ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

Συχνές Ερωτήσεις

Οι ΛΠ που έχουν σαρωθεί, ψηφιοποιούνται σταδιακά σε τοπική εφαρµογή
της Εταιρίας, και στη συνέχεια αφού πρώτα ελεγχθούν, θα ενσωµατωθούν στη βάση
δεδοµένων του ΠΣΛΗΨ. Όταν ολοκληρωθούν τα ανωτέρω θα ενηµερωθείτε σχετικώς.
Συνεπώς, µέχρι τότε, όταν συµβαίνει κάποια µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση σε σαρωµένη
ΛΠ, θα πρέπει να καταχωρείτε στο ΠΣΛΗΨ όλα τα στοιχεία της ΛΠ, καθώς και την
τρέχουσα µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση.

Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρείτε σαν ηµεροµηνία γέννησης 1/1/xxxx, όπου xxxx το
έτος γέννησης και τσεκάρετε την ένδειξη «αφορά έτος» που βρίσκεται ακριβώς κάτω από
το κουτί της ηµεροµηνίας γέννησης. Σε τέτοια περίπτωση στην εκτύπωση αντιγράφου ή
αποσπάσµατος τυπώνεται µόνο το έτος γέννησης και όχι η πλήρης ηµεροµηνία που
καταχωρήσατε.

Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρείτε στο πεδίο «Αριθµός Πράξης» µόνο τον αριθµό της
ΛΠ και στο πεδίο που εµφανίζεται δίπλα µε τίτλο «Επίθεµα» καταχωρείτε µόνο τον/τους
χαρακτήρα(ες) που συνοδεύουν τον αριθµό της ΛΠ. Στη φόρµα αναζήτησης των ΛΠ στο
πεδίο «Αριθµός» δεν πρέπει να πληκτρολογείτε και τον/τους χαρακτήρα(ες) επιθέµατος.
Για παράδειγµα πληκτρολογώντας στον αριθµό την τιµή 23, το αποτέλεσµα αναζήτησης
θα σας φέρει την καταχωρηµένη ΛΠ µε Αριθµό 23, αλλά και όλες τις ΛΠ µε τυχόν επίθεµα
π.χ. 23Α, 23Β, κλπ.

Εφόσον οι δύο εγκαταστάσεις είναι σε διαφορετικά οικόπεδα – διαφορετικές τοποθεσίες, δεν μπορούν να υποβληθούν ως ένα υποέργο, που σημαίνει ότι είναι δυνατή η ένταξη ενός μόνο παιδικού σταθμού.

Το εν λόγω μοναδιαίο κόστος είναι προ ΦΠΑ και περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα. Δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό και περιβάλλοντα χώρο το εν λόγω μοναδιαίο όριο. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξέχωρο υποέργο στα σχολεία και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων (επανάχρηση κτιρίων και δημαρχεία) θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης.

Η ανέγερση είναι επιλέξιμη στις κατηγορίες Β και Γ μόνο.

Βλέπε Ερώτηση-Απάντηση α/α 14, δεν αρκεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στην εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη χρειάζεται να αναλύονται/περιγράφονται και οι τυχόν δομικές επεμβάσεις και η συμφωνία επ' αυτών.

Εφόσον η εργολαβία αφορά σε νέο κτίριο (ανέγερση), αυτό δεν είναι επιλέξιμο. Επιλέξιμα νέα κτίρια (ανέγερση) είναι αυστηρά μόνο σχολεία και δημαρχεία. Εργολαβία κτιρίου, με σκοπό την επανάχρηση αυτού (υπήρχε παλαιότερα άλλη χρήση), που είναι σε εξέλιξη, είναι καταρχήν επιλέξιμη.

Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους. Αντίστοιχα μνημεία μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ή/και ως «διατηρητέα». Γενικότερα ο ορισμός σχετίζεται με την χρονολογία χαρακτηρισμού (πριν ή μετά το 2002 – έκδοση του Ν.3028). Ανακεφαλαιώνοντας, για παρεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο ή/και διατηρητέο απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (του Υπουργείου που έκανε τον χαρακτηρισμό – ΥΠΕΝ, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.λ.π.) Για τις χωρικές αρμοδιότητες προτείνεται ο σύνδεσμος (link):http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382 Επίσης: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από το Υπουργείου Πολιτισμού: listedmonuments.culture.gr

Ο εξοπλισμός καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δεν περιλαμβάνονται στο μοναδιαίο κόστος. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργo και χρήζει σχετικής αιτιολόγησης και προσδιορισμού της δαπάνης (π.χ. επιτροπή διερεύνησης τιμών).

