικής) στο Δήμο. Ο Δικαιούχος συμβάλει με ίδιους πόρους (εφόσον απαιτηθεί), αν αυτό έχει καταρχήν συμφωνηθεί με τον Φορέα της πρότασης και αποτυπωθεί στην Προγραμματική συμφωνία.

Ύδρευση

1. Ναι, όταν ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα θα δοθούν κωδικοί στους Δικαιούχους κατόπιν αίτησής τους. Προς το παρόν, όπως αναφέρεται και στην Πρόσκληση, δεν έχει ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα, συνεπώς η υποβολή της αίτησης γίνεται με φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο ή ταχυδρομικά. Τα υπόλοιπα στοιχεία υποβάλλονται σε CD/DVD ή άλλη μορφή (memory stick) προς αποφυγή όγκου χαρτιού.
2. Η πρότασή σας θα εμπίπτει στην Ομάδα Β. Ομάδα Α είναι αυτά τα οποία, όπως αναφέρει η Πρόσκληση, αξιολογήθηκαν και δεν εντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους (έλλειψη πόρων). Στη δική σας περίπτωση η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο Α’ Στάδιο (πληρότητα), συνεπώς δεν πέρασε όλα τα στάδια αξιολόγησης.
3. Η αξιολόγηση είναι άμεση και τηρείται αυστηρά η σειρά πρωτοκόλλησης των αιτήσεων.

Ύδρευση

1. Εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει η Επάρκεια του Δικαιούχου, ισχύει ότι και στο ΕΣΠΑ.
2. Δεν απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση.

Ύδρευση

Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία Αίτηση η οποία θα έχει τρία διαφορετικά υποέργα που αντιστοιχούν στην Ομάδα Α, εφόσον ισχύουν τα περί διαχειριστικού λόγου στην υποβολή στο ΠΕΠ.
Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει κάποιο/α υποέργο/α του από τα τρία παραπάνωστην Ομάδα Β, αφού συνεκτιμήσει τις πιθανότητες ένταξης που συγκεντρώνει η κάθε Ομάδα (Α και Β) της Πρόσκλησης.
Θυμίζουμε ότι η Αίτηση είναι μία και ενιαία (περιλαμβάνει και τις δύο Ομάδες Α και Β), και ο συνολικός ΠΥ που χρηματοδοτείται μπορεί να ανέλθει έως τα 3 εκ. €).

Ύδρευση

Εφόσον συντρέχουν αυτά που αναφέρονται στο ερώτημά σας (θιγόμενες υποδομές και μη χρέωση των ιδιοκτητών) είναι επιλέξιμες εργασίες.

Ύδρευση

Όπως έχει απαντηθεί και σε παλαιότερες ερωτήσεις (ενδεικτικά α/α 7 και 17):
Τον σχεδιασμό των έργων τον υλοποιεί ο δικαιούχος, θα μπορούσατε όμως στην περίπτωση σας, εφόσον τα κάτω των 300.000 € έργα είναι ομοειδή και αντίστοιχης ωριμότητας, να επιλέξετε να αποτελέσουν ένα ενιαίο έργο και όχι πολλά μικρά, ώστε να τηρείται το κάτω όριο των 300.000 € της πρόσκλησης.
Κύριο υποέργο λογίζεται εκείνο που π.χ. αφορά στη κατασκευή ενός δικτύου, μίας δεξαμενής ή μιας προμήθειας διαρροών, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πάνω από 300 χιλ.€ (προ ΦΠΑ). Υποέργα που αφορούν σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Απαλλοτρίωση κτλ δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Το σύνολο των υποέργων υποβάλλονται με μία αίτηση, και ένα τεχνικό δελτίο, και το ποσό χρηματοδότησης είναι έως 3.000.000 € (προ ΦΠΑ).

Ύδρευση

Εν γένει τα φυσικά αντικείμενα που αναφέρετε είναι στο πνεύμα της πρόσκλησης, θα πρέπει όμως να τηρούνται και τα επιμέρους σημεία της πρόσκλησης (πχ αναθεωρημένα/εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ), και να υπάρχει η ανάλογη ωριμότητα (κάλυψη των σημείων που αναλυτικά αναγράφονται στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης).

Ύδρευση

Στο Κεφάλαιο 5 των προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι γίνεται αναλυτική αναφορά στα απαραίτητα στοιχεία (και συγκεκριμένα και για την ωριμότητα) που πρέπει να διαθέτει κάθε Υποέργο. Εν προκειμένω :
«Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριµένα) και τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης προς δηµοπράτηση».
Η Πρόσκληση στοχεύει να χρηματοδοτήσει άμεσα δημοπρατήσιμα έργα. Στο Φύλλο αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο Κριτήριο Δ1 (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης), ο “ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης” εξετάζει ακριβώς αυτό, το αν δηλαδή το αιτούμενο έργο διαθέτει ολοκληρωμένη μελέτη συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, με αποδεκτή μόνον (σε αυτή τη φάση αξιολόγησης) την έλλειψη πλήρους σειράς εγκεκριμένων Τευχών Δημοπράτησης.
Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης μπορούν να υποβληθούν, εφόσον υπάρχουν, ενώ τα εγκεκριμένα Τεύχη θα πρέπει οι Δικαιούχοι να φροντίσουν να τα έχουν αμέσως μετά την ένταξη προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης. Άλλωστε, είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις δεν μπορεί να αξιολογηθεί θετικά και το πρωθύστερο κριτήριο Α2 “Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού” όπως εξειδικεύεται αναλυτικά στο φύλλο αξιολόγησης της Πρόσκλησης.
Εφόσον ένα από τα υποέργα της αίτησης δε διαθέτει πλήρη ωριμότητα/πληρότητα κατά την υποβολή της αίτησης, τότε το συγκεκριμένο υποέργο απορρίπτεται, όπως και κάθε άλλο υποέργο που σχετίζεται λειτουργικά με αυτό (πχ δίκτυα και δεξαμενή νερού, διυλιστήριο και υδραγωγείο κλπ). Τα υπόλοιπα υποέργα της αίτησης παραμένουν προς αξιολόγηση. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να επανέλθει για τα υποέργα που απορρίπτονται (όσον αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση), όταν αυτά ωριμάσουν στο μέλλον, διότι σε κάθε πρόσκληση του Φιλόδημος Ι, κάθε Δικαιούχος υποβάλει μόνο μία αίτηση.
Εναλλακτικός χειρισμός, που επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δικαιούχου και μόνο, είναι η απόσυρση της εν λόγω αίτησης και η επανυποβολή της, όταν ωριμάσουν όλα τα υποέργα, με ότι σημαίνει αυτό στο πλαίσιο μίας πρόσκλησης άμεσης αξιολόγησης με δεδομένες ημερομηνίες και τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Ύδρευση

