ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Καταχώρηση Θανάτου

ΘΑΝΑΤΟΙ

Το Ειδικό Ληξιαρχείο μεταγράφει (όπως παρακάτω) αλλοδαπό πιστοποιητικό/πράξη θανάτου αλλοδαπής ληξιαρχικής Αρχής εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως λ.χ. στα αναγκαία στοιχεία της προς μεταγραφή πράξης να αναγράφονται: ακριβής ημερομηνία-πόλη και χώρα τέλεσης του γεγονότος, πλήρες ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, ακριβής ημερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) θανόντος/θανούσας  κτλ. (βλ. αναλυτικότερα αρχική σελίδα).

1. Αν έχετε πιστοποιητικό θανάτου από Ληξιαρχείο ξένης χώρας:

Από την 01.01.2022 η μεταγραφή του πιστοποιητικού των επιχωρίων αρχών στο Ειδικό Ληξιαρχείο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021), εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υφίσταται ανάγκη σύνταξης από Ελληνική Προξενική Αρχή πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 697/2021 της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».» (ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ).

Δικαιολογητικά:

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών από τον υπόχρεο σύμφωνα με το νόμο προς δήλωση του γεγονότος. Ειδικότερα, οι υπόχρεοι για την καταχώριση του θανάτου είναι:

Α. οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος (με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων αν δεν περιλαμβάνονται στο πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος/της θανούσας)

Β. όσα άλλα πρόσωπα ορίζονται στο άρθρο 33 του ν.344/1976 («υπόχρεοι προς δήλωση του θανάτου»).

Γ. τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, από τους υπόχρεους προς δήλωση  με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Ο πλήρης έλεγχος των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών (για το νόμιμο ή όχι της αιτούμενης μεταγραφής της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης θανάτου) γίνεται τη στιγμή της καταχώρισης στο Ειδικό Ληξιαρχείο με την αυτοπρόσωπη παρουσία των υπόχρεων προς δήλωση του ληξιαρχικού γεγονότος ή τρίτου με ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

2. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.

Δικαιολογητικά:

Δηλώνεται από τον έχοντα έννομο συμφέρον ή τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του ν. 344/1976) ή από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

[i] ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

[ii] Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών, ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δ. Σ. της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.