Ο κινητός εξοπλισμός, πχ εργαστηριακά όργανα, δεν είναι επιλέξιμος, πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και επιπλέον να αναλύεται ο τρόπος προμήθειας αυτού (πχ από ιδίους πόρους, από κάποιο πρόγραμμα Υπουργείου, δωρεά από ιδιώτες). Επίσης, επειδή πρόκειται για Σχολή, θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική γνωμοδότηση/αλληλογραφία με το αρμόδιο/-α Υπουργεία (πχ Εκπαίδευσης, Αγροτικής Ανάπτυξης).

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Τα ανενεργά κτίρια εντάσσονται στην ομάδα Α2. Τα γραφεία προφανώς θα εξυπηρετούν υπηρεσίες του δήμου, οπότε ως δημαρχιακό κτίριο αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στην ομάδα Β (Ανέγερση ή επέκταση). Επίσης, ανάλογα με την κατηγορία πρέπει να εκπληρώνεται το σύνολο των προϋποθέσεων.

Εφόσον πρόκειται για τμήμα ενός ενιαίου σχολικού συγκροτήματος και αφορά αποκλειστικά τους εκεί μαθητές, είναι καταρχήν επιλέξιμο (εφόσον εκπληρώνονται και οι λοιπές απαιτήσεις της πρόσκλησης όπως η σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).
Παρακαλούμε κατά την υποβολή του έργου, μεταξύ των άλλων, να περιλαμβάνεται στο memory stick και ο πλήρης φάκελος του έργου και της διαγωνιστικής διαδικασίας από τον πρώην ΟΣΚ (ΚΤ.Υπ).

Εργασίες σε ΕΕΛ θεωρούνται κύριο Υποέργο, που σημαίνει Π/Υ άνω των 500.000 € (προ ΦΠΑ). Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες ερωτήσεις, μη κύρια υποέργα, που δύναται να είναι < 500.000 €, θεωρούνται τα ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Αγορά γης, τα οποία και πρέπει να υποβληθούν ως διακριτά υποέργα.
Το μοναδιαίο όριο των 2.000 €/ικ αφορά συνολικά σε δίκτυα (εσωτερικά & εξωτερικά) και ΕΕΛ μαζί.

Χρησιμοποιείτε τα πρότυπα για όσες αποφάσεις υπάρχουν στο σύστημα Θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιπες. Προς το παρόν δημιουργείτε αρχείο word.

Η διαδικασία αποθήκευσης των παραγόμενων εγγράφων γίνεται με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» που εμφανίζεται μέσα στην οθόνη η οποία εμφανίζει το παραγόμενο κείμενο.

Η διαδικασία είναι η εξής:
1. Μπαίνετε στην καρτέλα του Δημοτολογίου
2. Πατάτε το κουμπί εκτυπώσεις
3. Στη λίστα αναζήτησης ψάχνετε να βρείτε το πρότυπο εκτύπωσης που επιθυμείτε, το μαρκάρετε και πατάτε το κουμπί της επιβεβαίωσης ή κάνετε διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή και το σύστημα σας ανοίγει την οθόνη με το παραγόμενο έγγραφο
4. Συμπληρώνετε τυχόν στοιχεία που εφόσον επιθυμείτε σχετικά με πρωτόκολλο και παρατηρήσεις
5. Επιλέγετε αν θέλετε να εμφανιστούν οι παρατηρήσεις και προηγούμενοι σύζυγοι, τσεκάροντας τα αντίστοιχα checkboxes στη φόρμα
6. Επιλέγετε τους υπογράφοντες από τις αντίστοιχες λίστες
7. Πατάτε το κουμπί "Παραγωγή Αναφοράς"
8. Συμπληρώνετε στη φόρμα εάν υπάρχουν πεδία για υποκαθιστόμενα κείμενα και πατάτε το κουμπί "Αντικατάσταση Κειμένου"
9. Επεξεργάζετε το παραγόμενο κείμενο, εφόσον η επιλεγόμενη εκτύπωση δεν είναι κλειδωμένη (περίπτωση εγγυητέρων, αποφάσεις κλπ)
10. Πατάτε στο πάνω μέρος της σελίδας το κουμπί "Αποθήκευση" και το σύστημα πρέπει να σας εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης

Για να επιβεβαιώσετε ότι το παραγόμενο κείμενο έχει αποθηκευτεί, πηγαίνετε στην καρτέλα του Δημότη, κάνετε ανανέωση της σελίδας (πατάτε f5 ή το κουμπί της ανανέωσης στο φυλλομετρητή) και θα πρέπει στο κουμπί που γράφει "Αποθηκευμένα Έγγραφα" να εμφανιστεί το νούμερο των αποθηκευμένων εγγράφων. Ό,τι είχε πριν συν ένα. Αν δεν είχε τίποτα, θα εμφανιστεί το νούμερο ένα. Πατώντας το κουμπί των αποθηκευμένων εγγράφων θα πρέπει στο ευρετήριο που θα ανοίξει στο πρόσθετο παράθυρο να σας εμφανίσει τα αποθηκευμένα έγγραφα. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ πάνω σε μια από τις εγγραφές για να σας ανοίξει το αποθηκευμένο.