Οι απαιτούμενες ενέργειες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο ακόλουθο link του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:

http://www.tpd.gr/?p=4125

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε:

Για θέματα έγκρισης και συνομολόγησης δανείων:

ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ: τηλ. 2132116227,
email. i.kontoriga@tpd.gr

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: τηλ. 2132116228,
email d.anagnostopoulos@tpd.gr

Για θέματα εκταμίευσης:

ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: τηλ. 2132116218,
email c.xirou@tpd.gr

ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: τηλ. 2132116231,
email m.myridaki@tpd.gr

Ύδρευση

Αποχέτευση

Π.χ. αν ο υφιστάμενος αγωγός διάθεσης των λυμάτων καταλήγει σε κάποιο ποτάμι ή λίμνη από τα οποία υδρεύεται μια περιοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/8-3-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

Αποχέτευση

Αν ένας οικισμός περιλαμβάνεται στους εγκεκριμένους/ισχύοντες Π.Ο. μιας υφιστάμενης ΕΕΛ, και η εν λόγω ΕΕΛ δύναται χωρίς περαιτέρω εργασίες/δράσεις να εξυπηρετήσει τον εν λόγω οικισμό.
Εάν ταυτόχρονα υπάρχει αίτημα στην πρόταση, που σχετίζεται με την Ομάδα Γ της πρόσκλησης (πχ πέρας 20ετίας ΕΕΛ-αναβάθμιση αυτής), αυτό είναι ανεξάρτητο και δε θα πρέπει να προκύπτει από τον παραπάνω οικισμό.

Αποχέτευση

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα υποέργα (Γ οικισμοί, Δ οικισμοί, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων κτλ) του Δικαιούχου. Το σύνολο των υποέργων που δεν σχετίζονται με Γ οικισμό έχουν ανώτερη χρηματοδότηση 5 εκ.€, το επιπλέον του ποσού αυτού θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτεται από τον Δικαιούχο (απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου κτλ). Τα υποέργα της πρότασης που σχετίζονται άμεσα με οικισμό Γ δεν έχουν περιορισμό στο συνολικό τους Π/Υ (ισχύουν βέβαια όσα περιγράφονται στην πρόσκληση για τους οικισμούς Γ).

Αποχέτευση

Δεν υπάρχει ποσόστωση καθώς και στις 2 Προσκλήσεις, για διαχείριση αστικών λυμάτων και υδρεύσεις, η αξιολόγηση είναι άμεση μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων ποσών (μία αίτηση ανά Δήμο ή ΔΕΥΑ για κάθε πρόσκληση).

Αποχέτευση

Στην Ομάδα Β τα δύο πρώτα σημεία (μπούλετ) αφορούν οικισμούς Δ προτεραιότητας, με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, ενώ τα δύο επόμενα σημεία (μπούλετ) δε θέτουν τέτοιο περιορισμό.

Αποχέτευση

Ο χαρακτηρισμός των οικισμών Γ προτεραιότητας προκύπτει αποκλειστικά με μεθοδολογία της ΕΓΥ (ΥΠΕΝ) και ο σχετικός κατάλογος των οικισμών Γ προτεραιότητας καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την ΕΓΥ. Οικισμοί που δεν βρίσκονται στον προαναφερθέντα κατάλογο είναι επιλέξιμοι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εάν πληρείται ένα τουλάχιστον από τα τέσσερα σημεία (μπούλετ) της Ομάδας Β.

Αποχέτευση

Στους οικισμούς της Ομάδας Β, το όριο των 500 €/ικ αφορά στις νέες ΕΕΛ, ενώ το όριο των 2.000 €/ικ σε νέα ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης μαζί. Έργο μόνο δικτύων αποχέτευσης για οικισμό (με υφιστάμενη – λειτουργούσα ΕΕΛ) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1.500 €/ικ (=2.000 - 500).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην αξιολόγηση των αιτήσεων (όπως γράφουμε ρητά στην πρόσκληση), οι λύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες – λειτουργικά και οικονομοτεχνικά, και να βασίζονται στην αρχή της εγγύτητας. Ιδίως στις περιπτώσεις μικρών οικισμών όπου θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένες αντλήσεις και αυξημένου μήκους προσαγωγές λυμάτων.

Αποχέτευση

Όχι το εν λόγω έργο δεν χρηματοδοτείται.

