ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Για την απόδοση ΑΦΜ ο ενδιαφερόμενος εκπρόσωπος υποβάλει στη ΔΟΥ της έδρας του συνδυασμού, συμπληρωμένη τη δήλωση – έντυπο Δ211 (πατήστε εδώ) στην οποία θα δηλώνεται μεταξύ άλλων το αποδεικτικό της έδρας, είτε αναγράφοντας τον αριθμό δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (για μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) ή τον ΑΤΑΚ  ακινήτου ιδιοκτησίας του το οποίο θα δηλώσει ως έδρα. Τη δήλωση – έντυπο Δ211 συνοδεύει Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής  αν δεν προσέρχεται ο ίδιος ο εκπρόσωπος,  η οποία θα αναφέρει το όνομα του συνδυασμού, τον επικεφαλής και τη διεύθυνση της έδρας.

Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια, μέχρι το ύψος του ανώτατου ορίου δαπανών τους.

Οι συνδυασμοί μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια εκ μέρους του επικεφαλής του συνδυασμού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο δαπανών του συνδυασμού.

(βλ. το υπ’ αριθμ. 78543/20.09.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκλογών)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4604/2019 (Α΄ 50)  τα πολιτικά κόμματα/συνασπισμοί κομμάτων μπορούν να προβαίνουν σε χρηματοδότηση των συνδυασμών.

Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρ. 7  Ν.3870/2010, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο ανώτατο όριο, που προβλέπεται για τον οικείο συνδυασμό. Τούτο σημαίνει ότι, και τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ανώτατο όριο δαπανών, το οποίο είναι το ίδιο με αυτό των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού.

Ναι, είναι υποχρεωμένοι οι υποψήφιοι που δεν έχουν έσοδα ή δεν προτίθενται να προβούν σε δαπάνες, να αναρτήσουν τα (μηδενικά) έσοδα και δαπάνες τους στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 3870/2010, όπου προβλέπεται η ανάρτηση εσόδων και δαπανών των υποψηφίων συνδυασμών, αλλά και των υποψηφίων συμβούλων. Η μη τήρηση των σχετικών διατάξεων επισύρει τις προβλεπόμενες στις παρ. 5α, και 5β του ιδίου άρθρου, καθώς και στην παρ. 3 του αρθρ. 15 του ως άνω νόμου κυρώσεις.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι υποψήφιοι δεν έχουν έσοδα ή δεν προτίθενται να προβούν σε δαπάνες, δεν έχουν υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση όμως, που γίνει καταγγελία και προκύψουν έσοδα ή δαπάνες, ο υποψήφιος τότε θα υποστεί τις προβλεπόμενες από το άρθρ. 14 παρ. 1β κυρώσεις του ν. 3870/2010, όπως ισχύει.

Όχι. Η δαπάνη για την έκδοση του ηλεκτρονικού πλέον παραβόλου υποψηφιότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού (συνδυασμού ή υποψηφίου).

Τα ανωτέρω αποτελούν δαπάνες. Επειδή όμως αποτελούν δαπάνες προβλεπόμενες από το νόμο, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών.

Ιδρύοντας συνδυασμό…

Κατ’ αρχάς επισημαίνεται ότι υπόχρεοι να δηλώσετε έσοδα και δαπάνες είστε οι επικεφαλής δημοτικού ή περιφερειακού συνδυασμού (για το συνδυασμό του οποίου ηγείσθε) και όσοι μετέχετε στα ψηφοδέλτιά του ως υποψήφιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Οι υποχρεώσεις σας ως υποψήφιοι συνδυασμοί….

Θα πρέπει λοιπόν ως επικεφαλής συνδυασμού ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας

 • να έρθετε σε επαφή με την Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς σας προκειμένου να λάβετε τον ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΜ που προβλέπει ο νόμος και να ενημερωθείτε σχετικά με την έκδοση ΕΙΔΙΚΟΥ ως προς τη χρήση και το σκοπό του ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ.
 • Στην ίδια Εφορία ταυτόχρονα μπορείτε να ενημερωθείτε για τη θεώρηση - εάν σκοπεύετε να έχετε - «μπλοκ» εισιτηρίων.

Η επικοινωνία σας με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι πλέον έχει θεσπισθεί και εφαρμόζεται νέος τρόπος συναλλαγής των πολιτών με τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως), αναφορικά με τη θεώρηση των παραπάνω βιβλίων, του «μπλοκ» εισιτηρίων και τη χορήγηση ΑΦΜ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων είναι υποχρεωτικός ο ορισμός οικονομικού διαχειριστή, ενώ κάτω του ορίου αυτού, χρέη διαχειριστή μπορεί να ασκεί ο επικεφαλής του συνδυασμού.