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δεν αφορά δημότες αλλά κατοίκους, εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία του άρθρου 279 του ν.3463/2006. Επομένως, δεν αφορά τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Μητρώο Πολιτών.

Θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες.

Επιλέγετε «Επεξεργασία» και «Διόρθωση συνδεδεμένων μελών μερίδας» Μπορούν να συμπληρωθούν τα πεδία:

• Μέλος πατέρα
• Μέλος μητέρας
• Μέλος συζύγου

Θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί διαγραφή, μέσα από την καρτέλα του δημότη και να επιλέξετε την κίνηση «ανάκληση διαγραφής». Το σύστημα θα σας ενημερώσει ότι έχουν εκκαθαριστεί τα στοιχεία διαγραφής και ότι μπορείτε να προχωρήσετε σε αποθήκευση.

Έκθεση τέλεσης δεύτερου γάμου.

Αυτές θα πρέπει να διαγραφούν. Οι εκκρεμότητες διαζυγίου που έχουν διεκπεραιωθεί από το Δημοτολόγιο δεν αποτελούν πρόβλημα εφόσον στην ουσία ο γάμος έχει λυθεί.

Καταχωρώ την Έκθεση Λύσης Γάμου επιλέγοντας την ένδειξη «Δεν συνδέεται με Κύρια Πράξη» και καταχωρώντας χειροκίνητα τα πεδία: “Ληξιαρχείο”, “Αριθμό”, “Τόμο” και “Έτος” της ΛΠ Γάμου. Το Ληξιαρχείο προορισμού θα παραλάβει την εκκρεμότητα της Έκθεσης, θα μπορεί την δει και να την τυπώσει μέσα από τις εκκρεμότητες, αλλά δεν θα μπορεί να την διεκπεραιώσει αυτόματα μέσω το ΠΣ ΜΗΠΟΛ. Θα πρέπει να καταχωρήσει την μεταβολή στο χειρόγραφο βιβλίο, να αποστείλει αντίγραφο στο Δημοτολόγιο και να κλείσει χειροκίνητα την εκκρεμότητα της έκθεσης στο ΠΣ ΜΗΠΟΛ.

Όχι. Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρούνται όλες οι μεταβολές σε σκαναρισμένες ΛΠ εκτός των διαζυγίων, έως ότου αυτές οι ΛΠ μεταπτωθούν στο Μητρώο Πολιτών.

Η καταχώριση λύσης γάμου σε ΛΠ γάμου, που εκδόθηκαν προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ 8/5/2013) θα επισημειώνεται ΜΟΝΟ στο χειρόγραφο βιβλίο με υπογραφή του δηλούντα και του Ληξιάρχου και θα δίνονται φωτοαντίγραφα από τα βιβλία. Αντίγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται και στα Δημοτολόγια των συζύγων. Η ενημέρωση του διαζυγίου στο Μητρώο Πολιτών θα γίνει χειροκίνητα αφού μεταπτωθούν οι πράξεις στο σύστημα και θα ενημερωθείτε γι’ αυτό. Θα πρέπει να τηρείτε σε αρχείο τα στοιχεία των ΛΠ για τα οποία δηλώθηκαν διαζύγια από 22/1/2018 και μετά.

Οι ετεροδημότες εκλογείς στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του δήμου που είναι δημότες και για τις ευρωεκλογές αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών.

Στο ενημερωτικό που έχετε λάβει, αναφέρει αν θα ενημερώσετε την εισαγγελία πρωτοδικών ή τον δήμο, στον οποίο έχετε τα εκλογικά σας δικαιώματα.

Εξαρτάται από τις διαφορές. Αν είναι ουσιώδεις, μπορεί να απαιτηθεί πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από το δήμο. Καλό είναι να εφοδιαστείτε με αυτό έγκαιρα, για να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες της τελευταίας στιγμής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαβατήριό σας ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. Στη περίπτωση νέας αστυνομικής ταυτότητας, μπορείτε να ψηφίσετε κανονικά, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία, θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

1 2 3 4 5 16