Αποχέτευση

Όχι και για τα δύο ερωτήματα

Αποχέτευση

Θα πρέπει να υπάρχει και να προσκομιστεί επαρκής χρονοσειρά μετρήσεων από διαπιστευμένα εργαστήρια (τουλάχιστον διάρκειας των τελευταίων 2-3 ετών, που είναι και το χρονικό διάστημα που ουσιαστικά έχει μεσολαβήσει μεταξύ των αρχικών ΣΔΛΑΠ και της 1ης Αναθεώρησης). Από τις μετρήσεις αυτές θα τεκμηριώνεται ο ποιοτικός χαρακτηρισμός, θα ενισχύεται η επιχειρηματολογία υποβάθμισης των ποιοτικών παραμέτρων των υδάτινων σωμάτων και θα τεκμαίρεται η ανάγκη για λήψη μέτρων και κατασκευή έργων.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση ή και γνωμοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Υδάτων) για το όλο θέμα καθώς και για τον χαρακτηρισμό «ΕΛΛΙΠΗΣ – ΑΓΝΩΣΤΗ» στο αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ (π.χ. έλλειψη σταθμού δειγματοληψία και μετρήσεων, ανεπάρκεια του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και ανάγκη προσθήκης σταθμού στην εν λόγω περιοχή).

Αποχέτευση

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα υποέργα (Γ οικισμοί, Δ οικισμοί, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων κτλ) του Δικαιούχου. Το σύνολο των υποέργων που δεν σχετίζονται με Γ οικισμό έχουν ανώτερη χρηματοδότηση 5 εκ.€, το επιπλέον του ποσού αυτού θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτεται από τον Δικαιούχο (απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου κτλ). Τα υποέργα της πρότασης που σχετίζονται άμεσα με οικισμό Γ δεν έχουν περιορισμό στο συνολικό τους Π/Υ (ισχύουν βέβαια όσα περιγράφονται στην πρόσκληση για τους οικισμούς Γ).

Αποχέτευση

Η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη από το πρόγραμμα διότι πρόκειται για ανταποδοτική δράση, συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, δεν συμμετέχει στα όρια που τίθενται στην Πρόσκληση. Φυσικά και δύναται η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων να περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης (ως ενιαία δημοπράτηση), ωστόσο, θα πρέπει να είναι διακριτοποιημένος ο προϋπολογισμός τους και να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησής τους (π.χ. ίδιοι πόροι δικαιούχου, άλλη πηγή δανεισμού κλπ).

Αποχέτευση

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση (προτεινόμενη πράξη) σε κάθε Πρόσκληση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα.

Αποχέτευση

Οι Μελέτες θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Αποχέτευση

Ο χαρακτηρισμός των οικισμών Γ προτεραιότητας προκύπτει αποκλειστικά με μεθοδολογία της ΕΓΥ (ΥΠΕΝ) και ο σχετικός κατάλογος των οικισμών Γ προτεραιότητας καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την ΕΓΥ.
Οικισμοί που δεν βρίσκονται στον προαναφερθέντα κατάλογο είναι επιλέξιμοι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εάν πληρείται ένα τουλάχιστον από τα τέσσερα σημεία (μπούλετ) της Ομάδας Β. Στην Ομάδα Β τα δύο πρώτα σημεία (μπούλετ) αφορούν οικισμούς Δ προτεραιότητας, ήτοι οικισμοί μικρότεροι των 2.000 ικ με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, ενώ τα δύο επόμενα σημεία (μπούλετ) αφορούν στα ΣΔΛΑΠ και τη συμμόρφωση με εν ισχύ ΑΕΠΟ υφιστάμενων ΕΕΛ, και την αποδοτική και ολοκληρωμένη λειτουργία τους.

Αποχέτευση

Το συγκεκριμένο σημείο αφορά σε λειτουργούσες/υφιστάμενες ΕΕΛ.

Αποχέτευση

Όπως σε κάθε άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, έτσι και στο συγκεκριμένο, είναι γνωστό ότι θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία της εργολαβίας κατασκευής όπως: χρονολογία κατασκευής, κόστος και πηγή χρηματοδότησης, καθώς και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας του οικισμού με την αποτύπωση του ‘ως κατασκευάστηκε’ δικτύου αποχέτευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια, φρεάτια κτλ). Παράλληλα, θα πρέπει να υποβληθούν και τεκμήρια – στοιχεία αναφοράς/συσχέτισης με το ΣΔΛΑΠ ή/και τον χαρακτηρισμό της «ΚΑΚΗΣ» κατάστασης των υδάτων στα οποία απορρίπτει σημειακά το εν λόγω δίκτυο αποχέτευσης.

Αποχέτευση

Τα παντορροϊκά δίκτυα θεωρούνται δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων. Εφόσον, δεν ισχύουν τα οριζόμενα των τριών πρώτων bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων, και ζητείται νέα ΕΕΛ για τους δύο οικισμούς (οπότε δεν ισχύει και το 4ο bullet της Ομάδας Β), δεν προκύπτει επιλέξιμη δράση για τους 2 εν λόγω οικισμούς.
Θα μπορούσε να είναι επιλέξιμα τα έργα των δικτύων αποχέτευσης (ολοκλήρωση δικτύων) εφόσον η προσαγωγή των λυμάτων των δύο οικισμών πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενη/λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, χωρίς περαιτέρω δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης για την εξυπηρέτηση του επιπλέον φορτίου που προκύπτει.

Αποχέτευση

Από την στιγμή που δεν υπάρχουν υφιστάμενα δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), επιλεξιμότητα των δράσεων προκύπτει εάν ισχύουν τα οριζόμενα του τρίτου bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων (περί “ΚΑΚΗΣ” ποιοτικής κατάστασης στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ). Τα μοναδιαία κόστη αφορούν σε επίπεδο οικισμού και σε περίπτωση κοινών αγωγών μεταφοράς γίνεται σχετικός επιμερισμός των κοινών τμημάτων. Τονίζεται η επιλεξιμότητα δικτύων στα πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών ώστε τα μοναδιαία κόστη να βρίσκονται εντός των προδιαγραφών της πρόσκλησης.