 • Αμέσως μετά πρέπει να πάτε σε τράπεζα της επιλογής σας για να ανοίξετε ειδικό αυτοτελή λογαριασμό, δηλαδή αποκλειστικά για συγκεκριμένη χρήση, στον οποίο θα δέχεστε όλες τις εισφορές των υποστηρικτών σας και από τον οποίο θα εκταμιεύετε χρήματα για να καλύπτετε τις οικονομικές υποχρεώσεις σας.
 • Στις περιπτώσεις που ο περιφερειακός ή δημοτικός συνδυασμός διατηρεί την οντότητά του από προηγούμενες εκλογές δεν κρίνεται απαραίτητο και δεν προκύπτει εκ του νόμου υποχρέωσή σας για εκ νέου χορήγηση νέου ΑΦΜ ή βιβλίου εσόδων – εξόδων για τον τρόπο χρήσης του οποίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε με την οικεία Δ.Ο.Υ..
 • Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε αμέσως τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, μαζί με τα στοιχεία του οικονομικού διαχειριστή.

Οι Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών συγκροτούνται μια ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 • Δεν θα πρέπει επίσης να αμελήσετε την υποχρέωσή σας για ανάρτηση των εσόδων – δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την έναρξη λειτουργίας της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων θα εμφανίζεται σχετικός σύνδεσμος (link) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πώς θα αναρτάτε τα έσοδα και τις δαπάνες; Είναι πολύ απλό, αρκεί να υποβάλετε σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ. για χορήγηση ειδικού κωδικού πρόσβασης. Στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορείτε τότε να εισάγετε την κίνηση των οικονομικών του συνδυασμού σας (υποχρεωτικά) και των υποψηφίων συμβούλων σας.

Μετά τις εκλογές τι….

 • Όλοι οι συνδυασμοί (ακόμη και εάν τελικά δεν λάβετε μέρος στις εκλογές με το πέρας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών), πρέπει να υποβάλετε στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών αντίγραφα των βιβλίων εσόδων και δαπανών με τα αντίστοιχα παραστατικά τους, καθώς και αναλυτική κατάσταση, ο τύπος της οποίας καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση που, μετά την έκδοσή της, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι περιφερειακοί και οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί, καθώς και οι πέντε πρώτοι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.

Οι δαπάνες του ΚΑΕ 6726 «Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ», δύνανται να κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες», όπως εκ παραδρομής αποτυπώθηκε στο Παράρτημα 1Β της υπ’ αριθμ. 63726/28.07.2023 (Β΄4795) κυα παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2024, αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να μην συνυπολογίζονται οι εν λόγω δαπάνες στην υπηρεσία που αυτές αφορούν.

Οι δαπάνες των ΚΑΕ 6729 «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές» και 6739 «Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους», για τους οποίους εκ παραδρομής δεν αποτυπωθήκαν οι υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται στο προαναφερόμενο Παράρτημα 1Β της ως άνω κυα, δύνανται να κατανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες κατά περίπτωση.

Τα έσοδα που αποδίδονται στους Δήμους, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 58020/06.07.2023 Απόφασης, προκειμένου να καταβληθεί η Ειδική Εκλογική Αποζημίωση στους υπαλλήλους οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, εγγράφονται με ανάπτυξη στον Κ.Α. 1211 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)».

Εφόσον ο δήμος έχει επιχορηγηθεί με σχετικό ποσό, η εγγραφή των πιστώσεων θα γίνει στον Κ.Α. 1211 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)».

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω εγγραφή αφορά μόνο στην επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ, καθώς η εγγραφή των πιστώσεων που αφορούν στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας γίνεται στον Κ.Α. 0621 «Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες» και με βάση την οδηγία που σας έχει παρασχεθεί με την περ. Α1.11 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 49039/25.07.2022 κυα παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023.

Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία, θα ψηφίσουν στον δήμο του λιμένα στον οποίο πρόκειται να βρίσκεται το πλοίο που υπηρετούν, με ονομαστικές καταστάσεις, που μετά την επικύρωσή τους από το οικείο Πρωτοδικείο, έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων. Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται, με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.

