ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 27 Ιούνιος 2019

Καταχώρηση Θανάτου

ΘΑΝΑΤΟΙ

1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη θανάτου από Ελληνικό Προξενείο :

Δικαιολογητικά :

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προξενικής πράξης θανάτου.

Με την πράξη θανάτου πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας του θανόντος, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και ο φορέας ασφάλισής του στην Ελλάδα .

Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτών στην Υπηρεσία μας ή με αλληλογραφία.

2. Αν έχετε πιστοποιητικό θανάτου από Ληξιαρχείο ξένης χώρας :

Δικαιολογητικά :

• ξενόγλωσσο πιστοποιητικό θανάτου νόμιμα επικυρωμένο
• επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου πιστοποιητικού,
• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος τελευταίου εξαμήνου.
• υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας του θανόντος, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και ο φορέας ασφάλισής του στην Ελλάδα .

Καταχωρίζεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας ή με αλληλογραφία.

3. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.

Δικαιολογητικά :

• τελεσίδικη δικαστική απόφαση ,
• έκθεση επίδοσης αυτής,
• πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την επίδοση της απόφασης,
• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος τελευταίου εξαμήνου.
Δηλώνεται από τον έχοντα έννομο συμφέρον ή τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976 ή από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.