Αποχέτευση

Στην Πρόσκληση έργων αποχέτευσης λυμάτων δεν είναι επιλέξιμη η ολοκλήρωση δικτύων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας. Εάν κατά την επέκταση της ΕΕΛ έγιναν επεμβάσεις στο σύνολο των εγκαταστάσεων τότε δεν είναι επιλέξιμες εργασίες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού, εφόσον όμως η επέκταση ήταν διακριτή σε σχέση με την υπόλοιπη μονάδα τότε είναι επιλέξιμες οι δράσεις αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού στο τμήμα της ΕΕΛ που κατασκευάσθηκε προ 25ετίας και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί αντίστοιχες δράσεις τα τελευταία 20 έτη.

Αποχέτευση

Για τον εν λόγω οικισμό, βάσει του τέταρτου σημείου (μπούλετ) της Ομάδας Β της πρόσκλησης, δύναται η χρηματοδότηση κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και η σύνδεση με υφιστάμενη ΕΕΛ, εφόσον η πρόταση είναι σε συμφωνία με τους εν ισχύ ΑΕΠΟ της ΕΕΛ.

Αποχέτευση

Οι Προϋπολογισμοί των εργολαβιών είναι προ ΦΠΑ, σε αυτούς περιλαμβάνονται ΓΕ & ΟΕ, καθώς και απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Ο ανώτερος χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός του συνόλου των υποέργων της αίτησης είναι 5.000.000 € (προ ΦΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν υποέργα με ΦΠΑ (πχ προμήθεια, Αρχαιολογία) ο συνολικός χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός με ΦΠΑ μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000.000 € μόνο ως προς το ποσό που αφορά στο ΦΠΑ αυτό.

Αποχέτευση

Είτε θα πρέπει να συντάξει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια είτε να περιγράψει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε παρόμοια έργα.

Αποχέτευση

Εφόσον οι ιδιωτικές συνδέσεις αποτελούν ξέχωρη εργολαβία (δεν εμπεριέχονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του αιτούμενου αποχετευτικού δικτύου) δεν απαιτείται να αποτελούν ξέχωρο υποέργο στο τεχνικό δελτίο (εξάλλου δεν είναι και επιλέξιμη δαπάνη). Στην περίπτωση που είναι μέρος των Τευχών Δημοπράτησης του αιτούμενου αποχετευτικού δικτύου, ο αιτούμενος π/υ του εν λόγω υποέργου ναι μεν θα περιγράφεται στα αρχεία αλλά δε θα περιλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό στο Τεχνικό Δελτίο. Τέλος, στην περίπτωση που δεν έχουν δρομολογηθεί πως θα υλοποιηθούν οι ιδιωτικές συνδέσεις, θα υπάρξει ειδικός όρος δέσμευσης του Δικαιούχου στην απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης για τη συμβασιοποίηση της εργολαβίας των ιδιωτικών συνδέσεων πριν την ολοκλήρωση του κυρίως υποέργου (δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ).

Αποχέτευση

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου).

Αποχέτευση

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, στην Ομάδα Γ επιλέξιμες είναι οι περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) για τις οποίες έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται ή π.χ. με σχετικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ για την συγκεκριμένη μονάδα).
Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει χρηματοδότηση την τελευταία 20ετία για τις εν λόγω εργασίες/εξοπλισμούς που θα αιτηθείτε.

Αποχέτευση

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου (μηδενικός). Στον προϋπολογισμό μελέτης αναφέρεται κανονικά το ποσό του ΦΠΑ.
Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ δεν είναι μηδέν.

Αποχέτευση

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης. Από το Δήμο σας θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ΔΣ αποδοχής της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).
Για τον επιμερισμό του κόστους του διαδημοτικού έργου (π.χ. εξυπηρετούμενοι κάτοικοι), ώστε να τηρείται το χρηματοδούμενο όριο των 5 εκ.€ ανά Δήμο/ΔΕΥΑ, παρακαλώ ανατρέξτε σε προηγούμενη ερώτηση.

Αποχέτευση

Κύριο υποέργο λογίζεται εκείνο που π.χ. αφορά στη κατασκευή ενός δικτύου, μίας ΕΕΛ ή μιας προμήθειας εξοπλισμού αντικατάστασης στην ΕΕΛ, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πάνω από 500 χιλ.€ (προ ΦΠΑ). Υποέργα που αφορούν σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Απαλλοτρίωση κτλ δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Το σύνολο των υποέργων υποβάλονται με μία αίτηση, και ένα τεχνικό δελτίο, και το ποσό χρηματοδότησης είναι έως 5.000.000 € (προ ΦΠΑ).

Αποχέτευση

Εφόσον ο αιτούμενος πυ είναι άνω των 5 εκ.€ (προ ΦΠΑ), θα πρέπει κατά την αίτηση της πράξης το επιπλέον ποσό των 5 εκ.€ να αποδεικνύεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο και να υπάρχει η σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω χρηματοδότηση (δανειοδότηση) θα ανέρχεται στα 5 εκ.€. Σε περίπτωση που π.χ. οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλουν το συνολικό κόστος της πράξης, σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος οφείλει να καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό των 5 εκ.€. Στην περίπτωση που τα αρχικά αιτούμενα υποέργα υλοποιηθούν καλώς και ο συνολικός πυ είναι κάτω των 5 εκ.€, τότε ο δικαιούχος δεν συμμετέχει με ιδίους πόρους επ’ αυτού του πυ.

Αποχέτευση

Α. Τα μοναδιαία κόστη έχουν εφαρμογή ανά οικισμό, όχι συνολικά/συνδυαστικά (μέσος όρος).
Β. Οι δράσεις ΑΠΕ αφορούν στα έργα επί των ΕΕΛ, δηλαδή το 10% επί του ΠΥ μελέτης δράσεων/έργων σε ΕΕΛ, και όχι επί των δικτύων αποχέτευσης.