Στις εκλογές εκτός Ελληνικής Επικράτειας, κάθε Έλληνας ναυτικός που είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας, μπορεί να ψηφίσει εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, ακόμα και αν δεν έχει περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, προσκομίζοντας την ταυτότητά του ή το ελληνικό του διαβατήριο και το ναυτικό του φυλλάδιο.

Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα και εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους, εφόσον έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζει κάθε υπηρεσία ή μονάδα και επικυρώνονται από το οικείο Πρωτοδικείο.

Αν δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, ψηφίζουν στο δήμο που είναι εγγεγραμμένοι.

Οι ανωτέρω κατηγορίες εκλογέων δεν μπορούν να ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν ως ετεροδημότες.
Η αναγνώριση των εκλογέων αυτών από την εφορευτική επιτροπή, γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές ταυτότητες.

Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί.

Οι εκλογείς αυτοί, ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και στα Σώματα Ασφαλείας, οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο.
Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με πρακτικό ότι, αυτοί που ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην φρουρά του.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε αμιγές εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους όποιας βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού προτιμούν.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό τµήµα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, τους υποψήφιους της περιφέρειας, στην οποία υπάγεται εκλογικά αυτό το εκλογικό τµήµα. Οι έφοροι, οι αναπληρωτές τους, οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, που δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν σε εκλογικό τµήµα της έδρας του εφόρου, που ορίζεται από αυτόν, τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται το ανωτέρω εκλογικό τµήµα. Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι εγγεγραμμένοι.

Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα, ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ή το διαβατήριό τους, ή την άδεια οδήγησης, ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων.

Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα ανωτέρω, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη:

 • αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και
 • αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).

Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.

Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα:

 • σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
 • σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή
 • σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα.

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι πολίτες ΄Ελληνες και Ελληνίδες οι οποίοι την ημέρα της εκλογής έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.

Επισκεφθείτε τη σελίδα "Μάθε πού ψηφίζεις" και δώστε τα στοιχεία σας.

Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7.00 π.μ. και τελειώνει στις 19.00 μ.μ.

Ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής, είστε υποχρεωμένος να παραστείτε στις εκλογές. Στην ειδοποίηση που έχετε λάβει ότι έχετε κληρωθεί μέλος της εφορευτικής επιτροπής, αναφέρεται το Πρωτοδικείο από το οποίο έχετε ορισθεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το οικείο Πρωτοδικείο.

Ο εκλογέας μπορεί να απευθυνθεί στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τον βοηθήσουν.

Ο εκλογέας για να ψηφίσει στις βουλευτικές εκλογές θα πρέπει να έχει εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Ελλήνων εκτός ελληνικής επικράτειας για τις βουλευτικές εκλογές. Εάν έχει κάνει εγγραφή για να ψηφίσει στις ευρωεκλογές, θα πρέπει πρώτα να προβεί στην ακύρωση της εγγραφής από τον κατάλογο των ευρωεκλογών και στη συνέχεια να εισέλθει στην εφαρμογή και να κάνει αίτηση για τις βουλευτικές εκλογές.

Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών να αναστείλει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
Εισέρχεται στην εφαρμογή και υποβάλλει αίτηση αναστολής εγγραφής εκλογέα. Μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου την εγγραφή του, μέσω της εφαρμογής, υποβάλλοντας αίτηση άρσης αναστολής εγγραφής εκλογέα.
Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών να ακυρώνει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
Εισέρχεται στην εφαρμογή, υποβάλλει αίτηση ακύρωσης εγγραφής εκλογέα και διαγράφεται οριστικά από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
Αναστολές ή διαγραφές αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών πριν από την προκήρυξη των εκλογών, καταχωρίζονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού μετά τη διενέργεια των εκλογών.

Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και δώδεκα (12) ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών να μεταβάλλει τα στοιχεία της αίτησής του.
Εισέρχεται στην εφαρμογή apodimoi.gov.gr και υποβάλλει αίτηση μεταβολής στοιχείων καταχωρώντας την νέα διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας.
Μεταβολές αιτήσεων ή εγγραφές που λαμβάνουν χώρα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) ημερών πριν από την προκήρυξη των εκλογών, καταχωρίζονται στους ειδικούς εκλογικούς κατάλογους του εξωτερικού μετά τη διενέργεια των εκλογών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,

να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1),
αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον:

δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και

έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α΄βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων :

α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους,

β) Όσοι πρόκειται να βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό,

γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπλήρωσης, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής περιφέρειας.

Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Για το σκοπό αυτό προσκομίζεται στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια, υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.

1 2 3 4 5 18