ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Γ.Γ. Ιθαγένειας
30.04.2024 Αρ.23921 Κατάλογος χωρών στις οποίες δεν αποστέλλονται ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας

Αρχείο Απόφασης Εκλογές - Αποφάσεις | ΑΔΑ: 6Δ8Ο46ΜΤΛ6-ΜΚΓ

10.04.2024 Αρ.34498 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που αναλογούν στην Ελλάδα

Αρχείο Απόφασης Εκλογές - Αποφάσεις | ΑΔΑ: ΨΝ7846ΜΤΛ6-Ρ03

09.04.2024 Αρ.33279 Καθορισμός i) λεπτομερειών και λοιπών χαρακτηριστικών του ψηφοδελτίου επιστολικής ψήφου, ii) περιεχομένου έντυπου αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 12 του ν. 5083/2024, iii) τύπου και διαστάσεων φακέλων ψηφοφορίας επιστολικής ψήφου και iv) τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου ειδικών φακέλων ψηφοφορίας, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αρχείο Απόφασης Εκλογές - Αποφάσεις | ΑΔΑ: ΨΚΜ046ΜΤΛ6-ΓΛ2

11.03.2024 Αρ.23771 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αρχείο Απόφασης Εκλογές - Αποφάσεις | ΑΔΑ: Ρ6ΡΑ46ΜΤΛ6-ΨΙ8

01.04.2019 Αρ.22590 Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019

Αρχείο Απόφασης Εκλογές - Αποφάσεις | ΑΔΑ: 6ΒΔΜ465ΧΘ7-6ΟΜ | Αρ. Αποφ.: 22590 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

14.03.2019 Αρ.18672 Ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ YΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΚΑΣΤΕΛΑΣ – ΤΡΙΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Αρχείο Απόφασης Εκλογές - Αποφάσεις | ΑΔΑ: ΩΕΟΜ465ΧΘ7-ΝΔΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

11.02.2019 Αρ.6030 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

Αρχείο Απόφασης Εκλογές - Αποφάσεις | ΑΔΑ: ΩΔΔΨ465ΧΘ7-ΨΩΞ | Αρ. Αποφ.: 6030 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

11.02.2019 Αρ.6033 Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αρχείο Απόφασης Εκλογές - Αποφάσεις | ΑΔΑ: 7Χ29465ΧΘ7-ΧΣ8 | Αρ. Αποφ.: 6033 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

01.02.2019 Αρ.4365 Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελώ

Αρχείο Απόφασης Εκλογές - Αποφάσεις | ΑΔΑ: ΩΚΑΥ465ΧΘ7-4ΧΛ | Αρ. Αποφ.: 4365 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