Αποχέτευση

Ο κάθε δικαιούχος (Δήμος ή ΔΕΥΑ) υποβάλει μία μόνο αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα υποέργα.
Οικισμοί Δ προτεραιότητας του σημείου 4 της Ομάδας Β (bullet 4) είναι επιλέξιμοι για την κατασκευή δικτύων και τη σύνδεση σε λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, εφόσον δεν απαιτούνται έργα ώστε να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτησή τους (πχ επέκταση δυναμικότητας της ΕΕΛ).
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, στην Ομάδα Γ επιλέξιμες είναι οι περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) για τις οποίες έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται).Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει χρηματοδότηση την τελευταία 20ετία για τις εν λόγω εργασίες/εξοπλισμούς που αιτείται.
Τέλος, ανώτατος χρηματοδοτούμενος ΠΥ για το σύνολο των Υποέργων των Ομάδων Β και Γ είναι τα 5 εκ.€. Σε περίπτωση που κάποιο διαδημοτικό έργο εξυπηρετεί τον Χ Δήμο/ΔΕΥΑ αλλά εκτελείται από άλλον δικαιούχο Ψ, το ποσό που του αναλογεί (επιμερισμός έργου) προσμετράτε στο συνολικό ποσό χρηματοδότησης του Χ δικαιούχου (και αντιστοίχως αφαιρείται από τον δικαιούχο Ψ που εκτελεί το έργο). Τα εν λόγω ποσά περιγράφονται στις αιτήσεις των δύο Δικαιούχων αλλά σαν αιτούμενη δαπάνη παρουσιάζονται μόνο στον Δικαιούχο που θα τα διαχειριστεί

Αποχέτευση

Στην Ομάδα Γ της πρόσκλησης των λυμάτων αναφέρεται σαφώς: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις». Στη περίπτωσή σας η ΕΕΛ δεν είναι υφιστάμενη/λειτουργούσα, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη.

Αποχέτευση

Σε ποια Ομάδα (Α-Β-Γ) ανήκει το κάθε υποέργο θα δηλώνεται στην Αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου, ενώ θα ελέγχεται και από τη φύση του έργου κατά την Αξιολόγηση της Πράξης. Τα μέλη της Επιτροπής Διαπίστωσης τιμών δύναται να είναι στελέχη του Φορέα τα οποία ορίζονται με κλήρωση και σχετική Απόφαση με αντικείμενο εργασίας την συγκέντρωση προσφορών από τουλάχιστον δύο (2) προμηθευτές του αιτούμενου εξοπλισμού. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η τεκμηρίωση της αιτούμενης δαπάνης, η διασφάλιση της ρεαλιστικότητας του αιτούμενου ποσού.

Αποχέτευση

Α. Τα μοναδιαία κόστη έχουν εφαρμογή ανά οικισμό, όχι συνολικά/συνδυαστικά (μέσος όρος).
Β. Οι δράσεις ΑΠΕ αφορούν στα έργα επί των ΕΕΛ, δηλαδή το 10% επί του ΠΥ μελέτης δράσεων/έργων σε ΕΕΛ, και όχι επί των δικτύων αποχέτευσης.

Αποχέτευση

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου. Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ αναγράφεται.
Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία αυτό θα είναι ξεχωριστό, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου). Εφόσον δεν προσδιορίζεται το εν λόγω ποσό ο Δικαιούχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου και επανεξετάζεται η πράξη βάσει των αλλαγών που ενδεχομένως προκύπτουν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Αποχέτευση

Για ΕΕΛ οικισμών Δ προτεραιότητας δεν είναι επιλέξιμα κτίρια διοίκησης που συνήθως απαντώνται σε ΕΕΛ μεγαλύτερων οικισμών (Α, Β, Γ προτεραιότητας), αλλά είναι επιλέξιμος μικρός οικίσκος που διαθέτει τα απολύτως απαραίτητα (γραφείο, wc-ντους).
Να επισημάνουμε ότι στα κτίρια διοίκησης, και όπου αλλού απαιτείται από το Νόμο, πρέπει να τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

Αποχέτευση

Η αίτηση ένταξης πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο και λειτουργικό έργο με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης καθώς επίσης και να αποτελεί ένα έργο που βρίσκεται στο πεδίο και στη στόχευση της Πρόσκλησης. Αν αιτηθείτε μόνο το εσωτερικό δίκτυο ή μόνο το εξωτερικό, προφανώς αυτό δεν συνιστά ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση.

Αποχέτευση

Eφόσον το έργο της αποχέτευσης εμπίπτει στην περίπτωση 3 της Ομάδας Β (ήτοι, οικισμός Δ΄ προτεραιότητας που βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Υδατικών Συστημάτων ΥΥΣ ή ΕΥΣ που χαρακτηρίζονται σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση (ποιοτικά) στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση) λόγω υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων από την υφιστάμενη διαχείριση λυμάτων) και προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα στην αίτησή σας, τότε το έργο είναι εν δυνάμει υποψήφιο για ένταξη στο Πρόγραμμα και είναι θεμιτό να συντονιστούν οι εργολαβίες. Ο συντονισμός εργολαβιών αναφέρεται άλλωστε και στην Πρόσκλησή μας ως επιθυμητή ενέργεια. Στο Τεχνικό Δελτίο που θα υποβάλετε θα αναγραφούν τα σχετικά στοιχεία του άλλου έργου στο πεδίο συνέργεια / συμπληρωματικότητα. Επίσης στην αίτησή σας τόσο στις τεχνικές περιγραφές όσο και στις προμετρήσεις / προϋπολογισμό, θα πρέπει να δείχνεται η εξοικονόμηση ποσοτήτων (π.χ. εκσκαφές, αποκαταστάσεις κλπ).

Αποχέτευση

Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν αναγράφονται στο άνω αριστερά τμήμα των Προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι. Η κωδικοποίηση αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο είναι υπό κατασκευή και θα ακολουθήσει μελλοντική ενημέρωση.

Αποχέτευση

1. Εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει η Επάρκεια του Δικαιούχου, ισχύει ότι και στο ΕΣΠ
2. Δεν απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση.

Αποχέτευση

Ο πληθυσμός που λαμβάνει μέρος στον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους προκύπτει από τα ενεργά υδρόμετρα που υπάρχουν στις περιοχές που πρόκειται να αποκτήσουν το αιτούμενο δίκτυο αποχέτευσης (η εκτίμηση συνήθως γίνεται με 2,5 άτομα ανά ενεργό υδρόμετρο, συν τις κλίνες όπου υπάρχουν τουριστικά καταλύματα).

Αποχέτευση

Εφόσον το εν λόγω έργο εμπίπτει στο πεδίο και στα κριτήρια της Πρόσκλησης, δύναται να υποβληθεί και θα αξιολογηθεί - ελεγχθεί η διαγωνιστική διαδικασία και η δυνατότητα αναδρομικότητας των πληρωμών. Παρακαλούμε στην υποβολή σας να περιέχονται σε CD όλα τα στοιχεία που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό (π.χ. δημοσιεύσεις στον τύπο, αποφάσεις επιτροπών, προσφορές υποψηφίων, τυχόν ενστάσεις, Απόφαση Ελεγκτικό Συνεδρίου για την υπογραφή της Σύμβασης κλπ).

Αποχέτευση

Για να είναι ένα έργο δικτύου αποχέτευσης ολοκληρωμένο και λειτουργικό θα πρέπει να υπάρχουν, εκτός από την σύνδεση με λειτουργική ΕΕΛ, και οι ιδιωτικές συνδέσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της μείωσης των επιπτώσεων στους κατοίκους και το περιβάλλον, καλό θα ήταν η κατασκευή δικτύων και ιδιωτικών συνδέσεων να γίνεται παράλληλα. Οι ιδιωτικές συνδέσεις δεν είναι επιλέξιμες, οπότε η δαπάνη που αντιστοιχεί σε αυτές δεν αθροίζεται στο χρηματοδοτούμενο ποσό (ανώτερο τα 5 εκ.€). Το εν λόγω ποσό των ιδιωτικών συνδέσεων θα πρέπει να αποδεικνύεται με τι πόρους θα γίνει, πχ ίδιοι πόροι, δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ξέχωρο του Προγράμματος Φιλόδημος), που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα και απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Αποχέτευση

Μικροί Οικισμοί μη Γ' προτεραιότητας θα πρέπει να πληρούν ένα από τα 4 σημεία (bullet) της Ομάδας Β. Τα υδρόμετρα ξενοδοχείων δεν αποτιμώνται βάσει του "2,5 άτομα ανά υδρόμετρο" αλλά με το "πλήθος των κλινών ανά υδρόμετρο του καταλύματος" (πχ βάσει http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata)

Αποχέτευση

Ναι θεωρείται κύριο Υποέργο.

Αποχέτευση

Η εν λόγω ΕΕΛ δεν είναι λειτουργούσα.

Αποχέτευση

Ναι, εφόσον η εν λόγω ΕΕΛ πληρεί τα λοιπά κριτήρια (πχ Α/Β/Γ προτεραιότητας, ωριμότητα σχεδιασμού χρήσης του επεξεργασμένου λύματος) και βρίσκεται στην Β' Φάση λειτουργίας της.

Αποχέτευση

Στις προσκλήσεις του Φιλόδημου Ι γίνεται σαφής αναφορά στο ζήτημα της ταυτόχρονης αντιμετώπισης έργων υποδομών όπως τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιμερισμένα τα κόστη των δύο κατηγοριών έργων (ύδρευση και αποχέτευση) ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος τους από την Τεχνική Γραμματεία (πχ μοναδιαία κόστη στην αποχέτευση, χρηματοδοτούμενα όρια κάθε πρόσκλησης κλπ).

Αποχέτευση

Ναι, εφόσον τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης (μοναδιαία κόστη, ωριμότητα, τεκμηρίωση των αναγκών της λειτουργούσας ΕΕΛ, επέκταση αυτής και νέοι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι/οικισμοί προτεραιότητας, μη χρηματοδότηση έργων την τελευταία 20ετία, εργασίες σε συμφωνία με την εν ισχύ ΑΕΠΟ κλπ).

Αποχέτευση

Στο Κεφάλαιο 5 των προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι γίνεται αναλυτική αναφορά στα απαραίτητα στοιχεία (και συγκεκριμένα και για την ωριμότητα) που πρέπει να διαθέτει κάθε Υποέργο. Εν προκειμένω : «Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριµένα) και τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης προς δηµοπράτηση». Η Πρόσκληση στοχεύει να χρηματοδοτήσει άμεσα δημοπρατήσιμα έργα. Στο Φύλλο αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο Κριτήριο Δ1 (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης), ο “ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης” εξετάζει ακριβώς αυτό, το αν δηλαδή το αιτούμενο έργο διαθέτει ολοκληρωμένη μελέτη συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, με αποδεκτή μόνον (σε αυτή τη φάση αξιολόγησης) την έλλειψη πλήρους σειράς εγκεκριμένων Τευχών Δημοπράτησης. Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης μπορούν να υποβληθούν, εφόσον υπάρχουν, ενώ τα εγκεκριμένα Τεύχη θα πρέπει οι Δικαιούχοι να φροντίσουν να τα έχουν αμέσως μετά την ένταξη προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης. Άλλωστε, είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις δεν μπορεί να αξιολογηθεί θετικά και το πρωθύστερο κριτήριο Α2 “Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού” όπως εξειδικεύεται αναλυτικά στο φύλλο αξιολόγησης της Πρόσκλησης. Εφόσον ένα από τα υποέργα της αίτησης δε διαθέτει πλήρη ωριμότητα/πληρότητα κατά την υποβολή της αίτησης, τότε το συγκεκριμένο υποέργο απορρίπτεται, όπως και κάθε άλλο υποέργο που σχετίζεται λειτουργικά με αυτό (πχ δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ). Τα υπόλοιπα υποέργα της αίτησης παραμένουν προς αξιολόγηση. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να επανέλθει για τα υποέργα που απορρίπτονται (όσον αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση), όταν αυτά ωριμάσουν στο μέλλον, διότι σε κάθε πρόσκληση του Φιλόδημος Ι, κάθε Δικαιούχος υποβάλει μόνο μία αίτηση. Εναλλακτικός χειρισμός, που επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δικαιούχου και μόνο, είναι η απόσυρση της εν λόγω αίτησης και η επανυποβολή της, όταν ωριμάσουν όλα τα υποέργα, με ότι σημαίνει αυτό στο πλαίσιο μίας πρόσκλησης άμεσης αξιολόγησης με δεδομένες ημερομηνίες και τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Αποχέτευση

Οι απαιτούμενες ενέργειες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο ακόλουθο link του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:
http://www.tpd.gr/?p=4125

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε:

Για θέματα έγκρισης και συνομολόγησης δανείων:

ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ: τηλ. 2132116227,
email. i.kontoriga@tpd.gr
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: τηλ. 2132116228,
email d.anagnostopoulos@tpd.gr

Για θέματα εκταμίευσης:

ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: τηλ. 2132116218,
email c.xirou@tpd.gr
ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: τηλ. 2132116231,
email m.myridaki@tpd.gr

Αποχέτευση

Στην Ομάδα Γ της πρόσκλησης των λυμάτων αναφέρεται σαφώς: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις». Στη περίπτωσή σας η ΕΕΛ δεν είναι υφιστάμενη/λειτουργούσα, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη.

Αποχέτευση

Αγροτική Οδοποιία

Ναι, μπορεί αρκεί να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 της Πρόσκλησης III όπου αναφέρεται «Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό, 700.000 € (προ ΦΠΑ».

Αγροτική Οδοποιία

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης για αγροτικούς δρόμους που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένο αναδασμό.

Αγροτική Οδοποιία

Ο χαρακτηρισμός μιας οδού γίνεται με βάση τη χρήση της και όχι την τυπική διατομή της. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 41/18-11-2005 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) και Ε14-2007 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/3856/23-5-2007), εφόσον οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν και, κατόπιν τεκμηρίωσης από τον συντάκτη της μελέτης αλλά και σχετικής έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα, υπάρχει η δυνατότητα παρέκκλισης όσον αφορά στην τυπική διατομή. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω Πρόσκληση αφορά σε αγροτική οδοποιία

Αγροτική Οδοποιία

Όχι δεν θεωρούνται αγροτικοί δρόμοι

Αγροτική Οδοποιία

Οι Δήμοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις/ Περιφερειακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕ στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του σχετικού εγγράφου. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία από όπου θα προκύπτει η ακριβής θέση (συντεταγμένες, χάρτη) του αγροτικού δρόμου και η περίμετρος της περιοχής μελέτης (πχ αφετηρία, τερματισμός, παρακείμενες περιοχές στη ζώνη επιρροής του έργου). Το έγγραφο που χορηγείται αναφέρει τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται.
Το έγγραφο αυτό μπορεί να υποβληθεί και σε μετέπειτα της αρχικής αίτησης χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί αντίγραφο του αιτήματος του Δήμου με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Δήμου για τον αριθμό των υφιστάμενων αγροτικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη ζώνη επιρροής του προτεινόμενου έργου.

Αγροτική Οδοποιία

Είναι προτιμότερο ο κάθε δυνητικός δικαιούχος να υποβάλλει στην αίτηση χρηματοδότησης ένα κύριο υποέργο με το δίκτυο των αγροτικών δρόμων και δευτερεύοντα υποέργα για άλλες δαπάνες όπως πιθανές δαπάνες ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών κ.α. Εναλλακτικά μπορεί να υποβάλλει περισσότερα του ενός κύρια υποέργα εφόσον το κρίνει σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη του τους περιορισμούς της αιτούμενης ενίσχυσης (ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά κύριο υποέργο 200.000€ χωρίς ΦΠΑ και μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση 700.000€ χωρίς ΦΠΑ).
Εφόσον οι διακλαδώσεις περιλαμβάνονται στην σχετική μελέτη του υφιστάμενου δρόμου και τεκμηριώνονται, είναι επιλέξιμες .

Αγροτική Οδοποιία

Το καταρχήν τεκμήριο είναι η Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (ΔΣ του Δήμου), ότι ο Δήμος προτίθεται να καλύψει το υπερβάλλον ποσό. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να προσκομισθεί (αν υπάρχει σε αυτή τη φάση) και το πρόγραμμα έργων του Δήμου στο οποίο περιλαμβάνεται μία καταρχήν πίστωση για την εκτέλεση του έργου στο τρέχον έτος.
Στις Προσκλήσεις του Φιλόδημου, εξαντλούνται καταρχήν οι πόροι του Προγράμματος. Για παράδειγμα στην περίπτωση που οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλλουν το συνολικό κόστος της πράξης σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος θα καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης / δανειοδότησης (700.000€ προ ΦΠΑ). Στη συνέχεια ο Δήμος θα αναμορφώσει και το πρόγραμμα των έργων του ανάλογα.

Αγροτική Οδοποιία

Α. Για οδούς κατηγορίας AV, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο η διατομή ε2 όσο και η ζ2, σύμφωνα με τους κανόνες σχεδιασμού των ΟΜΟΕ-Δ.
Β. Για οδούς κατηγορίας AVΙ, μπορεί να εφαρμοστεί η διατομή ε2. Οι διατομές η1 και η2, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην Εγκύκλιο 41-2005. Υπενθυμίζουμε, πως σύμφωνα με την Ε14-2007, αποκλίσεις στις υποδεικνυόμενες διαστάσεις-διαμορφώσεις ,από τις ΟΜΟΕ-Δ και την εγκύκλιο Ε41-2005, είναι αποδεκτές, μόνο όταν τέτοιες αποδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής τους, με πλήρη και ουσιαστική τεκμηρίωση.

Αγροτική Οδοποιία

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό. Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή με συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου κτλ.

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Ισχύουν ακριβώς οι ίδιες προϋποθέσεις που αφορούν και την ανέγερση νέου κτιρίου (Δημαρχείου ή Σχολείου), βεβαίως μόνο ως προς το τμήμα της επέκτασης, δεδομένου ότι δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές.

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Το υπό ένταξη κτίριο θα πρέπει να είναι ανενεργό τουλάχιστον από 01-01-2018. Τούτο αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, του ΔΕΔΗΕ, Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου κτλ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδεύονται και από βεβαίωση του δημάρχου.

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι εφικτό να γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. διατηρητέα κτίρια, μνημεία).

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Ναι, είναι επιλέξιμο, εφόσον είναι εφικτό (απαιτούνται σχετικά έγγραφα/αποφάσεις Πρακτικό Καταλληλότητας αρμόδιας Επιτροπής, εμπειρογνωμοσύνη ΚΤ.ΥΠ. κτλ) και το κόστος ανακατασκευής, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό, δε ξεπερνά το κόστος κατασκευής νέου κτιρίου αντίστοιχων προδιαγραφών. Δεν είναι επιλέξιμα κτίρια που χρειάζονται δαπάνες συντήρησης και μικροεπισκευών.

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Η ωφέλιμη επιφάνεια προκύπτει από το "εμβαδόν δόμησης". Δεν προσμετρούνται υπόγεια, ημιυπαίθριοι κ.τ.λ. Επιπλέον, εξετάζονται και θέματα αναγκών/σκοπιμότητας, πχ δεν μπορεί ένα σχολείο με απαίτηση 8 αιθουσών, σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη/σκοπιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, να αιτείται 12 αίθουσες, αντίστοιχα ερμηνεύεται και η ωφέλιμη επιφάνεια για κτίριο Δημαρχείου (οργανόγραμμα κτλ). Παράδειγμα:
Οι επιφάνειες σχολικού κτιρίου αναλύονται βάσει μεγεθών Διαγράμματος Δόμησης
(ή κάλυψης) ως εξής:
Δόμηση (βάση Σ.Δ.): 800,00 μ2
Ημιυπαίθριοι: 200,00 μ2
Εξώστες: 200,00 μ2
Υπόγειο: 400,00 μ2
Περιβάλλων Χώρος: 1.000,00 μ2
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι:
800,00 μ2 x 1.500,00 €/μ2 = 1.200.000,00 € (Πλέον ΦΠΑ)

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Ναι εφόσον τηρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης (σύμφωνες γνώμες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώριμες μελέτες, μοναδιαία κόστη κτλ).
Σημειώνεται ότι σε κάθε κατηγορία είναι επιλέξιμο μόνο ένα έργο ανά Δήμο (π.χ. στην Ομάδα Γ ένα Μουσικό Σχολείο ή ένας Δημοτικός Παιδικός Σταθμός).
Ενδεικτικά για θέματα εξοπλισμών και υποδομών σχολείων μπορείτε να ενημερωθείτε μεταξύ άλλων και στους παρακάτω συνδέσμους:
https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=129&lang=el
https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=127&lang=el

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Δικαιούχοι στην Πρόσκληση είναι μόνο Δήμοι (όχι δημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ κλπ), ενώ και τα κτίρια πρέπει να είναι είτε ιδιοκτησία τους είτε παραχωρημένα σε αυτούς.

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως 31.12.2022, θα απαιτηθεί διάρκεια παραχωρητηρίου τουλάχιστον 20 ετών (με έτος υποβολής/αναφοράς το 2018).

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Ναι είναι καταρχήν επιλέξιμο το εν λόγω αντικείμενο, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση V καθώς και στοιχεία τόσο της ένταξης στον Θησέα όσο και ολοκλήρωσης της εν λόγω εργολαβίας (αποφάσεις, οριστική παραλαβή κτλ).

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων

Η συνέργεια δομών έχει εφαρμογή στην Ομάδα Α2 για κτίρια τα οποία αποτελούν ξεχωριστές κάθετες ιδιοκτησίες, πιθανώς να βρίσκονται και σε διαφορετική γειτονιά ενός οικισμού, και αποκτούν την ίδια ή συνδεμένη χρήση. Παράδειγμα συνδεδεμένων χρήσεων θα μπορούσε να είναι:
- Δημοτικά σφαγεία και δημοτική αγορά
- Γειτονιά των μουσείων (λαογραφικό, γεωφυσικό κ.τ.λ.)
- Δημοτικά λουτρά και κολυμβητήριο
- Επισκέψιμοι ανεμόμυλοι (έως 2) ως λαογραφικό στοιχείο
- Καρνάγιο (ή αλιευτικό καταφύγιο) και ναυτικό μουσείο (ή μουσείο αλιείας)
- Δημοτικές αποθήκες (έως 2)

Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων